Đa dạng · Công bằng · Hòa nhập

Đa dạng · Công bằng · Hòa nhập

Thúc đẩy sự đa dạng
văn hóa để tạo ra
một tương lai tốt đẹp hơn

Thúc đẩy sự đa dạng
văn hóa để tạo ra
một tương lai tốt đẹp hơn

Hãy là chính mình, chúng ta cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn

Tại Samsung, chúng tôi tin rằng động lực cho sự đổi mới và tăng trưởng chính là văn hóa hòa nhập và lực lượng lao động đa dạng.
Chúng tôi hướng tới xây dựng một đội ngũ toàn cầu, nơi mọi người đều làm việc và có cơ hội như nhau, truyền cảm hứng cho những thành viên tài năng của chúng tôi để họ được là chính mình.
Cùng nhau, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng của mình.

Con người tại Samsung

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi mang đến những trải nghiệm và quan điểm khác nhau cho Samsung,
nhờ đó họ giúp chúng tôi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Các nhóm Nguồn lực Nhân viên (ERGs)

Chúng tôi đánh giá cao một nền văn hóa đa dạng, hòa nhập, thúc đẩy sự đổi mới thông qua các Nhóm Nguồn lực Nhân viên
nơi mọi người trao đổi ý tưởng, học hỏi từ sự khác biệt và biến chúng thành tài sản.

* Tại Samsung, có nhiều nhóm ERGs khác nhau về giới tính, LGBTQ+, chủng tộc, cha mẹ đi làm và cựu chiến binh ở các khu vực khác nhau, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Tây Nam Á.

Initiative Highlights

Chúng ta thúc đẩy một môi trường công nghệ hòa nhập bằng cách
tích hợp các nỗ lực DEI đa dạng vào các hoạt động và sản phẩm của chúng ta.

* Các chương trình hoặc hoạt động sáng kiến hoạt động có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động tùy thuộc vào bối cảnh của từng công ty con.

Ghi nhận & Giải thưởng

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình giao tiếp và gắn kết để có thêm sự đa dạng và hòa nhập,
những nỗ lực của chúng tôi được các nhóm vận động, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ghi nhận.