วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
กลยุทธ์

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของเรา

ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เราดำเนินการตามความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม และสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาพกลยุทธ์ความยั่งยืน

ที่ Samsung การจัดการความยั่งยืนของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าโดยรวม นอกจากเราจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มผลกำไรและประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เรายังมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกในการสร้างคุณค่าต่อสังคมอีกด้วย ขณะที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมด โดยอ้างอิงค่านิยมหลักที่เรายึดถือปฏิบัติที่ Samsung เราสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เราตรวจสอบผลกระทบทางการเงินและผลกระทบอื่นๆ ที่มีต่อสังคมตลอดกระบวนการดังกล่าว เพื่อสร้างผลกระทบในแง่บวกเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งลดผลกระทบในแง่ลบ

ระบบจัดการความยั่งยืนของ Samsung

 • ภาพผลกระทบทางสังคม ภาพผลกระทบทางสังคม
 • ภาพผลกระทบทางสังคม ภาพผลกระทบทางสังคม
 • ภาพผลกระทบทางสังคม ภาพผลกระทบทางสังคม
คุณค่าของการจัดการความยั่งยืน คุณค่าของการจัดการความยั่งยืน

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximize profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ความพยายามของเราในการนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมปูทางสู่การสร้างผลกำไรและรองรับปัจจัยใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนการเติบโต เราพยายามที่จะผสานรวมนวัตกรรมไว้ในวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรภายนอกเพื่อรองรับนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ในการดำเนินการดังกล่าว เราสร้างระบบนิเวศน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

การสร้างคุณค่าทางสังคม

ในฐานะองค์กรที่เป็นพลเมืองของโลก ที่ Samsung เราสร้างคุณค่าทางสังคมในลักษณะที่สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของ UN: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามุ่งเน้นเป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของเรา และเราวิเคราะห์ผลกระทบแง่ลบ/แง่บวกในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ นอกจากนี้ เรายังค้นพบและสำรวจโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยให้เราบรรลุ UN SDGs

ภาพแสดงการสร้างคุณค่าทางสังคม
 • ภาพแสดง SDG ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกๆ ที่
 • ภาพแสดง SDG ขจัดความอดอยาก ขจัดความอดอยาก เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 • ภาพแสดง SDG สุขภาพที่ดี ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย
 • ภาพแสดง SDG การศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
 • ภาพแสดง SDG ความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างศักยภาพของสตรีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • ภาพแสดง SDG น้ำสะอาดและสุขอนามัย ส่งเสริมการจัดหาและจัดการน้ำและสุขอนามัยอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน
 • ภาพแสดง SDG พลังงานสะอาด ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
 • ภาพแสดง SDG งานที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การจ้างงานที่สมบูรณ์และงานที่ดีสำหรับทุกคน
 • ภาพแสดง SDG นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
 • ภาพแสดง SDG ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ
 • ภาพแสดง SDG เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ทำให้เมืองและที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสม ปลอดภัย ยืดหยุ่น และยั่งยืน
 • ภาพแสดง SDG การบริโภคอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • ภาพแสดง SDG การดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและผลกระทบ
 • ภาพแสดง SDG สิ่งมีชีวิตในน้ำ ปกป้องและใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรในน้ำอย่างยั่งยืน
 • ภาพแสดง SDG สิ่งมีชีวิตบนบก ปกป้องระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ป่าไม้ ทะเลทราย พื้นดิน ฯลฯ)
 • ภาพแสดง SDG สันติภาพและความยุติธรรม สร้างระบบยุติธรรมสำหรับทุกคน
 • ภาพแสดง SDG ความร่วมมือสำหรับเป้าหมาย เสริมสร้างการดำเนินการและปรับปรุงความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ภาพแสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
* เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN (UN SDGs) : เมื่อเดือนกันยายน 2015 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุความยั่งยืนทางสังคมทั่วโลก สืบเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ซึ่งมุ่งเน้นประเทศด้อยพัฒนา เป้าหมาย UN SDGs กำหนดเป้าหมายสากลที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประเทศพัฒนาแล้ว และดังนั้นจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ รวมไปถึงรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

การสร้างคุณค่าด้วยการจัดการที่ยั่งยืน

ที่ Samsung เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อร่วมปรับปรุงสังคมทั่วโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก ดังนั้นเราจึงใช้แนวทาง ‘คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ’ ในการกำหนดและจัดการเป้าหมายสำหรับการจัดการความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2016 เราได้ปรับใช้วิธีการ ‘มูลค่าที่แท้จริง’ ของ KPMG ซึ่งตรวจวัดดัชนีด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบคุณค่าที่เราสร้างขึ้น
ตัวเลขบวก (+) และลบ (-) ของดัชนีที่เกี่ยวข้องแสดงคุณค่าทางสังคมทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นหรือลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 แนวทางนี้ช่วยให้เราไปไกลเกินกว่ามูลค่าทางการเงินที่สร้างขึ้นผ่านการดำเนินธุรกิจ และครอบคลุมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของมูลค่าที่แท้จริงที่เราสร้างขึ้นที่ Samsung

ค่านิยมในการบริหารจัดการความยั่งยืนประจำปี 2019

หน่วย (ล้านล้านวอนเกาหลี)

 • Earning Financial Value (22,726,092)
 • Socio-economic : Investor Value (3,558,580), Supplier (823,200), Local community Development (88,295)
 • Environmental : GHG Emissions (-587,885), Atmospheric Environmental Impact (-14,556), Aquatic Environmental Impact (-600,200), Environmentak Imoact of waste (-4,761)
 • True Earnings : True value (25,988,396)