Các Sự Thật Và Số Liệu

Thống Kê Chính, Dữ Liệu Và Hơn Thế Nữa

Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc thúc đẩy quản lý bền vững tại Samsung Electronics.

 

Tỷ Lệ Giá Trị Kinh Tế Phân Bổ

Economic value distribution information
Phân Bổ Giá Trị Kinh Tế 2014 2015 2016
[Nhà cung cấp] Chi Phí Thu Mua (nghìn tỷ KRW) 139.5 128.8 127.0
[Cộng Đồng Địa Phương] Đóng Góp Xã Hội (tỷ KRW) 523 523 445
[Cổ đông/Nhà đầu tư] Cổ tức (tỷ đồng KRW) 3000 3069 3992
[Cổ đông/Nhà đầu tư] Tỷ lệ thanh toán (nghìn tỷ KRW) 22.5 23.5 24.0
[Người cho vay] Chi phí lãi vay (tỷ KRW) 593 777 588
[Người lao động] Tiền thù lao (nghìn tỷ KRW) 5.5 7.8 8.9
Ratio of economic value distributed information
Tỷ lệ phân phối giá trị kinh tế (%)
Nhà cung ứng 69.2
Cộng đồng địa phương 0.2
Cổ đông & Nhà đầu tư 2.2
Người cho vay 0.3
Nhân viên 13.1
Chính phủ 4.8
Thu nhập còn lạo 10.2
Hình ảnh đồ hoạ là tỷ lệ của giá trị kinh tế được phân bổ

Tải Báo Cáo

16.4 MB TẢI PDF