Làm thế nào để gỡ thẻ nhớ khỏi Galaxy S9/S9+?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Trước khi tháo thẻ nhớ, cần thao tác Gỡ thẻ nhớ trong Cài đặt trước để đảm bảo an toàn.

Trên màn hình Trang chính, chọn Ứng dụng > Cài đặt > Bảo trì thiết bị > Lưu trữ > Nhiều hơn > Cài đặt bộ nhớ > Thẻ SD > Gỡ.

1 Đẩy que lấy SIM vào lỗ trên khay để lấy khay ra. Chắc chắn rằng que lấy SIM vuông góc với lỗ để không làm hư thiết bị.
sd1
2 Kéo nhẹ khay ra khỏi khe.
sd2
3 Tháo thẻ nhớ.
sd3
4 Gắn khay ngược vào khe đựng.

Vui lòng không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập dữ liệu. Làm vậy có thể làm mất dữ liệu hoặc gián đoạn hoặc làm hư hỏng thẻ nhớ hay thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho những mắt mát xảy ra do dùng thẻ nhớ sai cách, kể cả mất dữ liệu.

sd4

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page