วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ

ความมุ่งมั่นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม ตามที่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมและสังคมนานาชาติได้คาดหวังเอาไว้

เด็ก ๆ กำลังเล่นเป่าฟองอย่างสนุกสนาน

นโยบายการห้ามใช้แรงงานเด็ก

นโยบายของเราห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กในขั้นตอนการผลิตใด ๆ ยิ่งไปกว่านั้น เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักหากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้น ทั้งนี้ Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ของบริษัทมีนโยบายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้
Samsung Electronics ได้กำหนดนโยบายการห้ามใช้แรงงานเด็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของเราในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก โดยได้ร่วมมือกับศูนย์สิทธิเด็กและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (The Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility, CCR CSR) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสังคมที่ก่อตั้งขึ้นโดย Save the Children Sweden ซึ่งนโยบายการห้ามใช้แรงงานเด็กฉบับนี้ได้อ้างอิงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ, สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของ UNICEF และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เด็กผู้ชายสองคนกำลังเล่นตัวต่อ
  • นโยบายการห้ามใช้แรงงานเด็ก 383KB Download
  • นโยบายแรงงานนักศึกษา 180.8KB Download

แนวทางสำหรับแรงงานอพยพ

ที่ Samsung Electronics ในประเทศมาเลเซีย พนักงานจากหลากหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ฯลฯ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสงบสุข อันเป็นผลพวงมาจากการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความเคารพในความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างพนักงาน
ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้มีการจัดกิจกรรม/อีเวนต์ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Experience), สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม (Great Work Place), งานคืนสู่เหย้าสำหรับแรงงานอพยพ (Return Home Event for Migrant Workers) ฯลฯ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในปี 2016 เราได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Business for Social Responsibility, BSR) ในการพัฒนาและตีพิมพ์แนวทางสำหรับแรงงานอพยพ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขจัดแรงงานบังคับ ปัญหาค่านายหน้าสำหรับการจ้างงาน และการเลือกปฏิบัติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อแรงงานอพยพที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ

มือสามคู่ประกบกันเพื่ออุ้มต้นกล้าในดิน
  • นโยบายแรงงานต่างชาติ 662KB Download
  • การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทาง 219.4KB Download

แนวทางการฝึกอบรมเรียนรู้งาน

ในปี 2016 Samsung Electronics ได้พัฒนาแนวทางการฝึกอบรมเรียนรู้งานในประเทศอินเดียของบริษัทขึ้นมา โดยร่วมมือกับ BSR และ พันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Partners in Change, PIC) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ของอินเดีย เพื่อยืนยันถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎในการฝึกอบรมเรียนรู้งาน
แนวทางดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงมาตรฐานด้านอายุในการทำงาน ค่าแรงขั้นต่ำ และระยะเวลาของการเรียนรู้งาน ตามที่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ในกฎหมายการฝึกงานของอินเดียปีค.ศ. 1961 (Indian Apprentice Act 1961) รวมไปถึงบทบัญญัติและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน ยิ่งไปกว่านั้น แนวทางดังกล่าวยังได้รวมเอาข้อมูลอื่น ๆ เอาไว้ด้วย เช่น วิธีการรับมือการร้องเรียนของผู้ฝึกงาน การฝึกงาน และโอกาสในการได้รับการว่าจ้างงานล่วงหน้าสำหรับพนักงานที่เป็นผู้ฝึกงานในสถานที่ทำงานของบริษัท แนวทางที่เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยความมุ่งมั่นในการไม่เลือกปฏิบัติและสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ฉบับนี้ ไม่ได้นำไปใช้แค่เพียงกับ Samsung Electronics ในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ยังนำไปใช้กับซัพพลายเออร์ของบริษัทในประเทศอินเดียอีกด้วย

ชายสองคนกำลังคุยปรึกษากันและมองไปที่แผ่นกระดาษบนโต๊ะ
  • แนวทางการฝึกอบรมเรียนรู้งาน 226.4KB Download

แนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน

เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าทำงาน Samsung จึงได้สร้างช่องทางการสื่อสารกับฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีช่องรับข้อร้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในสถานที่ทำงานแต่ละแห่งเพื่อรับฟังเสียงของพนักงาน (VoE) และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้างคาต่าง ๆ ได้ในทันที
เราได้จัดเตรียมแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในที่ทำงานได้อย่างยุติธรรมและทันท่วงที ซึ่งมีการดำเนินการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน การยื่นข้อร้องเรียน การแก้ไขข้อร้องเรียน และการรับฟังเสียงตอบรับจากการแก้ไข โดยมีทางเลือกในการร้องเรียนถึงสี่ทางเลือกด้วยกัน ได้แก่ แบบออนไลน์ แบบออฟไลน์ ทางสายด่วน และผ่านทางคณะกรรมการของพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของสถานที่ทำงานย่อยต่าง ๆ

ช่องทางการร้องเรียน

  • จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด (ปี 2016-2017) 84.5KB Download

โปรแกรมฝึกอบรม HERhealth

เพื่อให้พนักงานในสายการผลิตของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น เราจึงได้ดำเนินการโครงการที่มีชื่อว่าสุขภาพส่งผลดีต่องาน (Health Enables Returns, HERhealth) ในประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อแรงงานหญิงและสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้าน CSR อย่าง BSR ได้ดำเนินโครงการนี้สำหรับผู้หญิง 250,000 รายใน 10 ประเทศมาตั้งแต่ปี 2007 ด้วยเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่เพียงการให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างเอชไอวี/เอดส์ ตับอักเสบ และวัณโรคให้แก่แรงงานฝ่ายผลิตหญิงเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพของผู้หญิงอีกด้วย
ในปี 2016-2017 Samsung ได้ฝึกอบรมแรงงานหญิงทั่วประเทศผ่านองค์กร NGO ในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ด้านสุขภาพชื่อ Life Centre ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2005 นอกจากนี้ เรายังวางแผนดำเนินการโปรแกรมแบบเดียวกันนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการให้ความรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วย

พัฒนาการเด่น

กราฟพัฒนาการของโปรแกรมการฝึกอบรม HERhealth ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพที่ลดลง การรับรู้เกี่ยวกับโรคที่สำคัญต่าง ๆ มากขึ้น อัตราการใช้คลินิกภายในที่เพิ่มขึ้น และอัตราการขาดงานที่ลดลง

การฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานผู้ให้ความรู้

  • ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม HERhealth 97.4KB Download

โปรแกรมการฝึกอบรม HERfinance

Samsung ได้เริ่มโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินของแรงงานร่วมกับ BSR และ Sanchayan (อินเดีย) ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งในปีเดียวกันนี้เอง เราก็ได้เริ่มโครงการฝึกอบรมด้านการเงินผ่านองค์กร NGO ต่าง ๆ ทั้งในบราซิล (Positive Planet) และเม็กซิโก (Yo quiero Yo puedo) ควบคู่ไปด้วย
โครงการนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงการให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการออมเงิน อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ และธุรกรรมธนาคารเท่านั้น แต่ยังช่วยสอนเทคนิควางแผนด้านการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเราด้วย เพื่อให้พวกเขามั่นใจได้ในเรื่องของอิสรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ เรากำลังวางแผนสานต่อโปรแกรมเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินที่เข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นในปี 2018 ในบางประเทศอีกด้วย

เสียงตอบรับจากการฝึกอบรม

Arti Sharma ได้เล่าประสบการณ์การฝึกอบรมของเธอว่า: "การฝึกอบรม HERfinance สำคัญมากสำหรับเราค่ะ การฝึกอบรมแบบนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและพัฒนาอุปนิสัยในการออมเงินค่ะ"
Seema ได้เล่าประสบการณ์การฝึกอบรมของเธอว่า: "ก่อนที่จะเข้าฝึกอบรม HERfinance นั้น ฉันไม่ได้เห็นความสำคัญของแผนการออมเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเลย แต่หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมนี้แล้ว ฉันเข้าใจความสำคัญของการออมเงินที่มีต่อชีวิตแล้วค่ะ ฉันรู้แล้วว่ามันสำคัญต่อเราทุกคนอย่างไรในการบรรลุเป้าหมายจากรายได้ของเรา”

ภาพถ่ายจากการฝึกอบรม HERhealth
  • ผลลัพธ์เด่นของการฝึกอบรม HERfinance 61.2KB Download

ผู้ตรวจสอบด้านแรงงานและจรรยาบรรณ RBA

* ชื่อเดิมคือข้อกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Coalition Citizenship, EICC)

Samsung เป็นสมาชิกขององค์กรพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance, RBA) และเราก็ได้นำเอาหลักจรรยาบรรณและระเบียบของ RBA มาปรับใช้กับทั้งบริษัทและซัพพลายเออร์ของเรา ซึ่งหลักของ RBA นั้นเป็นมาตรที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงหลักจรรยาบรรณของธุรกิจ
เรามุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาระบบการจัดการและกระจายแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมของเราไปทั่วทั้งภายในองค์กร เพื่อฝึกฝนผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานได้ตลอดเวลานั้น เราได้เชิญพนักงานทั้งในและนอกประเทศมาเข้ารับกระบวนการฝึกอบรมด้านแรงงานและจรรยาบรรณ RBA เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในการเป็นผู้ตรวจสอบได้
ซึ่งผู้ตรวจสอบที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ณ สถานที่ทำงาน เช่น ระบบการจัดการขององค์กรและซัพพลายเออร์ ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และหัวข้ออื่น ๆ ตามมาตรฐานของ RBA

ผู้คนกำลังฟังเสียงจากลำโพง

สถานะผู้ตรวจสอบด้านแรงงานและจรรยาบรรณ RBA