ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
ปรัชญา

คำมั่นสัญญาของเรา

คำมั่นสัญญาของเราที่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ภาพปรัชญาในวิสัยทัศน์
 • ปรัชญา

Samsung ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่น รวมทั้งการใช้หลักปฏิบัติระดับโลกที่เคร่งครัดกับพนักงานทุกคน เราเชื่อว่าการบริหารจัดการตามหลักจรรยาบรรณไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อใจในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ด้วยเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดที่สุดในโลก Samsung จึงยังคงฝึกฝนพนักงานและใช้ระบบตรวจสอบ ควบคู่กับการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

หลักการธุรกิจ 5 ข้อของ Samsung

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก Samsung Electronics จึงได้ประกาศ “หลักการธุรกิจ 5 ข้อของ Samsung” เมื่อปี 2005 หลักการเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับหลักปฏิบัติของบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

1เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านจริยธรรม

 • เราเคารพเกียรติและความหลากหลายของบุคลากร

  เราเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกผู้คน เราไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานบังคับ การขูดรีดแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาสไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม เราไม่เลือกปฏิบัติทางด้านสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฯลฯ และเราปฏิบัติต่อทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า หรือพนักงานอย่างดี

 • เราแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

  เราปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของชุมชนในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ เคารพกฎการแข่งขันในตลาด และแข่งขันด้วยวิธีการที่เป็นธรรม เราไม่สร้างผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายจากหลักจรรยาบรรณทางการค้าที่ผิด เราไม่ให้หรือรับของกำนัลตอบแทน สินบน หรือให้การดูแลบุคคลต่างๆ ระหว่างทำกิจกรรมธุรกิจ

 • เรายึดถือการทำบัญชีที่โปร่งใสผ่านบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

  เราบันทึกและจัดการธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่ากิจกรรมธุรกิจของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในระดับสากล ตลอดจนถึงกฎระเบียบการบัญชีในแต่ละประเทศ เราดำเนินการอย่างโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและแง่มุมหลักในการบริหารจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติ

 • เราไม่แทรกแซงทางการเมืองและรักษาความเป็นกลาง

  เราเคารพสิทธิ์ทางการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองของบุคคลต่างๆ และไม่ดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัท เราไม่ใช้กองทุน บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง

2เรายึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่หมดจด

 • เราแยกแยะชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวมออกจากกิจกรรมธุรกิจทั้งหมดอย่างเด็ดขาด

  ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับบุคลากร เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทเป็นอันดับแรก เราไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทและตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคู่สมรส และเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การยักยอกหรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัทผิดวัตถุประสงค์ เราไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ เช่น การซื้อและขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นทางการ

 • เราปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบุคคลอื่นๆ

  ห้ามนำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลลับสุดยอดออกจากบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติล่วงหน้า เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิด เช่น การใช้ การผลิตซ้ำ การแจกจ่าย การเปลี่ยนแปลง ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

  เราไม่อนุญาตให้กระทำพฤติกรรมใดๆ ที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อนร่วมงาน เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการใช้ความรุนแรง เราไม่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายที่อาจทำให้เกิดความเข้ากันไม่ได้ภายในกลุ่ม หรือไม่สร้างกลุ่มส่วนตัว

3เราเคารพลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

 • การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเรา

  เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เรามีสัมพันธภาพที่จริงใจและเป็นมิตรต่อลูกค้า และยอมรับข้อเสนอแนะและการร้องเรียนจากลูกค้าอย่างอ่อนน้อม นอกจากนี้เรายังเคารพและให้เกียรติและปกป้องข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย

 • เราดำเนินการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

  เรานำเสนอผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการลงทุนอย่างมีเหตุผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เราสร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงด้วยกิจกรรมการบริหารจัดการที่สม่ำเสมอ และปรับปรุงมูลค่าตลาดของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเคารพสิทธิ ข้อเรียกร้องที่มีเหตุผล และแนวคิดของผู้ถือหุ้น

 • เราทุ่มเทเพื่อปรับปรุง 'คุณภาพชีวิต' ของพนักงาน

  เรานำเสนอโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่พนักงานทุกคน และปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดอย่างเป็นธรรมตามความสามารถและประสิทธิภาพของพนักงาน เราแนะนำการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรับปรุงที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้เรายังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์

4เราใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ

 • เราดำเนินการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบรอง และกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมธุรกิจทั้งหมด เช่น การพัฒนา การผลิต การขาย ฯลฯ เราเป็นผู้นำในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรีไซเคิลทรัพยากร

 • เรามุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคล

  เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมาย กฎระเบียบรอง และกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง เราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

5เราเป็นพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

 • เราปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานด้วยความศรัทธาในฐานะพลเมืองธุรกิจ

  เราทุ่มเทเพื่อยกระดับความศรัทธาที่มีต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ของบริษัทในฐานะสมาชิกชุมชนภายในภูมิภาค เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างการจ้างงานที่ปลอดภัย เข้าใจความรับผิดชอบในการชำระภาษีอย่างแท้จริง

 • เราสร้างความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกันและรุ่งโรจน์ไปด้วยกันกับเหล่าพันธมิตรของเรา

  เราสร้างความสัมพันธ์แบบสองทางด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับพันธมิตรรายต่าง ๆ พร้อมยกให้พันธมิตรเหล่านั้นเป็นผู้ร่วมทำงานด้านยุทธศาสตร์ เราใฝ่หาการเติบโตร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของพันธมิตรของเราด้วยการสนับสนุนที่เปี่ยมไปด้วยจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

 • เราเคารพลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และมีทีมบริหารจัดการที่ทำงานร่วมกัน (ความรุ่งเรืองร่วมกัน/การร่วมมือ)

  เราเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม และค่านิยมของชุมชนภายในภูมิภาค และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เราติดตามการพัฒนาสังคมที่ดีผ่านกิจกรรมความสนใจต่อสาธารณชน เช่น การศึกษาทางปัญญาและศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา ฯลฯ เรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมบริการทางสังคม เช่น การทำงานอาสาสมัคร การบรรเทาทุกข์ ฯลฯ