Đăng ký vân tay trên Galaxy A9 Pro (2016).

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Đăng ký vân tay trên Galaxy A9 Pro (2016).

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa và bảo mật → Vân tay.
2 Mở khóa màn hình bằng phương thức khóa màn hình đặt sẵn.

Nếu bạn chưa cài đặt phương thức khóa màn hình, hãy tạo một phương thức.

3 Đặt ngón tay của bạn trên phím Trang chính.
4 Sau khi thiết bị nhận dạng ngón tay bạn, hãy nhấc ngón tay lên và đặt lại vào phím Trang chính.

Lặp lại thao tác này bằng cách di chuyển ngón tay lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi vân tay được đăng ký.

Khi cửa sổ pop-up khóa vân tay xuất hiện, hãy chạm vào BẬT để sử dụng vân tay của bạn mở khóa màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn