Бизнес принципи

Samsung спазва местните закони и разпоредби и прилага стриктен глобален кодекс на поведение за всички служители. Компанията вярва, че етичното управление е не само инструмент, чрез който да се отговори на бързите промени в глобалната бизнес среда, но също така и метод за изграждане на доверие между разнообразните ключови фигури, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. Samsung се стреми да стане една от най-етичните компании в света, затова продължава да обучава служителите си и да прилага системи за мониторинг, като в същото време съблюдава справедливо и прозрачно корпоративно управление.

Пет бизнес принципа на Samsung

Като израз на своята отдаденост към социална си отговорност в качеството си на водеща световна компания, Samsung Electronics обяви "Пет бизнес принципа на Samsung" през 2005 г. Принципите представляват основата за глобалния кодекс на поведение на компанията в съответствие с правните и етични стандарти, както и в изпълнение на корпоративната и социалната отговорност на Samsung.

1. Съобразяваме се със законите и с етичните стандарти.

Уважаваме достойнството и различията на всеки един.

Уважаваме човешките права на всички хора. Принудителен труд, експлоатация и детски труд не са разрешени при никакви обстоятелства. Не дискриминираме по националност, раса, пол, религия и т.н. и третираме всички страни като равни.

Състезаваме се честно според правната етика и бизнес етиката.

Ние се съобразяваме с всички правила на другите държави и общности, уважаваме правилата на конкуренцията и се съревноваваме честно. Не придобиваме нечестни печалби чрез незаконови средства или лоша търговска етика. Не даваме и не приемаме подаръци и подкупи и не черпим хората по време на бизнес дейности.

Поддържаме прозрачно счетоводство чрез прецизни счетоводни документи.

Ние записваме и управляваме всички сделки точно, така че всички участници ясно да разбират, че нашата бизнес дейност отговаря на международните счетоводни стандарти, както и счетоводните закони на съответната държава. Както е указано в закона, ние поддържаме прозрачност на фирмената информация и основните аспекти на управлението, като финансовите промени в компанията.

Не участваме в политиката и поддържаме неутралитет.

Уважаваме политическите права и решения на всеки индивид и не извършваме политическа дейност в рамките на компанията. Не използваме парите, човешките ресурси, оборудването и т.н. на компанията за политически цели.

2. Поддържане на чиста организационна култура.

Поддържаме стриктното разделение на личния и обществен живот от бизнес дейностите.

В случай на конфликт между компанията и дадено лице, приоритет получава правния интерес на компанията. Не служим на частни интереси като използваме собствеността на компанията и положението й и не участваме в неподходящи дейности, като например неправилна употреба или присвояване на фирмени активи. Не боравим с пазарни ценни книжа като купуване и продажба на акции чрез официално получена информация.

Защитаваме и уважаваме интелектуалната собственост на компанията и други лица.

Интелектуалната собственост и поверителната информация не напускат компанията без предварително разрешение и одобрение. Уважаваме интелектуалната собственост на други и не участваме в дейности, нарушаващи права, като например неупълномощена употреба, възпроизвеждане, дистрибуция, промяна и др.

Създаваме здравословна атмосфера.

Не използваме думи, които могат да наранят здравословните взаимоотношения между колеги, като например сексуален тормоз, парични преводи или насилие. Не сформираме фракции, които могат да доведат до неравноправност в групата, нито организираме частни групи.

3. Уважение на клиентите, акционерите и служителите.

Наш основен приоритет е удовлетвореността на клиента.

Ние предоставяме продукти и услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на клиентите. Имаме искрено и приятелско отношение към клиентите си и приемаме предложения и оплаквания от тях. Също така, уважаваме и защитаваме честта и информацията на клиентите си.

Стремим се към управление, ориентирано към стойност за акционерите.

Предлагаме дългосрочни ползи за акционерите посредством разумни инвестиции и подобряване на оперативната ефективност. Създаваме стабилни ползи чрез стабилно управление и подобряване на пазарната стойност на компанията. Освен това, уважаваме правата на акционерите, както и техните разумни изисквания и идеи.

Полагаме усилия да подобрим качеството на живот на нашите служители.

Ние предоставяме равни възможности на всички служители и се отнасяме към тях справедливо според техните способности и резултати. Окуражаваме самостоятелното развитие на служителите ни и подпомагаме подобренията, необходими за изпълнение на задълженията им. В допълнение, създаваме работна среда, където всеки може да работи автономно и да бъде креативен.

4. Грижа за околната среда, здравето и безопасността.

Стремим се към екологично управление.

Изпълняваме изискванията на международните стандарти за опазване на околната среда, свързаните с това закони и постановления, както и международните разпоредби. Полагаме постоянни усилия за опазване на околната среда във всички сфери на дейността ни, като например развитие, производство, продажби и др. Водещи сме в ефективното използване на ресурси и рециклирането им.

Приоритет за нас са безопасността и здравето на хората.

Изпълняваме изискванията на международните стандарти за безопасност, свързаните с нея закони и постановления, както и международните разпоредби. Спазваме разпоредбите за безопасност и създаваме комфортна работна среда за предотвратяване на злополуки по невнимание.

5. Социална отговорност като корпоративен гражданин.

Извършваме основните си задължения прилежно, като корпоративен гражданин.

Полагаме усилия да подсилим вярата в отговорността на компанията и задълженията й като член на обществото. Работим усилено за създаване на безопасна работна среда и разбираме отговорността да плащаме данъци.

Уважаваме социалните и културни характеристики и прилагаме кооперативно управление (просперитет за всички / сътрудничество).

Уважаваме законите, културата и ценностите на всяко общество и допринасяме за подобряването на качеството на живот. Стремим се към развитие на здраво общество чрез дейности от обществен интерес, като например интелектуални и артистични занимания, културни и спортни дейности и т.н. Участваме активно в дейности в услуга на обществото, като например доброволна работа, оказване на помощ при бедствия и аварии и др.

Установяваме връзки с бизнес партньори за съвместно съществуване и просперитет.

Формираме взаимовръзки въз основата на бизнес партньорства и взаимно доверие и осъзнаваме, че бизнес партньорите са стратегически партньори. Увеличаваме конкурентоспособността на компаниите, с които си сътрудничим, чрез правна помощ и търсене на начини за общо развитие.