TAG index

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยละเอียดก่อนรับบริการซ่อมหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้ขอรับบริการ (“ลูกค้า”) กับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“ซัมซุง”) ในการให้บริการซ่อมหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ หรือการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการโดยซัมซุง บริษัทในเครือ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (รวมเรียก “บริการ”)

 

1❫ ศูนย์บริการจะคืนเครื่องให้แก่ลูกค้าที่ลงนามในเอกสารขอรับบริการฉบับนี้ (เอกสารฯ) และนำเอกสารฯ มาแสดง ณ วันขอรับเครื่องคืนเท่านั้น ศูนย์บริการขอสงวนสิทธิไม่คืนเครื่องให้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแสดงเอกสารฯ แก่ศูนย์บริการได้ หากเอกสารฯ สูญหายลูกค้าต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับเครื่องคืน ในกรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับเครื่องแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าพร้อมลงนาม

 

2❫ ลูกค้าจะต้องมารับเครื่องภายใน 15 วันนับจากวันที่ศูนย์บริการได้กำหนดว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จ เว้นแต่กรณีที่ศูนย์บริการจะแจ้งกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่น หากลูกค้าไม่มารับเครื่องคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ และให้เครื่องตกเป็นกรรมสิทธิ์ซัมซุงโดยทันที

 

3❫ ศูนย์บริการรับประกันงานซ่อมภายใน 90 วันนับจากวันที่ลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจจากลูกค้าได้รับเครื่องคืน หากเครื่องขัดข้องในเวลาดังกล่าวลูกค้าสามารถนำเครื่องมาขอรับบริการโดยศูนย์บริการจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม เว้นแต่หากมีการเปลี่ยนอะไหล่อื่นเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเดิม ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ดังกล่าว

 

4❫ ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรองและการลบข้อมูล ดังนี้

 

4.1❫ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องทำการโอนย้ายหรือสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในเครื่องของลูกค้าทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเสียหาย ข้อมูลถูกกู้คืน ข้อมูลถูกละเมิด หรือการทำงานของเครื่องได้รับผลกระทบจากการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากการให้บริการโดยซัมซุงหรือศูนย์บริการ นอกจากนี้ลูกค้ารับรองว่าเครื่องของลูกค้าไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

4.2❫ การตั้งค่าของเครื่องอาจจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหลังการให้บริการ ในการให้บริการซัมซุงอาจจำเป็นต้องลบข้อมูลบนเครื่องของลูกค้า ซัมซุงแนะนำให้ลูกค้าทำการโอนย้ายและสำรองข้อมูลในเครื่องของลูกค้าไว้ที่หน่วยความจำอื่นนอกตัวเครื่อง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ รูปภาพ ข้อความ เพลง เสียงเรียกเข้า หรือแอพพลิเคชัน และทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าออกจากตัวเครื่องของลูกค้าทั้งหมดก่อนเริ่มการเข้ารับบริการ ในระหว่างการรับบริการข้อมูลในเครื่องของลูกค้าอาจสูญหาย เสียหาย หรือได้รับผลกระทบ ในกรณีดังกล่าวซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรมใด ๆ ที่บันทึกอยู่ในตัวเครื่องของลูกค้า

 

4.3❫ ลูกค้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของซัมซุงตรวจสอบและเข้าถึงตัวเครื่องของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยในระหว่างการให้บริการนั้นเจ้าหน้าที่เทคนิคอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บไว้ในตัวเครื่องโดยบังเอิญ หรือต้องเข้าตรวจสอบในบางส่วนของตัวเครื่องที่มีข้อมูลจัดเก็บอยู่เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการให้บริการ ซัมซุงและศูนย์บริการจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกไว้ในตัวเครื่อง ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หากลูกค้าไม่ประสงค์ให้ซัมซุงสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน ลูกค้าจะต้องทำการลบข้อมูลดังกล่าวหรือทำการรีเซ็ทตัวเครื่องของท่านของเข้ารับบริการ ทั้งนี้ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของการให้บริการ ซัมซุงอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องของท่านถ่ายภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพดังกล่าวยังคงอยู่ในเครื่องของท่านหลังการให้บริการ

 

 5❫ ลูกค้ายินยอมให้ซัมซุงและบริษัทในเครือเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง และลูกค้าได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุงที่ระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/