ประกาศรายชื่อผู้โชคดี    รับบัตรคอนเสิร์ต
กับ   
ใบอนุญาตเลขที่ 106/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทางเวปไซต์ ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ มายัง e-mail Pantiwa.b@hotmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 1. แคปหน้าจอสกรีนเครื่องเลขอีมี่เครื่องโทรศัพท์ A6 หรือ A6+ (กด *#06#)
  capture_screen
 2. รูปถ่ายใบเสร็จจากการซื้อโทรศัพท์มือถือ
 3. ชื่อ-นามสกุล (ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่กรอกใน Galaxy Gift) และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ภาพถ่ายหน้าสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง)
  *ส่งเอกสารตามข้อ (1) - (4) มาที่ email Pantiwa.b@hotmail.com และรอยืนยันการตรวจสอบเลขอีมี่ ก่อนทำรายการ ข้อที่ (5) คือหลักฐานการโอนเงิน สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. หากได้รับการยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทำการโอนเงิน สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวน 375 บาท และส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่เมลล์เดิม Pantiwa.b@hotmail.com อีกครั้ง
 6. วิธีการโอนเงิน
  • วิธีที่ 1 โอนเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีไทยซัมซุง
   ชื่อบัญชี : บ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จก.
   เลขที่บัญชี : 095-3-01143-5
   รหัสของซัมซุง : 0406
  • วิธีที่ 2 โอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นไทยพาณิชย์ เข้าบัญชีไทยซัมซุง ตามขั้นตอนดังนี้
   - เลือกรายการธุรกรรมของฉัน
   - เลือกรายการจ่ายบิล
   - ใส่รหัสของซัมซุง 0406
   - กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วกดโอนเงิน
 7. ผู้โชคดีส่งหลักฐานการโอนเงิน สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาให้ทีมงาน
 8. หลักฐานครบถ้วนนัด วัน เวลา และสถานที่รับบัตร จะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บูทซัมซุงหน้างาน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 (กรณีที่ผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์)

หมายเหตุ

กรณีลูกค้าที่ซื้อเครื่องไปแล้วมีปัญหา ทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ (ทำให้เลขอีมี่ไม่ตรง) ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จของผู้โชคดี ให้ทางซัมซุง (คุณหนึ่ง) ตรวจสอบว่าผู้โชคดีได้ซื้อเครื่องในช่วงกิจกรรมจริง ทางซัมซุงตอบกลับภายในวันรุ่งขึ้น เวลา 10.00 น. เพื่อทีมงานจะได้ติดต่อกลับหาลูกค้า


รางวัลที่ 1
บัตรคอนเสิร์ต Wanna One รอบวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และ สิทธิ์พิเศษ exclusive เข้าชมการซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท จำนวน 60 รางวัล
1. คุณ สุรภา ฉิมพาลี
088 572 XXXX
2. คุณ นภัค นิธิวชิรธร
099 141 XXXX

3. คุณ มยุรา บำรุงทรัพย์
086 357 XXXX
4. คุณ เจษฎา วิฬุห์พงศ์
064 964 XXXX

5. คุณ สุภัคจริรา ณิชย์สุรรณ์
084 016 XXXX
6. คุณ นิรชิต กิจพานิชวิเศษ
087 203 XXXX

7. คุณ อรวดี บุญกอง
086 801 XXXX
8. คุณ วรรธนี คำสมจิต
094 307 XXXX

9. คุณ ธัญวรัตน์ โตวิจารณ์
092 512 XXXX
10. คุณ ชื่นศรี สุวรรณภาค
063 153 XXXX

11. คุณ ธนัสสรณ์ หัสนีย์
096 252 XXXX
12. คุณ ธีระยุทธ์ ตันตีวีรกุล
081 651 XXXX

13. คุณ ศิลาเทวาฤทธิ์ พรมไทย
080 313 XXXX
14. คุณ ณริทร์ศรา เถือนยืนยงค์
064 903 XXXX

15. คุณ โชษิตา หนูนอก
094 935 XXXX
16. คุณ อภิญญา กิริยะ
086 326 XXXX

17. คุณ อุตมะ จันทกูล
081 205 XXXX
18. คุณ นริศรา โตโส
086 368 XXXX

19. คุณ ภัทราวดี ธนศิลาไทย
085 449 XXXX
20. คุณ ก้องเกียรติ วินทะไชย
062 268 XXXX

21. คุณ จุฑาทิพย์ เลิศสมพงษ์
099 214 XXXX
22. คุณ เปรมยุดา พึ่งแสง
081 671 XXXX

23. คุณ ปณีตา แววโคกสูง
098 136 XXXX
24. คุณ กัญญาณัฐ
093 450 XXXX

25. คุณ อชิตพ บุณรัตน์
086 106 XXXX
26. คุณ ชาลิสา วาณิชโลหกุล
084 359 XXXX

27. คุณ ฐิติมา แซ่เซียว
095 168 XXXX
28. คุณ สิรวิชญ์ ยอดปืน
062 674 XXXX

29. คุณ จุฑาทิพย์ จันทรากูล
085 079 XXXX
30. คุณ ดีรณา อุทธา
088 582 XXXX

31. คุณ ณัฐธยาน์ ลีลาเศรษฐกุล
098 693 XXXX
32. คุณ ธิติมา อู่พิทักษ์
098 465 XXXX

33. คุณ รัตนา ศรีสวาท
088 191 XXXX
34. คุณ ภิญญาพัชญ์ สินทะสมบิ
086 387 XXXX

35. คุณ สิริยากร อ่วนมงคล
097 164 XXXX
36. คุณ ใจเมือง ปลั่งดี
098 427 XXXX

37. คุณ ธณัชญา นุชดา
062 341 XXXX
38. คุณ อโนรีฮัน เปาะจิ
095 175 XXXX

39. คุณ รัฐพล มะละกา
087 062 XXXX
40. คุณ ปัทมา พึ่งแสง
081 628 XXXX

41. คุณ เกศแก้ว เขมะเพ็ชร
081 653 XXXX
42. คุณ เสาวลักษณ์ สกุลประกายพร
086 435 XXXX

43. คุณ อิทธิพล โพธิ์ศรี
087 061 XXXX
44. คุณ ปาจรีย์ สุภากริต
087 504 XXXX

45. คุณ จุฑารัตน์ อ่วมด้วง
089 686 XXXX
46. คุณ วรกลมล เรืองโพล้ง
095 545 XXXX

47. คุณ สุทธิกานต์ ศรีพระจันทร์
095 560 XXXX
48. คุณ จิณณพัต บุญเวช
089 767 XXXX

49. คุณ กมลวรรณ อินทร์ชม
062 851 XXXX
50. คุณ กังสดาล บุญรอด
089 568 XXXX

51. คุณ วิกานดา มหานุกูล
095 840 XXXX
52. คุณ สุมาลี รวมทรัพย์
081 934 XXXX

53. คุณ มนัสกานต์ มติกรกุล
085 461 XXXX
54. คุณ ดุสิตา หนูนิมิตร
084 072 XXXX

55. คุณ สุนิชญา ทานะสิทธิ์
098 429 XXXX
56. คุณ ทิพานันท์ จิตจักร
088 547 XXXX

57. คุณ สุชาดา เสนสุนทรชัย
088 556 XXXX
58. คุณ ภาส ศิริพานิชย์
092 251 XXXX

59. คุณ บุดดา ขวัญยืน
089 589 XXXX
60. คุณ พรพรรณ ประเสริฐพรรณ
083 292 XXXX

รางวัลที่ 2
บัตรคอนเสิร์ต Wanna One รอบวันที่ 5 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 ที่นั่ง
มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท จำนวน 240 รางวัล
61. คุณ ธีระพันธ์ สุดใจ
096 821 XXXX
62. คุณ กฤษดา แสนประสิทธิ์
095 823 XXXX

63. คุณ สมหวัง ลำพาย
087 223 XXXX
64. คุณ รัตนกร ลงพงษ์
090 894 XXXX

65. คุณ พัณณิตา ผิวขาว
062 758 XXXX
66. คุณ พิชาวีร์ จันทร์คำ
081 775 XXXX

67. คุณ ชลธิชา อูปคำ
097 146 XXXX
68. คุณ สุรวดี วิชาธรรม
062 471 XXXX

69. คุณ รุ่งฤดี เพชรเกิด
083 298 XXXX
70. คุณ บัณฑิต แสงอ่อน
081 939 XXXX

71. คุณ รัตนา ขวัญเต่า
085 666 XXXX
72. คุณ อดุลย์ สำแดงสาร
095 246 XXXX

73. คุณ อภิพรรณ เอื่ยมชัยมงคล
089 141 XXXX
74. คุณ วนัชพร หิรัญญศิริพงศ์
087 931 XXXX

75. คุณ วิชญาพร ลูกจันทร์
094 583 XXXX
76. คุณ ธนัชญาน์ เกียรติวุฒิ
064 903 XXXX

77. คุณ โสภิดา รักประทุม
093 665 XXXX
78. คุณ กฤตยา คำทราย
090 319 XXXX

79. คุณ กัญญ์กานต์ การัณชกูร
081 778 XXXX
80. คุณ อิมโช ยะมะโน
089 522 XXXX

81. คุณ ชุดารัตน์ นาคธรรมชาติ
096 661 XXXX
82. คุณ ดาวศิริ เอื้อรรถการ
095 790 XXXX

83. คุณ สุชัญญา ธัญธนพัต
095 228 XXXX
84. คุณ ชลิตตา ยิ่งสุด
093 053 XXXX

85. คุณ สุพิชญา ดิสสร
096 884 XXXX
86. คุณ ณิชากร อมรปิยะพงศ์
084 570 XXXX

87. คุณ ปนิชา บัวจูม
084 122 XXXX
88. คุณ สุรางคนางค์ สาคร
083 380 XXXX

89. คุณ อังสุดา โคตะณี
062 253 XXXX
90. คุณ กัญญา บำรุงญาติ
063 758 XXXX

91. คุณ ชนิตา แพทย์พินิจ
097 130 XXXX
92. คุณ ฐิติรัตน์ ฐิติมากุล
099 239 XXXX

93. คุณ กฤษณะ ชูจิตตรา
096 865 XXXX
94. คุณ ญาณิศา ด่านดุสิตาพันธ์
091 749 XXXX

95. คุณ กัลยา สีดำ
087 679 XXXX
96. คุณ พรปวีณ์ พวงทอง
092 838 XXXX

97. คุณ กัลยา มงคลสูตร
096 680 XXXX
98. คุณ กนิษฐนาฏ ชิดชมนาค
086 902 XXXX

99. คุณ ชัญญ พูลเทเวศร์
089 056 XXXX
100. คุณ วิภาพรรณ อินทุดม
081 783 XXXX

101. คุณ ศศิธร วงค์สกุลชัย
064 129 XXXX
102. คุณ กชพรรณ สุวรรณเนตร
096 045 XXXX

103. คุณ จีรนันท์ สกุลเอกชัยวงศ์
091 459 XXXX
104. คุณ เกศราภรณ์ ศิขิรัมย์
094 561 XXXX

105. คุณ วัชรินทร์ แสงอรุณ
095 073 XXXX
106. คุณ ณัฐยา จันทราอร่ามศรี
083 223 XXXX

107. คุณ วิทวัส ดวงสุภา
084 887 XXXX
108. คุณ ภัคธร เกตุแก้ว
092 467 XXXX

109. คุณ ธวัลรัตน์ สำราญกิจ
082 450 XXXX
110. คุณ อรนิชา ทองหุล
085 052 XXXX

111. คุณ ชนะชัย บัวงาม
095 643 XXXX
112. คุณ วิรภา กิติโสภากุล
086 536 XXXX

113. คุณ ณัฐรินีย์ พิมพ์ศักดิ์
088 341 XXXX
114. คุณ ชนิกานต์ ใจรู้รอบ
090 013 XXXX

115. คุณ จอมขวัญ เชื้อฟัก
090 998 XXXX
116. คุณ ธารทิพย์ ถั่วทอง
099 286 XXXX

117. คุณ เปรม ต่ายแสง
061 759 XXXX
118. คุณ สุชญา พึ่งสุข
081 924 XXXX

119. คุณ ลัดดาวัลย์ สีลาดเลา
087 864 XXXX
120. คุณ ทิพย์ธิดา ช่วยแสง
089 703 XXXX

121. คุณ ทองสุข พึ่งพา
092 814 XXXX
122. คุณ รุ่งนภา เกียรติฐิตินันท์
090 978 XXXX

123. คุณ ศิรินทิพย์ พะคุระ
094 478 XXXX
124. คุณ นฤมล ลำสาน
099 238 XXXX

125. คุณ สราวุธ จิรเจริญจิตต์
081 813 XXXX
126. คุณ ธัญชนก โยธามาตย์
098 369 XXXX

127. คุณ อรวรรณ หนูทอง
092 459 XXXX
128. คุณ ลีลาวดี ชมภูงาม
086 363 XXXX

129. คุณ ธิติ ชลลธีโรจน์
092 254 XXXX
130. คุณ พชรพรรณ เสนาะจำนงค์
099 112 XXXX

131. คุณ แสงเพชร วงษ์บุญมา
086 883 XXXX
132. คุณ วรัญญา หล่อตระกูล
089 762 XXXX

133. คุณ ศวิตา โอษฐงาม
097 340 XXXX
134. คุณ วิชุดา คำเจริญ
090 563 XXXX

135. คุณ พงษ์ธญรณ์ ล้ำเลิศนรกุล
095 663 XXXX
136. คุณ พรรษชล ไพรวรรณ์
095 249 XXXX

137. คุณ แกมกาญจ์น ธรรมเดชศักดิ์
095 483 XXXX
138. คุณ วายุ ไชยธนนันท์
095 620 XXXX

139. คุณ ศรัญญู ถนอมภูมิ
061 251 XXXX
140. คุณ พัสณีย์ เนตรสว่าง
098 090 XXXX

141. คุณ ดวงตะวัน กิ่งแก้ว
089 888 XXXX
142. คุณ รำไพ พิมพ์จันทร์
063 190 XXXX

143. คุณ ซ่อนกลิ่น มหานิยม
061 756 XXXX
144. คุณ กนกวรรณ รัตนปัญญากุล
084 653 XXXX

145. คุณ พลัง สู้ศึก
081 775 XXXX
146. คุณ ขจรลักษณ์ ทับแป้น
061 517 XXXX

147. คุณ พัณณ์ชิตา รุจิระชัยเวทย์
081 774 XXXX
148. คุณ นรินทร์ จำปา
081 267 XXXX

149. คุณ นันธวัช
088 215 XXXX
150. คุณ บังอร จันทร์แก้ว
063 309 XXXX

151. คุณ กรประภา ไวชิตม
062 691 XXXX
152. คุณ ศุภรัตน์ ใบสูงเนิน
085 819 XXXX

153. คุณ โฉมสุดา ทับทิบทอง
061 982 XXXX
154. คุณ ธงชัย ชูแผ้ว
091 390 XXXX

155. คุณ ยุวดี โพธิโคตร
080 019 XXXX
156. คุณ ดนัย สิงห์หาญ
089 677 XXXX

157. คุณ สุรีย์พร สียางนอก
085 242 XXXX
158. คุณ พัสวี พลูเพิ่ม
093 110 XXXX

159. คุณ ชลิตา ฟองธิวงศ์
086 216 XXXX
160. คุณ วุฒิชัย บ่ายคล้อย
095 675 XXXX

161. คุณ นฤมล โยคานุล
095 619 XXXX
162. คุณ สุฑามาศ บุญเล่ห์
090 676 XXXX

163. คุณ อิทธิ ปานะลักษณ์
094 864 XXXX
164. คุณ อรรถพล เนาว์ขุนทด
098 876 XXXX

165. คุณ รัชฎาพรรณ ผลเกิด
086 406 XXXX
166. คุณ ณัฐิดา สีสืบวงษ์
085 872 XXXX

167. คุณ สุทธิดา เนียมละออง
095 252 XXXX
168. คุณ ณิชารัศม์ รุจิระชัยเวทย์
086 310 XXXX

169. คุณ สวรส ลิ้มนนทกุล
083 423 XXXX
170. คุณ พัชรญาดา ไวยบรูณ์
099 282 XXXX

171. คุณ ธีลดา ธงวิลัย
091 103 XXXX
172. คุณ ณัฐยาน์ ลีลาเศรษกุล
098 693 XXXX

173. คุณ เกศรา ส่งเสริมสกุลสุข
086 664 XXXX
174. คุณ วันชัย ลาภสินอำไพ
086 999 XXXX

175. คุณ จรูญ ฉัตรกิตติชัย
081 862 XXXX
176. คุณ ณัฐิญา พรหมบุตร
094 784 XXXX

177. คุณ กอบกาญจน์ ชื่นยินดี
086 367 XXXX
178. คุณ อรรถการ ฉายสุริยะ
087 038 XXXX

179. คุณ กุลกันยา ภาพเจริญ
090 379 XXXX
180. คุณ นวพรรรษ ลี้เจริญผล
097 069 XXXX

181. คุณ น้ำทิพย์ พุ่มพวง
081 404 XXXX
182. คุณ โสภิดา เจริญสุข
084 318 XXXX

183. คุณ ศีรยา ฉิมพิทักษ์
084 644 XXXX
184. คุณ วาสนา เนตรลักษณ์
081 493 XXXX

185. คุณ กัญญาณัฐ ศิฐาโสภณ
082 787 XXXX
186. คุณ เบญจพร ขวัญดี
083 583 XXXX

187. คุณ นัฏฐา ไพรนอก
087 058 XXXX
188. คุณ นภัสสินี เปรื่องการ
086 364 XXXX

189. คุณ พัชรพล สาสุข
086 097 XXXX
190. คุณ ชวัลนุช คงชู
088 282 XXXX

191. คุณ ทิติยา โคเลศ
082 878 XXXX
192. คุณ โกเมศ เขียวงาม
085 304 XXXX

193. คุณ นริศรา เคี่ยมขาว
082 800 XXXX
194. คุณ ภัทริการ์ แซ่อือ
083 355 XXXX

195. คุณ นรีกานต์ เทพทอง
086 669 XXXX
196. คุณ สุนันทา ไตรวิลาศ
085 307 XXXX

197. คุณ ภาณุวัฒน์ ไชยวงค์
088 405 XXXX
198. คุณ วรรณศิริ แก้วเจริญ
061 365 XXXX

199. คุณ ศิวพร ศรีโชติ
081 838 XXXX
200. คุณ มนทกานค์ เสือกลิ่น
095 412 XXXX

201. คุณ ธนธรณ์ กระจ่าง
090 983 XXXX
202. คุณ สิริรัตน์ วิเศษปัญญกุล
086 876 XXXX

203. คุณ พัชราภา คงทน
097 235 XXXX
204. คุณ พชราพร เตชะสกุลสิน
088 760 XXXX

205. คุณ นิสัย เชยกีวงษ์
081 427 XXXX
206. คุณ ธาราธร เอื่ยมยัง
092 505 XXXX

207. คุณ คัมภีร์ พลเยี่ยม
099 043 XXXX
208. คุณ วิไลลักษณ์ ฤกษพลิน
081 822 XXXX

209. คุณ ศิริวรรณ ขวัญยืน
089 083 XXXX
210. คุณ ธวัช แป้นไทย
063 351 XXXX

211. คุณ ศิริธร จารุพันธ์
088 455 XXXX
212. คุณ เสาภาคย์ พรมชา
081 395 XXXX

213. คุณ ธนนท์ชัย เจริญรัตน์
063 845 XXXX
214. คุณ ณรงค์ ไวยลาภา
086 627 XXXX

215. คุณ ณัฐรินทร์ ฟองไววุฒิ
086 966 XXXX
216. คุณ ณัชปวีย์ เยาวภา
085 164 XXXX

217. คุณ สุวรรณา ธูปทอง
089 673 XXXX
218. คุณ ฮานีฟะ หะยีสาและ
083 655 XXXX

219. คุณ กฤติญา อิทรสมบัติ
087 563 XXXX
220. คุณ พิมพ์อุษา ฤกษ์ศิรริรัตน์
086 368 XXXX

221. คุณ วราวรรณ สุขขี
087 913 XXXX
222. คุณ สุนิศา สั้นเต้ง
087 834 XXXX

223. คุณ ญาณิศา คงวิทยา
098 082 XXXX
224. คุณ สิรภพ เสือป่า
061 605 XXXX

225. คุณ พิชามญช์ กลิ่นจันทร์
088 631 XXXX
226. คุณ ปิยธิดา สินวิวัฒน์กุล
092 280 XXXX

227. คุณ ศิริลักษณ์ สท้านไตรภพ
081 913 XXXX
228. คุณ กิติยา ตั่งวิจิตรศรี
081 899 XXXX

229. คุณ ศิรประภา แก้วมณี
091 015 XXXX
230. คุณ ไพบูลย์ ศิรวิทย์
089 680 XXXX

231. คุณ สุทธาภา บุญสุภาพร
086 770 XXXX
232. คุณ ณัฐาพร เรืองเดช
083 977 XXXX

233. คุณ สุภาพร ประเสริฐกิจการ
085 443 XXXX
234. คุณ เฉลิมพร นยโกวิทย์
089 690 XXXX

235. คุณ ดาวเรือง ชอบอินทร์
088 820 XXXX
236. คุณ โสภณ เหมือนจันทร์
088 383 XXXX

237. คุณ ธาตรี ทองเรือง
081 607 XXXX
238. คุณ ณัฏฐณิชา นามอินทร์
081 080 XXXX

239. คุณ ภานุชนารถ ร่วมสุข
093 394 XXXX
240. คุณ ศิริกานต์ ศรีวัฒนทรัพย์
096 882 XXXX

241. คุณ ชัพวิชญ์ นันทานนท์
088 403 XXXX
242. คุณ ปาลิดา เซ็งแซ่
083 636 XXXX

243. คุณ อุมา แย้มศรี
085 098 XXXX
244. คุณ อัจฉรา เลิศชัย
085 231 XXXX

245. คุณ วรพรรณ ธนะพัฒน์
099 245 XXXX
246. คุณ อังสรา วีรสุขวาณิช
086 826 XXXX

247. คุณ กวินทรา กอแสงเจริญ
086 129 XXXX
248. คุณ ณัฐชยา ส่งเพ็ชร์
095 119 XXXX

249. คุณ สรัลนันท์ อนุภาพงศ์อมร
098 268 XXXX
250. คุณ พัทธมล ชูกูล
095 532 XXXX

251. คุณ ชัยธวัช เกียงมี
087 962 XXXX
252. คุณ ดาวเรือง สินทรัพย์เพิ่ม
083 427 XXXX

253. คุณ ดรุณี แก้วมนตรี
008 707 XXXX
254. คุณ นันฑิตา ชมตะคุ
093 563 XXXX

255. คุณ สุอาชา เหลืองอ่อน
063 852 XXXX
256. คุณ สุรพล เยเบียง
083 224 XXXX

257. คุณ นันทกานต์ เชื้อถาวร
064 069 XXXX
258. คุณ วาริณี เสนสร
088 465 XXXX

259. คุณ พิณสุภา คำเผือก
093 870 XXXX
260. คุณ Nanda lui
087 586 XXXX

261. คุณ พลอยวิลัย บำรุงกิจ
080 109 XXXX
262. คุณ ชลิดา พวงจำปา
092 605 XXXX

263. คุณ พรชนก สะอาด
091 779 XXXX
264. คุณ จรียา จรีวรรณเพชร
062 830 XXXX

265. คุณ ธรยมัย บุญประเสริฐ
082 322 XXXX
266. คุณ ธนาวุธ พูลสวัสดิ์
063 409 XXXX

267. คุณ กนกวรรณ จูอำไพ
062 296 XXXX
268. คุณ ชนิสรา ทัศนไพโรจน์
095 950 XXXX

269. คุณ เล้ก ลุงจิ่ง
091 856 XXXX
270. คุณ วิฑิตา จาตุรวานิช
084 061 XXXX

271. คุณ ปิยวรรณ ประวิทย์ชาติ
081 972 XXXX
272. คุณ ยุพิน ถะเกิงสุข
095 045 XXXX

273. คุณ วรพนธ์ บุญหนุน
084 604 XXXX
274. คุณ สุชาดา สมสูตร
081 401 XXXX

275. คุณ กาญจนา อมรเวช
093 009 XXXX
276. คุณ Min thein tun oo
065 096 XXXX

277. คุณ สิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร
089 573 XXXX
278. คุณ ชมภูนุช จุมพลศรี
089 557 XXXX

279. คุณ นิชาภา สุจริตนุกูลกิจ
084 991 XXXX
280. คุณ ณัฐชยา วิทยนคร
062 961 XXXX

281. คุณ กิรณา ปิลันธนดิลก
089 819 XXXX
282. คุณ นรกมล สะตะ
091 780 XXXX

283. คุณ ดวงพร พิณกุล
086 993 XXXX
284. คุณ จุฑามาศ สถิตเดชกุญชร
087 252 XXXX

285. คุณ อรทัย จำปานวน
098 336 XXXX
286. คุณ ธารทิพย์ กิตติสุภาพ
089 666 XXXX

287. คุณ ไพบูลย์
082 646 XXXX
288. คุณ ชวิศา อินทร์สิงห์
098 423 XXXX

289. คุณ มานพ ปักสูงเนิน
098 867 XXXX
290. คุณ โสภิดา เหล็กกล้า
094 385 XXXX

291. คุณ สุภาวดี วังป่า
098 325 XXXX
292. คุณ พลอยไพลิน ฤทธิเลิศ
089 216 XXXX

293. คุณ อัครวัฒน์ ดิฐเชียรโชติ
080 071 XXXX
294. คุณ ยุรนันท์ ด้วงรา
083 204 XXXX

295. คุณ ภัทรภร เทพสุวรรณ
095 602 XXXX
296. คุณ อริสษา สุภานันท์
089 498 XXXX

297. คุณ วรภร ธนกันต์กร
084 644 XXXX
298. คุณ วรินญา ยมนก
080 662 XXXX

299. คุณ ชลธิชา มีบุญ
081 433 XXXX
300. คุณ อนงค์ลักษณ์ เย็นภากนกโชติ
094 023 XXXX

หมายเหตุ
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัล ภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากประกาศผล หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป
- บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งหลังมีการยืนยันสิทธิ์ในการได้รับบัตรคอนเสิร์ต วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเวปไซต์ www.samsung.com/th/galaxya6
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ มายัง e-mail Pantiwa.b@hotmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (กรณีที่ผู้โชคดีส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป)