Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn vui lòng thao tác như sau:

1 Chọn “Tin Nhắn".
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
2 Chọn vào 3 dấu chấm ngay góc phải màn hình.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
3 Chọn “Cài Đặt” (Settings).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
4 Chọn “Bộ Lọc Thư Rác” (Spam filter).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
5 Chọn “Thêm Số Rác” (Add to Spam numbers).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
6 Chọn vào dấu “+” ngay góc phải.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
7 Thêm số rác vào khung.
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?
8 Sau đó chọn “Lưu” (Save).
Làm thế nào để chặn tin nhắn từ một số không mong muốn?

Cảm ơn phản hồi của bạn