เทคโนโลยี Tokenization

Tokenization คือนวัตกรรมความปลอดภัยทางการเงินที่ชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยในการชำระเงิน โดยการแปลงบัญชีขอมูลสวนบุคคล
ใหกลายเปน Token แลวจึงนำ Token ไปใชในการชำระเงินแทนการใช
ขอมูลบัญชีสวนตัวโดยตรง หมายเลขบัตรเครดิตของทานจะถูก
แทนที่ดวย Device Card Number

Samsung Knox แพลตฟอรมที่ปลอดภัยที่สุดในโลก
ระบบความปลอดภัย ที่ถูกฝงมากับอารดแวรและซอฟตแวรของ
สมารทโฟนรุนลาสุดของซัมซุง

User Authentication

ปองกันทุกครั้งที่ตองการใชงานดวยการยืนยันตัวตนผานลายนิ้วมือ หรือ เลขรหัส PIN มีเพียงคุณเทานั้นที่จะยืนยันการใชจายนี้ได