Corporate Citizenship

Corporate Citizenship

Together for
Tomorrow!
Enabling People

Together for Tomorrow! Enabling People

ภายใต้วิสัยทัศน์ด้าน CSR ของ Samsung ที่ว่า “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” เราได้ให้อำนาจแก่คนรุ่นใหม่ในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาและเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

  • วิสัยทัศน์

  • มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน
    มุ่งสร้างพลังคน

  • ธีม

  • การศึกษา
    เพื่อคนรุ่นใหม่

พันธกิจของเรา

เราเพิ่มพลังอำนาจและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดและเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

คนหนุ่มสาวนั้นมีศักยภาพไม่จำกัด พวกเขาอาจสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ Samsung Electronics จึงมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาสำหรับคนรุ่นนี้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลก

ค่านิยมของเรา

ค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของ Samsung คือการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรและการบรรลุความสำเร็จร่วมกัน นี่คือหัวใจหลักของปรัชญาองค์กรของ Samsung เราพยายามสร้างนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์และความสำเร็จของคนทุกคน

งานของเรา

เราเพิ่มพลังอำนาจแก่คนรุ่นใหม่ผ่านโครงการด้านการศึกษา

นวัตกรรมจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้สร้างโลกที่ดีขึ้น การจะสามารถมองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ ๆ และหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างออกไปได้นั้น คนรุ่นใหม่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Samsung จึงมุ่งเน้น

ที่การให้การศึกษาSamsung Electronics ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ เพื่อจัดโปรแกรมการศึกษาในทั่วโลก

เราช่วยให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนำไปปรับใช้จริง

Solve for Tomorrow

บ่มเพาะนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นต่อไป

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมจำนวน 4 คนกำลังยิ้มขณะทำงานร่วมกันในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และไวท์บอร์ด กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมจำนวน 4 คนกำลังยิ้มขณะทำงานร่วมกันในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และไวท์บอร์ด

เราให้การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นเพื่ออนาคตและอาชีพการงานของพวกเขา

Innovation Campus

การออกแบบเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ภาพมุมสูงกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมที่กำลังนั่งล้อมวงและพูดคุยกัน ภาพมุมสูงกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมที่กำลังนั่งล้อมวงและพูดคุยกัน

เราจัดหาเทคโนโลยีและโซลูชันด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ยากต่อการเข้าถึงการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล

Smart School

ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ในทุกที่

ผู้ชายและเด็กผู้ชายกำลังมองไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไฮเทค ผู้ชายกำลังอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นโดยมีแม่ของเด็กผู้ชายยืนอยู่ด้านหลัง ผู้ชายและเด็กผู้ชายกำลังมองไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไฮเทค ผู้ชายกำลังอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นโดยมีแม่ของเด็กผู้ชายยืนอยู่ด้านหลัง