แลกเครื่องเก่าด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เลือกเครื่องที่ต้องการ
เลือกเครื่องใหม่ Samsung ที่ต้องการ
และเลือกรุ่นโทรศัพท์ของคุณที่ต้องการแลก
รับส่วนลด
รับส่วนลดเครื่องใหม่
Samsung
แลกเครื่องเก่ารับเครื่องใหม่
คืนเครื่องเก่าพร้อมแลกเครื่องใหม่
กับพนักงาน Samsung

มือถือ Samsung
ที่ต้องการซื้อ

• Battery : Powerful, 4000mAh battery
• Storage : Store more, delete less with 128GB storage
• Options : All new Bluetooth enabled S Pen

เงื่อนไขโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่

 • สิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่เพียงขายโทรศัพท์มือถือ
  ที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามที่กำหนดไว้ให้กับบริษัทรับซื้อที่บริษัท
  ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนด เพื่อใช้เป็นส่วนลด
  ในการซื้อ
  โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 9 บน Samsung Online
  Shop ระหว่างวันที่ 8-31 ตุลาคม 2561
 • สำหรับลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมเก่าแลกใหม่สำเร็จ (มีการขายเครื่อง
  เก่าและซื้อเครื่องใหม่) จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท
 • เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่ในการรับเครื่องเก่าและจัดส่งเครื่องใหม่ที่จังหวัด
  กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม และนนทบุรี
  เท่านั้น มีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ผ่าน Samsung Online
  Shop
 • จำกัดสิทธิในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1
  เครื่องเท่านั้น
 • หากบริษัทผู้รับซื้อตรวจพบว่า สภาพเครื่องเก่าไม่ตรงกับราย
  ละเอียดที่ระบุบนเว็บไซต์ บริษัทผู้รับซื้อขอปฏิเสธการรับซื้อเครื่อง
  เก่า และท่านจะสิ้นสิทธิในการเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่รายการนั้น
  ในทันที
 • เครื่องเก่าที่ขายสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือ
  Samsung Galaxy Note 9 ได้ 1 เครื่องเท่านั้น โดยต้องซื้อเครื่อง
  ใหม่บน Samsung Online Shop เท่านั้น
  และต้องเป็นวันเดียวกับที่
  ทำรายการขายเครื่องเก่าเท่านั้น
 • สิทธิในการขายเครื่องเก่าและซื้อเครื่องใหม่ รวมถึงส่วนลด เป็นสิทธิ
  เฉพาะตัว ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อ
  กำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนใน
  การรับซื้อเครื่องเก่าแต่อย่างใด
 • ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าเกินกว่าราคา
  ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ และขายเครื่องเก่าเป็นที่เรียบ
  ร้อยแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะรับเครื่องใหม่ โดยขอคืนเงิน หรืออ้าง
  เหตุอื่นเพื่อปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อเครื่องใหม่
  บริษัทฯ ขอสงวน
  สิทธิที่จะไม่คืนค่าส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาทให้แก้ท่าน
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน
  แปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสิน
  ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สามารถ
  ตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่Call Center, Samsung Brand Shop
  และ https://kaitorasap.com/tradeinprogram/
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเก่าแลกใหม่ ติดต่อ
  Call Center 090-601-8877 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 21.00 น.