Tüm Samsung Taşınabilir SSD’ler için SAMSUNG Taşınabilir SSD Sınırlı Garantisi


SAMSUNG Taşınabilir Katı Hal Sürücüsü ("Ürün") satın aldığınız için teşekkür ederiz. SAMSUNG, işinize değer veriyor ve size her zaman en iyi kalitede hizmeti sunmaya çalışıyor. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) TARAFINDAN SUNULAN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUN. ÜRÜNÜ KULLANMANIZ, BU SAMSUNG SSD SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ'NİN (“SÖZLEŞME”) ŞARTLAR VE KOŞULLARI İLE BİR SÖZLEŞME YAPTIĞINIZ ANLAMINA GELİR.


A. Garanti Politikası

SAMSUNG, orijinal mühürlü ambalajı içerisindeki Ürünün alıcısına (“Siz”), Ürünün malzeme ve işçilik açısından sorunsuz olduğunu ve BU SÖZLEŞMENİN B BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN VE ÜRÜNÜN ORİJİNAL AMBALAJINDA SATIN ALINDIĞI TARİHTE BAŞLAYAN SINIRLI GARANTİ SÜRESİ boyunca burada belirtilen koşullara tabi olduğunu garanti eder.


Satın alma işleminin yapıldığını kanıtlayan geçerli bir belgenin olmaması durumunda sınırlı garanti süresi, üretim tarihine göre belirlenecektir.


Takdir hakkı kendinde olmak üzere SAMSUNG'un Ürünün malzeme veya işçilik kusuruna sahip olduğuna ve normal kullanım koşullarında belirtilen özelliklere uymadığına karar vermesi durumunda, Ürünün sahibi Siz olduğunuz sürece ve sınırlı garanti dönemi boyunca, bu Sözleşme'de belirtilen koşul ve özel durumlar çerçevesinde, seçim hakkı kendinde bulunmak üzere: (1) Ürünü onarır veya yeni ya da yenilenmiş aynı ya da daha yüksek kapasiteye ve işlevselliğe sahip bir Ürün ile değiştirir; ya da (2) SAMSUNG, Ürünü onaramaz veya değiştiremezse SAMSUNG’a garanti talebinde bulunulduğu sırada Ürünün geçerli pazar değerini geri öder. Ürünün değiştirilmesi durumunda SAMSUNG Ürününüzü SAMSUNG teknik özelliklerini karşıladığından emin olmak üzere önceden kullanılmış, onarılmış ve test edilmiş bir ürünle değiştirebilir. Onarılmış ve yenisi ile değiştirilmiş ürünler için garanti , doksan (90) gün ya da daha uzun ise orijinal garanti süresinin kalan dönemi boyunca uygulanacaktır. Değiştirme hizmeti için iade edilmiş ürün size geri gönderilmeyecektir. Ancak, teşhiste NTF (Hata Bulunamadı) durumunda, Ürününüz Size geri gönderilecektir. Önemli verileri her zaman yedeklemelisiniz. Bu garanti yalnızca size sunulur ve devredilemez.


B. Ürün Garanti Süreleri ve Şartları

Ürün

Kapasite

Ürün Garanti Politikası (Süre)

Taşınabilir SSD T5

250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB

Sınırlı 3 yıl


C. Sınırlı Garantinin Kapsamı

İşbu belgede belirtilen garanti, aşağıdaki koşullarda geçerli DEĞİLDİR: (i) Ürünün, birlikte verilen talimatlara (https://www.samsung.com/portable-ssd) uygun kullanılmaması, (ii) Ürünün, üretilme amacına ve çalışma ortamına uygun kullanılmaması, (iii) yetkili olup olmadığına bakılmaksızın üçüncü parti ürün, yazılım veya bileşenden kaynaklanan hatalar veya kusurlar, (iv) hatalı kurulum veya test işlemleri, yanlış kullanım, ihmalkarlık, yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir, değiştirme, kaza veya harici hasarlar sonucu oluşan hatalar veya kusurlar VEYA (v) SAMSUNG'un Sizinle yapılan bu sözleşmenin ihlaline kanıt teşkil ettiğine karar verdiği diğer durumların mevcut olması. Siz, Ürünün bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yaşam destek sistemleri, yoğun bakım, tıbbi ekipman veya güvenlik ekipmanı, veya arızanın yaşam kaybı ya da kişisel veya fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilecek olması halinde diğer uygulamalar veya herhangi bir askeri ya da savunma uygulaması veya özel şart ya da hükümlerin uygulanabileceği resmi kurumlarca yapılan satın almalar için tasarlanmadığını ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını kabul ve tasdik etmektesiniz. Buna göre; SAMSUNG, Ürünün bu gibi amaçlarla kullanımı ile bağlantılı, bu tür bir kullanımdan kaynaklanan veya bu şekilde bir kullanımına ilişkin her türlü sorumluluktan feragat eder ve bu veya benzer bir uygulamadan doğan tüm riskler tarafınıza addedilir.
SAMSUNG''un garantisi, Ürünün bakım/kurulumuna ve onarım veya yeni ürünlerle değişimler için veri kurtarmaya ilişkin masraf ve giderleri KAPSAMAZ. SAMSUNG'un garantisi, alındığında düzgün paketlenmemiş, değiştirilmiş veya fiziksel olarak hasar görmüş Ürünleri de KAPSAMAZ. Ürünler teslim alındığında incelenmelidir. Garanti istisnalarının kapsamlı olmayan bir listesini aşağıda bulabilirsiniz:


  • – Uygun olmayan sevkiyat konteynerlerinin kullanımı dahil yanlış ambalajlama veya sevkiyat;
  • – Derin çizikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üründe herhangi bir değişiklik, modifikasyon veya fiziksel hasar bulunması;
  • – Ürün üzerindeki SAMSUNG etiketlerinin veya barkodlarının değiştirilmesi, modifiye edilmesi veya sökülmesi;
  • – Ürünün kutusunun açık olması;
  • – Seri numarasının kasıtlı olarak tahrip edilmesi veya kaybedilmesi.

D. Garanti Sınırlamaları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

SAMSUNG, İŞBU BELGEDE BELİRTİLEN SARİH GARANTİLER HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ ZIMNİ SATIŞ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME, YORUMLANMASI GEREKEN HUSUSLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI VE TİCARİ GELENEK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DİĞER TÜM AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. TÜM AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLER, SÜRE AÇISINDAN SINIRLI GARANTİ SÜRESİ İLE SINIRLIDIR. SAMSUNG'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TAMAMI VE BU SÖZLEŞMENİN İHLALİ DURUMUNDAKİ TÜM ÇÖZÜM YOLLARINIZ BU SÖZLEŞME İLE SINIRLIDIR. HİÇBİR DURUMDA SAMSUNG, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ, SAMSUNG BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ VE HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACINI KARŞILAMAMA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA SONUCU OLAN VEYA ÖZEL HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SAMSUNG'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ BEDELDEN FAZLA OLAMAZ. BU SINIRLAMALAR VE HARİÇ TUTMALAR İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR.


E. Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketici bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,satıcı üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı tüketicinin bu talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı , üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Satıcı tarafından garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18.maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilcektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”


F. Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve belirtilen süre ve şartlarla sınırlıdır.


2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.


3) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.


4) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


5) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.


6) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


*İşbu Garanti Belgesi, tüketicilere yönelik standart garanti hükümlerini içermekte olup, kurumsal satışlarda ayrıca yapılan garanti düzenlemeleri uygulanacaktır.


Daha fazla bilgi için, https://www.samsung.com/tr/ssd/ve www.samsung.com/samsungssd sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.