ประกาศรายชื่อผูไดรับ

Samsung Fast Charge
Battery Pack

ผูที่ไดรับรางวัลตองยืนยันสิทธิ์และแจง
รายละเอียดเพื่อการจัดสงของรางวัล
ที่ Samsung Pay Application
ภายใน 9 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้น
จะถือวาทานสละสิทธิ์
ดูรายละเอียดและเงื่อนไข

รายชื่อผูไดรับ Samsung Fast Charge Battery Pack (เรียงตามลำดับตัวอักษร)