Lỗi ddC hiển thị trên máy giặt WW10K6410, nguyên nhân do đâu?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Thông báo này xuất hiện khi bạn mở Add Door mà nhấn Bắt đầu/ Tạm dừng.

Nếu việc này xảy ra, bạn thực hiện các việc sau để khắc phục lỗi:

 

- Nhấn Add Door để đóng cửa hoàn toàn. Sau đó nhấn Bắt đầu/ Tạm dừng và thử lại.

- Để thêm quần áo, mở Add Door và cho quần áo vào. Đóng Add Door. Sau đó, nhấn Bắt đầu/Tạm dừng để quay lại hoạt động.

 

 

1 

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page