Ban Điều Hành

Key Visual image of CEO in company
  • CEO

Ông Kim Ki Nam

Đây là hình ảnh hồ sơ của Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍPhó Chủ tịch & Giám đốc Điều hành [2018 đến nay]
ㆍPhó Chủ tịch & Trưởng Bộ phận Giải pháp Thiết bị [2018 đến nay]
ㆍChủ tịch & Giám đốc Điều hành [2018]
ㆍChủ tịch & Trưởng Bộ phận Giải pháp Thiết bị [2017~2018]
ㆍChủ tịch & Trưởng Bộ phận Kinh doanh Thiết bị bán dẫn [2014~2017]
ㆍChủ tịch & Trưởng Bộ phận Bộ nhớ [2013~2014]
ㆍGiám đốc Điều hành, Samsung Display Co., Ltd. [2012~2013]
ㆍChủ tịch & Viện trưởng Viện Công nghệ Cao Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology) [2010~2012]

Đây là hình ảnh hồ sơ của Ki Nam Kim, CEO, Samsung Electronics.

Ông Kim Hyun Suk

Đây là hình ảnh hồ sơ của Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

ㆍChủ tịch và Tổng giám đốc điều hành [2018~Hiện tại]
ㆍChủ tịch và Trưởng bộ phận, Consumer Electronics [2017~Hiện tại]
ㆍTrưởng bộ phận, Visual Display Business [2011~2017]
ㆍTrưởng bộ phận, Product Strategy Team, Visual Display Business [2011~2011]
ㆍTrưởng bộ phận, R&D Team, Visual Display Business [2009~2011]

Đây là hình ảnh hồ sơ của Hyun Suk Kim, CEO, Samsung Electronics.

Ông Koh Dong Jin

Đây là hình ảnh hồ sơ của Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.

ㆍChủ tịch và Tổng giám đốc điều hành [2018~Hiện tại]
ㆍChủ tịch và Trưởng bộ phận, IT & Mobile Communications [2017~2019]
ㆍChủ tịch và Trưởng bộ phận, Mobile Communications Business [2015~2019]
ㆍTrưởng bộ phận, Nghiên cứu và Phát triển Di động, Mobile Communications Business [2014~2015]
ㆍTrưởng bộ phận, Nhóm Chiến lược Công nghệ, Mobile Communications Business [2011~2014]
ㆍTrưởng bộ phận, Development Management Team, Mobile Communications Business [2007~2011]

Đây là hình ảnh hồ sơ của Dong Jin Koh, CEO, Samsung Electronics.