Đạo đức kinh doanh

Phát Triển Dựa Trên Sự Công Bằng và Minh Bạch

Đề cao sự chính trực trong văn hoá doanh nghiệp. Thực hiện vai trò và nghĩa vụ của một tập đoàn toàn cầu.

 

Tại Samsung, chúng tôi tôn trọng và tuân thủ những quy định pháp luật khác nhau tại các quốc gia đang hoạt động. Tập trung phát triển và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử toàn cầu và Hướng dẫn Đạo đức Kinh doanh đối với đội ngũ nhân viên nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính trực trong các quyết định và hành động đưa ra.

Quản Lý Đạo Đức

Thông qua mạng nội bộ và cổng website quản lý hành vi đạo đức, Samsung phổ biến bộ Quy tắc Ứng xử toàn cầu và kênh báo cáo vi phạm đạo đức đến nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan. Cung cấp “Quy tắc Kinh doanh của Samsung” đến mạng lưới các nhà cung cấp rộng khắp
nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch và chính trực.

Quản Lý Tuân Thủ

Thiết lập văn hoá doanh nghiệp theo hướng tuân thủ các quy định và nguyên tắc đã đề ra nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh có thể xảy ra. Xây dựng Hệ thống Quản lý tuân thủ (CPMS) nhằm quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định trong doanh nghiệp.

Hình ảnh này là tiêu đề và thông tin giải thích về hình ảnh và tiêu đề.
Hoạt Động Chuyên Trách
Thành lập Ban An Ninh dưới sự lãnh đạo trực tiếp từ Giám đốc điều hành.
Bổ nhiệm luật sư phụ trách chính sách
bảo mật trong các lĩnh vực kinh doanh tương ứng.
Giám Sát
Thực hiện giám sát thông qua đơn vị hoặc nhân viên chuyên trách.
Theo Dõi Và Quản Lý
Phân tích nguyên nhân/ kết quả, thực hiện cải tiến và ngăn chặn sự lặp lại.

Chính Sách Bảo Mật

Thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho chính sách bảo mật, phát triển các điều khoản riêng phù hợp với đặc điểm khác nhau của từng quốc gia. Kết hợp chặt chẽ giữa quy trình vận hành và các quy định bảo mật. Đồng thời duy trì kiểm soát và đào tạo chính sách về quyền riêng tư.

Hoạt Động Chuyên Trách

Thiết lập Ban An Ninh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
Giám đốc điều hành.
Bổ nhiệm luật sư phụ trách chính sách bảo mật trong
các bộ phận kinh doanh tương ứng.

 

Củng Cố Việc Thực Hiện Chính Sách
Quyền Riêng Tư/ Hệ Thống Quản Lý

Thực hiện các đánh giá, cải tiến cần thiết đối với dịch vụ
và hệ thống vận hành. Điều chỉnh quá trình thu thập và
xử lý dữ liệu nếu cần thiết.

 

Đào Tạo Chính Sách Bảo Mật

Cung cấp khoá đào tạo chung cho toàn thể nhân viên
và các khoá đào tạo chuyên biệt dựa theo tính chất công việc
(marketing, lập chiến lược, nghiên cứu & phát triển…).

 

Hệ thống Quản lý Pháp lý Riêng tư (PLMS)

Xem xét rủi ro bảo mật dữ liệu ở từng giai đoạn cụ thể
của sản phẩm và dịch vụ. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn
nếu cần thiết.