Add line มาที่ @SAMSUNG11Days http://bit.ly/2uX7ZkT ส่งรูปถ่ายใบเสร็จมาที่ @SAMSUNG11Days พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

*เอกสารในการขอรับบัตรเติมน้ำมัน PTT Card

  • ภาพใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
    (ซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. - 3 ก.ย. 60 และซื้อในนามบุคคล)
  • ภาพหมายเลขเครื่อง (Serial Number)
  • ภาพสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (ชื่อตรงกับใบกำกับภาษี)

ส่งภาพใบกำกับภาษี, ภาพหมายเลขเครื่อง (Serial Number)
และภาพสำเนาบัตรประชาชน มาที่ @SAMSUNG11Days http://bit.ly/2uX7ZkT

หมดเขตรับเอกสาร 30 กันยายน 2560

ข้อกำหนดและเงื่อนไข