สอศ. และ ซัมซุง ลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. พัฒนาทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์จริง ยกระดับนักเรียนอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ

2016-05-26
Samsung Career Discovery ค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ

สอศ. และ ซัมซุง ลงนามความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. พัฒนาทักษะ ส่งเสริมประสบการณ์จริง ยกระดับนักเรียนอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ

กรุงเทพฯ – 27 เมษายน 2559 – ซัมซุง นำโดยมร. โยง เชิล โจ ประธาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (ที่ 3 จากขวา)ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony)กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 2 จากซ้าย)เพื่อร่วมกันก่อตั้ง “โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กับ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในบริษัทชั้นนำ พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัย 9 แห่งจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง ณ ศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี งานจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สาทร เมื่อเร็วๆ นี้