Kết Nối Con Người,
Kiến Tạo Tương Lai

 
Định Hướng Phát Triển Bền Vững

Lĩnh Vực Trọng Tâm Của Chúng Tôi

Là một công ty công nghệ hàng đầu, chúng tôi mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực qua các chương trình trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng dựa trên nhu cầu thực tiễn của xã hội và năng lực cốt lõi của chúng tôi.

 

Giáo Dục

Hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, sáng tạo không gian học tập mở phù hợp với xu hướng khu vực và thế giới.

  Trường Học Thông Minh   Học Viện STEM
 

Nghề Nghiệp & Cộng Đồng

Hỗ trợ các khóa đào tạo nghề cho những người trẻ để chuẩn bị định hướng nghề nghiệp và xây dựng một tương lai tốt hơn.

Trung Tâm Đào Tạo & Thực Hành Hướng Nghiệp Trung Tâm Đào Tạo & Thực Hành Hướng Nghiệp