โปรโมชั่น Samsung QLED TV Q9f ขนาด
65-88 นิ้ว โปรโมชั่นทีวีจอโค้ง QLED TV Q8c ขนาด
55-65- 75 นิ้ว