ເພີ່ມຄວາມສຸກ ມ່ວນຊື່ນເຕັມອາລົມ

ຮັບຊົມເຕັມທີ່ໃນຈໍໃຫຍ່ 

ຜ່ານແອັບ SmartThings 

ໄດ້ທັງ Android ແລະ iOS 

ເກາະຕິດທຸກຊ່ວງເວລາຂອງຄວາມສຸກ

ເບິ່ງໜັງ, ເພງ, ຫຼື ລາຍການອື່ນໆຈາກໂທລະພາບ

ໃນໂທລະສັບ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢູ່ຫນ້າຈໍໂທລະພາບ