Samsung S20

Thế Hệ Smartphone Thay
Đổi Tương Lai Nhiếp Ảnh

*Chỉ có trên Galaxy S20 Ultra.
**Định dạng và số lượng kết quả của Single Take có thể
khác nhau dựa trên bản chụp gốc.
***Cảm biến hình ảnh của Galaxy S20 Ultra lớn hơn khoảng
2,9 lần so với Galaxy S10.

Mua ngay Tại các
cửa hàng