Ưu đãi chưa từng có cho Galaxy Note9, chỉ đến 31/10!

Nhấn vào đây nếu bạn không xem được thư này.