Galaxy Fold in Space Silver seen at a slight angle from the bottom, unfolded, with a multicolor butterfly graphic on-screen.
Galaxy Note10 laying on top of Galaxy Note10 plus, both laying on their back at an angle with a blue S Pen laying on top of Galaxy Note10. Each phone has a gradient graphic onscreen and other side of the phones is the text Galaxy Note10 | Note10 plus.
Several Galaxy S10 plus phones all laid flat and seen at an angle from the bottom. All are black except the one in the middle, which is shown with a prismatic white gradient onscreen with Galaxy S10 plus overlaid top of it and the two phones on either side.

สมาร์ทโฟน
ของคนชอบไลฟ์

Galaxy A

Galaxy A 2017

อัปเกรดเป็น
Galaxy A ใหม่

อัปเกรดเป็น Galaxy A
ใหม่ที่รวมรวมเอาทุกสิ่งที่คุณชื่นชอบในตระกูล J

อุปกรณ์ Galaxy A ใหม่ ๆ วางอยู่ด้านหน้าตัวอักษร J ที่เลือนลาง

Galaxy M Series

Galaxy M20 l M30 l M30s

เต็มตา ลื่นไหล ไม่สะดุด
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตาม

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก
    * ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์
    * เครือข่าย : ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย
    * แบตเตอรี่ : อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เครือข่าย จำนวนโทรเข้า-ออก การชาร์ต ซื่งเป็นได้หลายปัจจัย