Galaxy Note9

แอปพลิเคชันพื้นฐาน

Samsung Notes
การสร้างบันทึก
 1. เปิดแอป
 2. แตะ
 3. เลือกวิธีการป้อนข้อมูลด้านบนของจอ
 4. เมื่อเขียนบันทึกเสร็จ แตะ บันทึก
การเขียนบันทึกด้วยลายมือ
 1. เปิดแอป
 2. แตะ
 3. เลือก ปากกา เพื่อเขียนด้วย S Pen
การเปลี่ยนการตั้งค่าปากกา
 1. แตะ
  เพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือ สีปากกา
การใช้ยางลบ
 1. แตะ
  และเลือกพื้นที่ที่จะลบ เปลี่ยนประเภทยางลบ แตะ
  อีกครั้ง
 • ลบบรรทัดต่อบรรทัด
 • ลบบริเวณที่สัมผัส
 • ลบทั้งหมด
การใช้หน้าจดบันทึกอย่างง่าย
 1. เปิดแอป
 2. แตะ
  ช่องใส่ข้อมูลจะปรากฎขึ้น
 3. เขียนลงในช่องข้อมูล
การแก้ไขบันทึกลายมือ
 1. เมื่อมีลายมือบันทึก แตะ
  แตะ
  อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง
 2. แตะหรือวาดเส้นรอบรายการที่ป้อน
 1. แก้ไขรายการที่ป้อนด้วยตัวเลือกดังนี้
 • ตัด : ตัดรายการออก เพื่อวางตำแหน่งอื่น
 • คัดลอก : คัดลอกรายการ เพื่อวางตำแหน่งอื่น
 • ลบ : ลบรายการที่ป้อน
 • แยกข้อความ : แยกข้อความออกจากพื้นที่ที่เลือก
การแทรกรูปภาพและเสียง
 1. แตะ
 2. แตะ รูปภาพ
  แตะ กล้อง เพื่อถ่ายภาพ
  แตะ แกลเลอรี่ เพื่อเลือกรูป
 3. แตะ เสียง เพื่อ เริ่มบันทึกเสียง
การปักหมุดบันทึกไปยังหน้าจอหลัก
 1. เปิดแอป
 2. เลือกบันทึก แตะ
 3. ปักหมุดไว้บนหน้าจอหลัก
การบันทึกเป็นการเตือน
 1. เปิดแอป
 2. เลือกบันทึก แตะ
 3. ส่งไปยัง Reminder
การลบบันทึก
 1. เปิดแอป
 2. แตะค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
  เพื่อลบหลายรายการให้ทำเครื่องหมายที่บันทึก
 3. แตะ