โปรโมชั่นเปิดตัวสุดพิเศษ!
มูลค่าสูงสุด 6,000.-
click
*เงื่อนไขการรับเงินคืน
  • ผูซื้อตองลงทะเบียนรับเงินคืนผานทางแอพพลิเคชั่น Galaxy Gift ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 เทานั้น
  • สมารทโฟน 1 เครื่อง เปดใชงาน Galaxy Gift Card ได 1 ใบเทานั้น
**เงื่อนไขการเปลี่ยนกระจกหนาจอ
  • เปลี่ยนกระจกหนาจอฟรี รวมคาบริการ มูลคาสูงสุด 4,500.- ที่ศูนยบริการที่รวมรายการ โดยไมรวมชิ้นสวนอื่นๆ เชน เมนบอรด แบตเตอรี ฟลมกันรอย กระจกฝาหลัง เปนตน
  • ไมรวมสาเหตุอันเกิดจากน้ำเขาเนื่องจากการใชงานเกินมาตรฐานที่กำหนด การขีดขวน เสียดสี สูญหาย หรือความเสียหาย ตอโปนแกรม ขอมูล และอุปกรณเสริม
  • สมารทโฟน 1 เครื่อง สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหนาจอได 1 ครั้งเทานั้น ภยในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่ซื้อสินคา
  • ผูซื้อตองแสดงใบกำกับภาษีเมื่อเขารับบริการเปลี่ยนกระจกหนาจอ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Galaxy Gift Card ติดต่อ Call Center 02 645 1212 กด 1 เวลาทำการ 9:00 - 17.30 น.
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระจกหน้าจอ ติดต่อ Call Center 02 689 3232