Garantijas informācija

GARANTIJAS KARTE

Cien. klient!

Šim Samsung produktam („Produkts”) ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu („Garantijas Periods”) no gala lietotāja („Klients”) veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu un izstrādes defektiem („Garantija”). Produkta, kas tiek izmantots komerciāliem mērķiem, tostarp nomā vai īrē, vai citur, nevis parastā mājsaimniecības vidē, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši. Jebkādas baterijas un strāvas padeves avoti uzskatāmi par izlietojamiem materiāliem, kuru Garantijas Periods ir tikai (12) mēneši. Jebkādu piederumu, kas tiek piegādāti kopā ar Produktu vai iegādāti atsevišķi, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši.

Garantijas perioda laikā Samsung bez maksas pēc savas izvēles izlabos jebkādus Produkta defektus vai nomainīs Produktu vai tā defektīvo daļu („Garantijas Serviss”). Produkta remonta vai nomaiņas detaļas tiks piegādātas pēc apmaiņas principa, un tās būs jaunas vai funkcionāli līdzvērtīgā līmenī jaunām. Garantija attiecībā uz laboto vai nomainīto Produktu turpinās būt spēkā uz atlikušo Garantijas perioda daļu. Sākotnējās programmatūras atkārtota uzstādīšana (pēc Klienta pieprasījuma) var būt par papildu maksu.

Lai varētu izmantot Garantiju, jums jāvēršas izvēlētajā, Samsung autorizētajā Servisa centrā („Autorizētais Servisa Centrs” vai „ASC”), kas sniegs Garantijas Servisu. Kontaktinformācija ir sniegta Samsung mājas lapā vai pieejama, sazinoties ar Zvanu centru pa norādīto bezmaksas (valsts robežās) numuru. Iesniedziet sākotnējā pirkuma rēķinu vai čeku, kurā norādīts pirkuma datums, skaidri raksturojiet bojājumu vai defektu, nodrošiniet Produktam pienācīgu iepakojumu transportēšanai uz ASC un iesniedziet Produktu ASC pilnā piegādes komplektācijā. ASC izskatīs jūsu prasību un sniegs Garantijas Servisu saskaņā ar šīs Garantijas kartes un spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem.

Samsung Electronics Baltics SIA
Reģistrācijas Nr. 40003963909
Duntes iela 6, Rīga LV-1013, Latvija
Mājas lapa: www.samsung.lt (Lietuvā), www.samsung.lv (Latvijā), www.samsung.ee (Igaunijā)
Zvanu centrs: 8800-77777 (Lietuvā), 80007267 (Latvijā), 8007267 (Igaunijā)

Garantijas karte apliecina apņemšanos nodrošināt Garantijas Servisu jebkuram garantijai pakļautam Samsung Produktam, ko Klients iegādājies Eiropas Ekonomiskās zonas („EEZ”) teritorijā un Šveicē, jebkurā EEZ valstī un Šveicē (saukta arī „ES Bloka Garantija”).

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem, ko izraisījuši šādi iemesli:

 • Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;
 • Nepareiza lietošana vai nepareiza rīcība (tostarp pārtraukta paroles uzstādīšana vai atiestatīšana);
 • Elektriskās strāvas svārstības, īssavienojums vai nepareiza sprieguma pielietošana;
 • Pienācīgas un nepieciešamas apkopes neveikšana (tostarp, bet ne tikai, galviņu, iekšējo iedobumu un lietotājam pieejamo filtru netīrīšana);
 • Kukaiņu vai parazītu ieperināšanās;
 • Nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
 • Lietošanas instrukciju neievērošana, tostarp, pārmērīga lietošana vai pārslogošana, pārsniedzot nominālo jaudu;
 • Izmantošana citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem Produkts paredzēts;
 • Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;
 • Neautorizēts remonts, ko veic kāds cits, nevis Samsung grupas sabiedrība vai Autorizētais Servisa Centrs;
 • Neapstiprinātu, Samsung neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;
 • Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis Produktu, vai Autorizētais Servisa Centrs.

Garantija nav spēkā attiecībā uz:

 • Produktu, ja tā sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
 • citu ražotāju aparatūru vai programmatūru, pat ja tā bijusi pārdota vai komplektēta kopā ar Produktu;
 • Klienta datiem, kas saglabāti vai iegūti ar Produkta palīdzību; Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Klienta datiem. Jums jāaizsargā savi svarīgie dati un laiku pa laikam jāizgatavo šādu datu kopijas!
 • Izlietojamajiem materiāliem (komponentiem, kas ir periodiski jānomaina Produkta lietošanas laikā) tostarp, bet ne tikai, dažādi informācijas nesēji, piemēram, audio un video diski, atmiņas kartes, kasetes, antenas, irbuļi, noņemami elektrības vadi, tūneri, lentes, mīkstie apvalki, jostas, rokas saites, uzstādīšanas ierīces, instrumenti, dokumenti, kas iepakoti kopā ar Produktu u.c.;
 • Jebkādiem LCD vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;
 • Gaisa atsvaidzinātājiem, gaisa attīrītājiem (bio dezodorantiem), plauktiem, kastēm un balstiem ledusskapjos;
 • Plāksnēm, iesmiem, režģiem un traukiem čepeškrāsnīm;
 • Putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, sukām, uzgaļiem, putekļu savācējiem;
 • Veļas mazgājamās mašīnas ieplūstošā/ izplūstošā ūdens šļūtenēm.
 • Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.

Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.

Šī Garantijas karte neierobežo Starptautiskos Garantijas noteikumus Samsung Produktiem, kuri darbojas uz iekšējās baterijas pamata („Piezīmju PC produkti”). Papildinformāciju skat. Samsung mājas lapā. Garantijas ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar šo Garantijas karti, neietekmē jūsu kā patērētāja tiesību aktos noteiktās tiesības Produkta iegādes valstī.