Hỗ trợ qua email - Hỗ trợ chung và kỹ thuật

Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu qua Email của bạn

email email

Vui Lòng Chọn Yêu Cầu

Gửi Email yêu cầu Hỗ Trợ Chung

Chúng tôi sẽ trả lời cho câu hỏi chung của bạn
ví dụ như thông tin Trung Tâm Bảo Hành, chính sách Bảo Hành Samsung, …

GỬI EMAIL
Gửi Email yêu cầu Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi cụ thể về sản phẩm
ví dụ như hướng dẫn sử dụng thiết bị, giải pháp cho hiện trạng đang gặp phải, …

GỬI EMAIL