Giới thiệu tính năng Dịch

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

• Người dùng có thể dễ dàng dịch các bài tin tức và văn bản công việc bằng cách đặt S Pen gần màn hình
• Dịch từ ngữ/câu* , Quy đổi Tiền tệ/Đơn vị đo lường

* Bằng từ ngữ : dịch 36 ngôn ngữ trong 71 thứ tiếng (phiên bản Quốc tế)
* Bằng câu : dịch 39 ngôn ngữ  (36 + tiếng Trung giản thể, tiếng Trung truyền thống, và tiếng Nhật) thành 71 ngôn ngữ

Giới thiệu tính năng Dịch

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page