Làm thế nào để thay đổi kiểu và kích thước font của máy Samsung Galaxy Grand Prime?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Cài đặt Font

Kiểu font và kích thước font chữ trên điện thoại có thể thay đổi được. Từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt > Màn hình > Font.
 
Chạm vào Kiểu Font và chọn Mặc định, Choco cooky, Cool Jazz, Rosemary, hoặc Samsung Sans. Chạm vào Tải về để tải về các font chữ khác từ Samsung GALAXY Apps.
 
Chạm vào Kích thước Font và chọn từ Rất nhỏ đến Rất lớn. Khi chọn rất lớn, font chữ có thể chỉ được hiển thị trong các ứng dụng nhất định. Trong các ứng dụng không thể hỗ trợ cỡ chữ rất lớn, thì cỡ chữ lớn sẽ được sử dụng để thay thế.

Cảm ơn phản hồi của bạn