Přeskočit na obsah

Přeskočit na pomoc s přístupem


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual

Ochrana Informací

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. – Politika ochrany soukromí na webu

Tento web je provozován v České republice společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046. Tato Politika ochrany soukromí na webu (dále jen „politika“) se vztahuje na informace, které se vás týkají a které jsou shromažďovány a používány skupinou společností Samsung Electronics nebo jiných společností pod značkou Samsung (dále jen „skupina Samsung“). Úplný seznam společností ve skupině Samsung je k dispozici na požádání.

Tato politika stanovuje, jak používáme a chráníme jakékoli informace, které nám o sobě prostřednictvím tohoto webu poskytnete. Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky k této politice, prosím obraťte se na adresu The Park, V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, nebo na info@samsung.cz, než tyto webové stránky použijete.

Tuto politiku můžeme čas od času měnit formou aktualizace této stránky. Doporučujeme vám proto tuto politiku průběžně kontrolovat a přesvědčit se, že jste informováni o všech změnách a že jsou tyto změny pro vás přijatelné. Tato politika byla naposledy aktualizována 20.1.2014.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Obecně můžete tento web používat, aniž byste nám nějaké své osobní informace poskytli. Na některých stránkách však od vás informace budeme požadovat. Prostřednictvím těchto webových stránek vám můžeme poskytovat své výrobky a služby (například poprodejní servis) jen tehdy, máme-li o vás určité informace.

Informace, které shromažďujeme, jsou uvedeny na příslušných stránkách tohoto webu a mohou zahrnovat:

 • • vaše jméno a kontaktní informace včetně poštovní a e-mailové adresy, pracovního zařazení (v případě, že tento web používáte    jménem svého zaměstnavatele), čísla faxu a telefonu;
 • • vaše fakturační údaje, údaje o transakci a kreditní nebo debetní kartě;
 • • váš věk a pohlaví, vaše osobní či profesionální zájmy, demografické údaje a zkušenosti s našimi výrobky a / nebo službami

Některé informace, které shromažďujeme, budou „osobní údaje“. To znamená data, která s vámi souvisejí a na jejichž základě vás lze identifikovat. Není-li uvedeno jinak, nebudeme o vás shromažďovat „citlivé osobní údaje“. To jsou informace o vaší rase, politických názorech, zdravotním stavu, náboženském a jiném přesvědčení či sexuální orientaci. Veškeré informace, které o Vás shromažďujeme, nám poskytujete dobrovolně.

V této politice používáme termíny „osobní údaje“ a „vaše osobní informace“ jako vzájemně zaměnitelné.

Co s informacemi o vás děláme?

Vaše osobní informace můžeme použít pro některý z těchto účelů:

 • • pro vaši registraci na našich webových stránkách a správu služeb na našem webu (včetně zpracování vyhledávání nebo žádostí o    informace o nás, našich výrobcích či službách);
 • • pro hodnocení a analýzu našeho trhu, zákazníků, výrobků a služeb (včetně žádostí o váš názor na naše výrobky a služby a    provádění zákaznických průzkumů);
 • • pro monitorování, přezkum a zlepšování výrobků a služeb, které nabízíme;
 • • pro interní evidenci;
 • • pro marketingové účely (podle odstavce o přímém marketingu níže);
 • • abychom mohli plnit své povinnosti podle jakékoli smlouvy s vámi včetně prodeje našich výrobků a služeb vám a v rámci našich    postupů spojených s péčí o zákazníky podle takovéto smlouvy;
 • • pro realizaci bezplatných losování, soutěží o ceny či propagačních akcí; a
 • • [pro rozhodování o vašem zaměstnání, pokud jste poskytl(a) informace na základě žádosti o zaměstnání u naší společnosti nebo    u jiné společnosti skupiny Samsung].

Výše uvedené platí obdobně i pro užívání vašich osobních informací pro tyto účely některou společností ze skupiny Samsung.

Jak tyto informace shromažďujeme?

Vaše osobní informace získáváme pomocí různých metod, včetně:

 • • když nám je poskytnete prostřednictvím tohoto webu; a
 • • když nám telefonujete nebo s námi komunikujete jinak než prostřednictvím tohoto webu.

Informace, které o vás získáme prostřednictvím tohoto webu k výše uvedeným účelům, můžeme kombinovat s informacemi, které jste nám poskytl(a) jinak nebo které nám poskytly třetí osoby ke stejným účelům.

Informace o vás nebudeme uchovávat déle, než je to nezbytné k účelu, k němuž byly informace určeny, nebo jak vyžaduje smlouva či zákon.

Nebudeme o vás shromažďovat nadbytečné množství informací ani informace, které nejsou relevantní pro účely, k nimž byly shromážděny.

A co anonymní informace?

Když se připojíte na tento web, můžeme automaticky shromažďovat technické informace, z nichž vás nelze identifikovat. Příkladem je jméno domény jiných webových stránek, z nichž jste se dostali na tento web. Tyto informace shromažďujeme, protože nám pomáhají zjistit preference uživatelů tohoto webu při surfování na internetu. Tyto informace používáme jen pro interní účely, abychom mohli zkoumat vaše demografické údaje, chování a zájmy. Anonymní či generické informace, z nichž vás nelze identifikovat, nejsou osobními údaji, a proto se na ně tato politika nevztahuje.

A co informace související s dětmi?

Vybízíme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném používání osobních údajů na internetu. Nebudeme (prostřednictvím našich webových stránek ani jinak) úmyslně shromažďovat informace, které souvisejí s dětmi nebo od nich pocházejí, bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Zjistíme-li, že uživatel našich webových stránek je dítě, které tento web využívá bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom co nejdříve odstranili veškeré informace, které nám toto dítě poskytlo, a zajistili, aby nebyly předány nikomu jinému ani použity námi (pro přímý marketing ani jinak). Prosím upozorněte nás, jakmile zjistíte, že nám nějaké dítě prostřednictvím tohoto webu poskytlo informace o sobě bez souhlasu svého rodiče nebo zákonného zástupce. Můžete nás kontaktovat způsoby uvedenými na začátku této politiky.

Komu informace o vás prozrazujeme?

Osobní údaje, které se vás týkají, neprozradíme bez vašeho souhlasu žádné třetí osobě, kromě následujících případů:

 • • společnosti ve skupině Samsung;
 • • případů, kdy je to nutné k tomu, aby vám náš personál, zaměstnanci, zástupci, subdodavatelé, dodavatelé nebo obchodní partneři    poskytli službu nebo provedli funkci naším jménem (včetně plnění objednávek výrobků nebo služeb zakoupených prostřednictvím    tohoto webu; zpracování plateb debetní nebo kreditní kartou v souvislosti s takovouto objednávkou; zajišťování marketingové    pomoci, průzkumu trhu nebo služeb zákazníkům; a správa účtů, dodávání výrobků nebo služeb, které vám poskytujeme nyní nebo    v budoucnosti, a bezplatných losování, soutěží o ceny či propagačních akcí) – aktuální seznam těchto osob, které zpracovávají    vaše osobní údaje, je k dispozici na našich kontaktních adresách;
 • • pokud pokládáme prozrazení informací o vás jiným společnostem, finančním organizacím nebo orgánům pro vymáhání práva za    nezbytné nebo žádoucí v souvislosti s prevencí nebo objasňováním podvodů;
 • • našim odborným poradcům;
 • • kupujícímu nebo potenciálnímu kupujícímu našeho podniku;
 • • je-li to nezbytné pro sledování našich legitimních zájmů; nebo
 • • v dalších případech, kdy to od nás vyžaduje zákon nebo jsou tyto údaje nezbytné pro uplatnění našich práv a povinností    vyplývajících ze zákona.

V případě jakéhokoli prozrazení vašich osobních údajů pečlivě vybrané třetí straně nebo kterékoli třetí straně z výše uvedeného seznamu dodržíme zákon o ochraně osobních údajů a postaráme se o to, aby ve vztahu k této třetí straně platila smluvní ustanovení, která zajistí, že tato třetí strana:

 • • nepoužije vaše osobní údaje pro žádný jiný účel, než pro který osobní údaje zpracováváme a který třetí straně uvedeme, a v    souladu s účely stanovenými v této politice, a
 • • má zavedena vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů proti neoprávněnému    nebo nezákonnému zpracovávání a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Jestliže prozradíme vaše osobní údaje některé společnosti ze skupiny Samsung nebo třetí straně mimo Evropský hospodářský prostor, neučiníme tak, dokud neprovedeme opatření, jež zajistí, aby se vašim osobním údajům dostalo stejné úrovně ochrany, která se podle zákona o ochraně údajů požaduje od nás.

Podnikneme veškerá přiměřená předběžná opatření, abychom zajistili, že se našemu personálu a zaměstnancům, kteří mají přístup k informacím o vás, dostane odpovídajícího proškolení, jímž bude zajištěno, že tyto informace zpracovávají pouze v souladu s touto politikou a našimi povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů. V případě jejich nedodržení můžeme přistoupit k disciplinárním krokům proti našemu personálu a zaměstnancům, budeme-li to pokládat za vhodné.

Přímý marketing a vaše preference

1. Přímý marketing

Informace, které o vás máme, můžeme používat k tomu, abychom vám poskytovali informace o výrobcích, akcích, speciálních nabídkách a jiné informace, které souvisejí s našimi výrobky nebo službami nebo u nichž jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat.

Tyto informace vám můžeme zasílat:

 • • e-mailem;
 • • telefonicky (včetně automatických hovorů, tj. hovorů, při nichž se do vašeho telefonu přenáší nahrané sdělení s marketingovým    obsahem);
 • • textovou zprávou SMS a / nebo jinou formou elektronického sdělení (včetně MMS, obrazových zpráv, videozpráv; instant message    zpráv a zpráv nové generace);
 • • poštou;
 • • faxem;
 • • [pomocí aplikací chytrých smartphone telefonů, webových stránek sociálních sítí, Webu 2.0, jakéhokoli obsahu mobilních telefonů    neuvedeného jinde v tomto seznamu]; nebo
 • • jakýmkoli jiným způsobem, který se čas od času stane relevantním.

2.Vaše preference v oblasti přímého marketingu

Když nám poskytnete informace o sobě, obvykle dostanete možnost nám sdělit, že si nepřejete, aby byly tyto informace využívání pro účely přímého marketingu námi nebo třetími stranami (včetně našich obchodních partnerů). Tyto informace pro účely přímého marketingu budeme využívat pouze v souladu s vašimi preferencemi. Požaduje-li se váš souhlas, obvykle vás o něj požádáme tak, že vás vyzveme, abyste kliknul(a) na políčko „souhlasím“ na té stránce webu, kde od vás danou informaci požadujeme. Políčko „souhlasím“ může, ale nemusí být rozděleno mezi různé druhy informací nebo různé způsoby marketingu. Někdy můžeme postupovat v souladu s tzv. principem „předpokládaného souhlasu“, ale pouze tehdy, dovoluje-li to zákon. Alternativně můžeme provozovat systém založený na „nesouhlasím“, což znamená, že bychom vás vyzvali, abyste kliknul(a) na políčko „nesouhlasím“ na příslušné stránce tohoto webu, jestliže si nepřejete od nás dostávat přímý marketing, nebo bychom vás vyzvali, abyste zajistili, že o sobě poskytnete informace pouze s tím, že budou využity pro přímý marketing.

Jestliže se odvoláváme na přístup „předpokládaného souhlasu“, v souladu se zákonem zajistíme, aby každé marketingové sdělení, které vám posíláme, obsahovalo jednoduchý způsob, jak další marketing odmítnout. Například v SMS zprávách vám můžeme říci, že máte na nějaké číslo poslat TEXT'STOP'TO, nebo vám v e-mailech poskytneme e-mailovou adresu, kam můžete poslat žádost o odhlášení.

„Preferencemi“ máme na mysli to, zda jste „souhlasili“ nebo „nesouhlasili“ nebo zda se vás týká „přepokládaný souhlas“ a zda vám tedy můžeme zasílat přímý marketing nebo ne.

Pokud jde o vaše preference (definované výše) ve vztahu k přímému marketingu, můžete změnit názor tím, že nás kontaktujete na adrese The Park, V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, nebo na info@samsung.cz. Můžete to udělat kdykoli. Kromě toho jestliže od nás dostáváte přímý marketing e-mailem nebo SMS, budete v e-mailu nebo SMS zprávě upozorněni, že o změnu preference můžete požádat sami. Jestliže jste změnil(a) názor ohledně své preference, neodstraníme vaše osobní údaje z naší databáze (databází), ale vaše změněné preference zaznamenáme, jakmile to bude přiměřeně možné.

Jak si zkopírovat nebo změnit informace o vás, které jsme shromáždili

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu k vašim osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona o ochraně osobních ůdajů.. Vaší žádosti vyhovíme neprodleně, nejpozději do 40 dnů od doručení této žádosti. Pokud tuto žádost chcete podat, prosím pište na adresu The Park, V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, nebo na info@samsung.cz.

Prosím pomozte nám zajistit, aby informace, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Jestliže se domníváte, že některá informace o vás je nepřesná nebo neúplná, prosím pište na adresu The Park, V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, nebo na info@samsung.cz, způsobem uvedeným výše. Informace o vás opravíme nebo aktualizujeme, jakmile to bude přiměřeně možné.

Co děláme pro bezpečí vašich informací?

Jsme odhodláni zajistit bezpečí vašich informací. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, pozměňování, zničení nebo prozrazení, zavedli jsme přiměřená technická a organizační opatření spočívající ve fyzických, elektronických i manažerských postupech, abychom ochránili a zabezpečili informace, které o vás shromažďujeme prostřednictvím tohoto webu. To jsme uskutečnili proto, abychom zabránili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům, nebo nezákonnému zpracování vašich osobních údajů a jejich náhodné změně, ztrátě, zničení nebo poškození. I když jsme provedli toto všechno, nemůžeme garantovat, že jsou vaše informace v bezpečí, jestliže jsou předávána nebo přenášena nezabezpečeným způsobem.

Bezpečí vašich informací chráníme:

 • • využíváním šifrování tam, kde je to vhodné;
 • • využíváním ochrany heslem tam, kde je to vhodné; a
 • • omezováním přístupu k vašim informacím (například tak, že k nim má přístup pouze náš personál či zaměstnanci, kteří přístup k    nim potřebují pro výše popsané účely).

Prosím pomozte nám chránit své informace tím, že nebudete používat příliš zřejmé uživatelské jméno nebo heslo, budete své heslo pravidelně měnit a postaráte se o to, že své heslo neprozradíte nikomu jinému.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které jsou mimo naši kontrolu, a jiné weby, které jsou mimo naši kontrolu, mohou obsahovat odkazy na tyto stránky. I když se snažíme zajistit, abychom poskytovali odkazy jen na weby, které sdílejí naše standardy v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, jakmile opustíte tento web, nemůžeme odpovídat za ochranu a utajení jakýchkoli informací, které poskytujete na jiných webech. Měli byste být opatrní a zkontrolovat si prohlášení o ochraně soukromí, které platí pro daný web.

Cookies a webové majáky

Pro určité oblasti našeho webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o vašem pevném disku nebo prohlížeči. Umožňují, aby tento web poznal, že jste ho navštívil(a) už dřív. Cookies nám pomáhají porozumět tomu, které části tohoto webu jsou nejpopulárnější, protože nám umožňují vidět, na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a kolik času tam tráví. Když to prozkoumáme, jsme schopni tento web lépe přizpůsobit vašim požadavkům a zajistit vám uživatelské zkušenosti na míru. Cookies nám například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při vaší příští návštěvě tohoto webu, odpovídaly vašim uživatelským preferencím.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo vám oznámil, když je zaslán soubor cookie. V případě, že Váš prohlížeč nastavíte na přijímání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na vašem pevném disku nebo prohlížeči. Každý prohlížeč je jiný, proto zkontrolujte menu „Nápověda“ svého prohlížeče, chcete-li se dozvědět, jak změnit nastavení preferencí, pokud jde o cookies. Například v prohlížeči Microsoft Internet Explorer můžete vyřadit nebo vymazat cookies tak, že zvolíte „Nástroje / Možnosti Internetu“ a zkontrolujete bezpečností nastavení nebo vyberete „vymazat cookies“. Všimněte si však prosím, že tento web je navržen tak, aby pracoval s využitím cookies a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání tohoto webu a znemožnit vám jeho plné využití.

Soubory cookies si nevyměňujeme s žádnou třetí stranou ani externími dodavateli dat.

Tento web a sdělení vzniklá při jeho užívání a/nebo registraci na něm, např. propagační e-maily, mohou obsahovat elektronická zobrazení zvaná „web beacons“ („webové majáky“ nebo „webové signálky“). Webové majáky obvykle pracují v součinnosti s cookies a spolu s cookies je můžeme (například) používat:

 • • k počítání počtu návštěvníků tohoto webu;
 • • ke sledování toho, zda jste reagovali na e-mail nebo kliknuli na odkaz, například je-li to podmínka pro vstup do soutěže;
 • • ke zjišťování úspěšnosti konkrétní marketingové kampaně nebo soutěže;
 • • k určení zájmu o konkrétní položky nebo aspekty tohoto webu či konkrétních výrobků a služeb, které jsou na něm k dispozici;
 • • ke zhodnocení toho, zda reklamy nebo soutěže vedou k prodejům; nebo
 • • k pochopení toho, jak populární je nějaký výrobek nebo služba a jak se mění úroveň zájmu mezi konkrétními výrobky a službami    společnosti Samsung.

Kontaktujte nás

Prosím obraťte se na naše kontaktní místa v případě, že chcete získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Rovněž nás prosím kontaktujte v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, rádi Vám poskytneme vysvětlení nebo odstraníme vaše osobní údaje, bude-li váš požadavek za oprávněný.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

The Park, V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika

Info@samsung.cz

www.samsung.cz

Naposledy aktualizováno 22.01.2014