Điểm cải tiến của "Ghi Chú" trên màn hình khóa

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Dưới đây là các phần được cải thiện.

1 Thêm 1 trang – Người dùng có thể viết 1 đoạn ghi chú ngăn cũng như 1 biên bản cuộc họp dài ngay lập tức (Số trang tối đa cho phép là 100)

※ Note5: tối đa 1 trang

2 Có thể điều chỉnh sau khi ghim ghi chú lên màn hình AOD – Lưu ý ghi chú bằng các ghim vào AOD và chỉnh sửa
3 Cách mới để khởi động Ghi chú trên màn hình khóa – Nhấn nút trên thân bút và chạm vào màn hình khi nó đang tắt

Cảm ơn phản hồi của bạn