Galaxy S22

SM-S901EZGGTHL

  • วิดีโอคอลขณะที่ทำงานอยู่จากระยะไกล
  • แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานเกิน 24 ชั่วโมง แม้จะใช้ 5G อยู่ก็ตาม*
  • ระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox

เลือกสี

เลือกจำนวน SIM

เลือกที่จัดเก็บข้อมูล