Làm thế nào để tắt Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn có thể tắt Bixby Voice khỏi khởi động ngay cả khi bạbn nhấn và giữ phím Bixby hay nói “Hi Bixby”.

turnoffbixbyvoice
1 Chọn Nhiều hơn ở góc trên màn hình Bixby Home.
2 Chọn Cài đặt.
3 Chọn công tắc Bixby Voice để tắt nó.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page