• Home /
  • บัดดี้เรื่องเรียนทั้งพิมพ์ทั้งเขียนด้วย Galaxy Tab S6 Season 2

Student tablet

เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียน ด้วย Galaxy Tab S6 และ Galaxy Buds+ Season 2 ที่ Samsung Online Shop

  • เฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมต้น-มัธยมปลายหรือนักศึกษาระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) สามารถเข้าร่วมแคมเปญบัดดี้เรื่องเรียนด้วย Galaxy Tab S6 และ Galaxy Buds+ Season 2 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ที่ Samsung Online Shop (https://shop.samsung.com/th/offer/students) เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 30% เมื่อซื้อ Galaxy Buds+ สีขาว และรับส่วนลด 20% เมื่อซื้อ Galaxy Tab S6
  • ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงตนที่ https://samsung.com/th/students/register พร้อมทั้งแนบบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุของตนในการลงทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบสิทธิของท่าน ในการนี้ ชื่อที่ทำการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านทำการลงทะเบียนภายใน 5 นาที หากสิทธิของท่านเข้าเงื่อนไข บริษัทฯ จะส่งรหัสส่วนลด (Discount Code) เพื่อใช้กรอก ณ ตอนชำระค่าสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าภายใต้โปรโมชั่น บัดดี้เรื่องเรียน ด้วย Galaxy Tab S6 และ Galaxy Buds+ Season 2 ที่ https://shop.samsung.com/th/offer/students
  • ท่านต้องใช้รหัสส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ออกรหัสส่วนลดและชดเชยค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน
  • รหัสส่วนลดใช้ได้เพียง 1 ครั้ง และ 1 เครื่องต่อประเภทสินค้าเท่านั้น
  • จำกัด 1 นักศึกษา ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 เดือน โดยนับจากวันซื้อสินค้า
  • เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
  • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมแคมเปญ อีกทั้งบริษัทฯ มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากท่าน
  • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ที่ Live Chat