Galaxy Note9

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

นาฬิกา
การตั้งค่าการเตือน
 1. เปิดแอป
 2. กดปุ่ม
  หรือ กด 2 ครั้งที่วันนั้น
 3. กรอกรายละเอียดการตั้งเตือน
 1. บันทึก
การหยุดเตือน
 1. เลือกปฎิเสธเพื่อทำการยกเลิกหรือ เลือกข้ามเพื่อให้เตือนตามเวลาที่กำหนด
การลบการเตือน
 1. แตะค้างที่รายการเตือนที่ต้องการ
 2. หากต้องการเลือกลบ ให้กดช่องกลมด้านหน้า
เวลาโลก นาฬิกาของประเทศอื่น
 1. เปิดแอป
 2. เลือกเวลาโลก
 3. แตะ
 4. เลือก นาฬิกาของประเทศที่ต้องการ
 1. แตะเพิ่ม
การลบนาฬิกา
 1. แตะค้างไว้ที่นาฬิกา
 2. ทำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อจะลบ
 1. แตะลบ
การจับเวลา
 1. เปิดแอป
 2. เลือกการจับเวลา
 1. แตะ เริ่ม เพื่อเริ่มการจับเวลา การบันทึกเวลาของรอบ แตะรอบ ของรอบด้วยเวลาต่อเนื่อง
 2. แตะ หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
  แตะ กลับ เพื่อเริ่มจับเวลาใหม่
  แตะ ตั้งค่าใหม่ เพื่อล้างการจับเวลาเดิม
การตั้งเวลา
 1. เปิดแอป
 2. เลือกการตั้งเวลา
 1. แตะ
  เพื่อตั้งค่าเวลาและชื่อ
 2. แตะเพิ่ม