Đoạn video này giới thiệu hệ thống quản lý môi trường của Samsung Electronic. "Chúng ta đã vượt qua mối quan hệ gắn bó chủ động với quy định và luật lệ của môi trường. Chúng tôi đưa quản lý môi trường vào hành động, mang đến các giải pháp thân thiện với môi trường cho khách hàng và dẫn đầu xu hướng tương lai bền vững. Môi trường khỏe mạnh cần thiết cho tương lai của chúng ta."

Kiến Tạo Hành Tinh Xanh, Dẫn Đầu Tương Lai Bền Vững

Với cam kết kiến tạo nên tương lai xanh làm nền tảng cho phát triển bền vững, Samsung Electronics không ngừng nỗ lực ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Samsung và mạng lưới các đối tác liên quan.

Hành Động Vì Biến Đổi Khí Hậu

Thực hiện các hành động bảo vệ môi trường cần thiết, giảm thiểu thải khí nhà kính nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.
Xây dựng tương lai xanh, tạo dựng nền tảng cho phát triển bền vững.

Hình ảnh đại diện của trang Nhiệt Độ Thay Đổi

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường

Cân nhắc các yếu tố liên quan đến môi trường ngay từ giai đoạn lên ý tưởng sản phẩm.
Cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường bằng các tiến bộ và sáng tạo công nghệ.

Hình ảnh đại diện của trang sản phẩm Quan Tâm đến Môi Trường

Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Tài Nguyên

Bảo tồn, sử dụng hợp lý, tái sử dụng các nguồn tài nguyên trên Trái Đất.
Tiếp tục nghiên cứu nhằm tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực thiên nhiên hiệu quả.

Hình ảnh chính đại diện cho trang Sử Dụng Nguồn Lực Hiệu Quả

Môi Trường Làm Việc Xanh

Ứng dụng Quản Lý Sinh Thái vào thực tiễn. Xây dựng các cơ sở làm việc và sản xuất sản phẩm
nơi con người và môi trường tự nhiên có mối liên hệ mật thiết.

Hình ảnh chính đại diện cho trang Sử Dụng Nguồn Lực Hiệu Quả

Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thân thiện với môi trường trên nền tảng Quản Lý Sinh Thái
được phổ biến rộng khắp đến mạng lưới các đối tác Samsung.

Hình ảnh chính đại diện cho trang Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Giao Tiếp & Tương Tác

Lắng nghe và xem xét mọi phản hồi, tạo nên môi trường giao tiếp bình đẳng
thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường thiết thực trong toàn thể nhân viên và đối tác Samsung.

Hình ảnh đại diện cho trang quản lý giao tiếp