Wearables for
all occasions

Galaxy Watch

ตอบโจทย์
ทุกการใช้งาน

สมาร์ทวอทช์

ซัมซุงเกียร์
ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้

    เรียงลำดับตามใหม่สุด

    * คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

    ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์
    *เครือข่าย : ค่าแบนด์วิธที่อุปกรณ์รองรับอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการเครือข่าย