Cam Kết Của Chúng Tôi

Trái Đất Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Bảo Vệ Trái Đất Là Ưu Tiên Hàng Đầu Của Chúng Tôi

Hình ảnh đại diện cam kết của chúng tôi

Các chính sách về môi trường của Samsung Electronics và tài liệu liên quan được cung cấp bên dưới.

Quy Định và Hướng Dẫn
  • Môi Trường, Sức Khỏe & Chính Sách An Toàn 224 KB TẢI VỀ
  • Tiêu Chuẩn Quản Lý Các Chất Thay Thế Được Sử Dụng Trong Các Sản Phẩm 1.54 MB TẢI VỀ
  • Tuyên Bố Tuân Theo REACH SVHCs (Quy Định Về Hóa Chất của Châu Âu) 164 KB TẢI VỀ
  • Hệ Thống Thu Hồi Sản Phẩm Rác Theo Khu Vực 235 KB TẢI VỀ
  • Correct Disposal of WEEE 362 KB TẢI VỀ
  • Các Yêu Cầu Đối Với Đối Tác Dịch Vụ Xử Lý Rác Thải 180 KB TẢI VỀ
  • Vietnam RoHS 90 KB TẢI VỀ
Xem thêm Đóng
Tình Trạng Chứng Nhận Sản Phẩm
Thông tin sinh thái của sản phẩm
Chứng Nhận Môi Trường Làm Việc