เริ่มต้นใช้งาน
1
อัพเดทเฟรมแวรอุปกรณของคุณ
  • คุณจะไดรับการแจงเตือนใหทำการอัพเดทเฟรมแวร
    หากคุณไมไดรับการแจงเตือนการอัพเดทเฟรมแวร คลิกที่นี่
  • เมื่อคุณแตะที่การแจงเตือน จะพบหนาตางแสดงขอความรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มี
    ซึ่งแอปพลิเคชั่น Samsung Pay เปนหนึ่งในนั้น
  • เมื่อคุณกดยืนยัน จะเริ่มทำการดาวนโหลดเฟรมแวร และติดตั้ง
2
แตะที่ไอคอน Samsung Pay* และกดปุ่มดาวน์โหลด และติดตั้ง
3
เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น Samsung Pay และเข้าสู่ระบบด้วย Samsung Account ของคุณ
คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung Account

หมายเหตุ :
  • โปรดตรวจสอบประเภทบัตรของแต่ละธนาคารที่ใช้งานได้ และวันเริ่มต้นการใช้งานของบัตรแต่ละธนาคาร ได้ที่ธนาคารที่ท่านถือบัตรอยู่ หรือโทร 02 689 3232
*สามารถพบไอคอน Samsung Pay ได้ที่ถาดใส่แอปพลิเคชั่น
วิธีการชำระเงิน
ใชงานงายเพียง 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
สไลดนิ้วมือขึ้น
เพื่อเปิดใชงาน Samsung Pay
ขั้นตอนที่ 2
ยืนยันการชำระเงิน
ดวยขอมูลลายนิ้วมือ
ขั้นตอนที่ 3
แตะสมารทโฟนของคุณ
บนเครื่องชำระเงิน