Các Sự Thật Và Số Liệu

Thống Kê Chính, Dữ Liệu Và Hơn Thế Nữa

Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc thúc đẩy quản lý bền vững tại Samsung Electronics.

 

Tỷ Lệ Phân Bổ Giá Trị Kinh Tế

Economic value distribution information
Phân Bổ Giá Trị Kinh Tế 2017 2018 2019
[Nhà cung cấp] Chi Phí Thu Mua (nghìn tỷ KRW) 135.2 156 173.3
[Cộng Đồng Địa Phương] Đóng Góp Xã Hội (nghìn tỷ KRW) 0.47 0.44 0.53
[Cổ đông/Nhà đầu tư] Cổ tức (nghìn tỷ KRW) 5.8 9.6 9.6
[Cổ đông/[Nhân viên] Tiền lương (nghìn tỷ KRW) 27.2 27.8 28.1
[Người cho vay] Chi phí lãi vay (nghìn tỷ KRW) 0.7 0.7 0.7
[Chính phủ] Thuế và lệ phí (nghìn tỷ KRW) 15.1 17.8 9.7
Ratio of economic value distributed information
Tỷ lệ phân phối giá trị kinh tế (%)
Nhà cung ứng 74
Cộng đồng địa phương 0.2
Cổ đông & Nhà đầu tư 4.1
Người cho vay 0.3
Nhân viên 12
Chính phủ 4.1
Thu nhập còn lại 5.3