Hopp til innhold

Hopp til tilgjengelig hjelp


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Se mer
Open Galaxy S5 Key Visual

Retningslinjer for personvern

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB –
RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN PÅ NETTSTEDET

Sist oppdatert 2012-11-05


Dette nettstedet drives i Norge av eller på vegne av Samsung Electronics Nordic AB, et selskap registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556445-4345 og forretningskontor i Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista Postboks 1235, 164 28 Kista. Disse Retningslinjene for personvern ("Retningslinjene") gjelder opplysninger om deg som innsamles av oss fra deg, av et selskap i Samsung Electronics-konsernet eller av en annen under Samsungs varemerke ("Selskaper i Samsunggruppen”). En fullstendig liste over selskapene i Samsung-konsernet kan fås ved forespørsel.

Disse Retningslinjene forteller hvordan vi bruker og beskytter opplysninger om deg som du gir til oss ved å bruke nettstedet (inkludert enhver tjeneste(er) som blir levert på eller gjennom nettstedet). Hvis du har spørsmål eller kommentarer i tilknytning til disse Retningslinjene eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte kundeserviceavdelingen på 815-56 480 før du bruker dette nettstedet.

Hva slags opplysninger samler vi om deg?

Vanligvis kan du se deler av nettstedet uten å gi oss opplysninger. På noen sider vil be om informasjon om deg. Vi kan bare stille produkter og tjenester til din disposisjon gjennom dette nettstedet dersom vi har visse opplysninger om deg.

Informasjonen som vi samler inn er slik det fremgår på de relevante sidene på dette nettstedet og kan omfatte for eksempel følgende:

   Ditt navn og kontaktinformasjon, herunder post- og epostadresse, jobbtittel (dersom du bruker dette nettstedet på vegne av din arbeidsgiver), fax og telefonnummer, og
   Din alder og kjønn, dine personlige eller yrkesmessige interesser, demografiske opplysninger og erfaring med våre produkter og/eller tjenester

Noe av informasjonen som vi samler inn vil være "personopplysninger". Dette er opplysninger som gjelder deg, og som identifiserer deg. Vi vil ikke samle inn ”sensitive personopplysninger” om deg. Dette omfatter opplysninger om rase, politiske holdninger, religion eller livssyn eller seksuell legning.

Hva gjør vi med opplysningene?

Vi kan bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

   for å registrere deg på nettstedet vårt, og for våre tjenester, for å administrere tjenestene på nettstedet (blant annet for å behandle søk etter eller forespørsel om informasjon om oss, produktene eller tjenestene våre),
   for å administrere din(e) produktregistrering(er) og tjenester i den forbindelse;
   for å vurdere og analysere marked, kunder, produkter og tjenester (blant annet for å spørre deg om hva du mener om produktene og tjenestene og å gjennomføre kundeundersøkelser)
   for å kunne overvåke, gjennomgå og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr
   for å føre et internt register
   (avhengig av punkt vedrørende direkte markedsføring under) av hensyn til markedsføring
   for å gjøre oss i stand til å utføre våre forpliktelser under en avtale med deg (herunder ethvert salg til deg av våre produkter eller tjenester) og som del av våre kundebetjeningsprosedyrer knyttet til en slik avtale, og
for å gjennomføre utlodninger, konkurranser eller reklamefremstøt.

Alt det ovenstående gjelder også bruken av opplysninger om deg for de tilsvarende formål utført av et selskap i Samsunggruppen.

Hvordan samler vi opplysningene?

Vi samler inn personopplysninger på forskjellige måter, blant annet:

   når du gir opplysningene via nettstedet, og
   når du ringer sender sms eller epost eller kommuniserer med oss på andre måter enn via dette nettstedet

Vi kan kombinere opplysningene som vi samler om deg via dette nettstedet, med opplysninger som du gir oss på andre måter, eller som vi får fra tredjeparter. Vi kan lagre disse opplysningene sammen i en kombinert database eller i separate databaser.

Vi beholder ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til en avtale eller av loven.

Vi vil ikke innhente overflødige opplysninger fra deg, og heller ikke opplysninger som ikke er relevante for de formålene de ble innhentet.

Hva med anonyme opplysninger?

Når du kopler deg opp mot dette nettstedet kan vi automatisk samle inn teknisk informasjon som ikke kan identifisere deg. Et eksempel er domenenavnet til et annet nettsted som ble brukt for å kople deg opp mot dette nettstedet. Vi samler disse opplysningene for å få hjelp til å finne brukernes surfepreferanser. Opplysningene vil bli brukt til interne formål, men bare slik at vi kan gjennomføre undersøkelser om din demografi, atferd og interesser. Anonyme eller generiske opplysninger som ikke kan bidra til å identifisere deg personlig, er ikke personopplysninger og omfattes derfor ikke av disse Retningslinjene.

Hva med informasjon knyttet til barn?

Vi oppfordrer alle foreldre og verger til å lære opp barna sine i en sikker og ansvarlig bruk av sine Personopplysninger når de bruker internett. Vi vil ikke (gjennom nettstedet vårt eller på annen måte) med hensikt samle inn informasjon som knytter seg til eller stammer fra et barn dersom vi ikke har samtykke fra barnets foreldre eller verge. Dersom vi blir klar over at en bruker på nettstedet vårt er et barn som bruker nettstedet uten samtykke av foreldre eller verge vil vi gjøre rimelige anstrengelser for så snart som mulig å slette eventuell informasjon registrert av barnet og å sørge for at slik informasjon ikke overføres til noen annen eller blir brukt av oss (for direkte markedsføring eller noe annet). Vær vennlig å kontakte oss så snart som mulig dersom du blir klar over at et barn har registrert informasjon om seg selv gjennom vårt nettsted uten samtykke fra foreldre eller verge. Du kan kontakte oss slik det fremgår i begynnelsen av disse retningslinjene for personvern.

Hvem formidler vi opplysningene til?

Vi formidler ikke Personopplysninger om deg til en tredjepart uten tillatelse fra deg i den enkelte sak, med unntak for de tilfeller som er beskrevet nedenfor som du herved samtykker til:

   til et selskap i Samsunggruppen inkludert overføring til Samsung Electronics Co, Ltd. i Korea
   når det er nødvendig for at våre medarbeidere, ansatte, representanter, kontraktsparter, leverandører eller handelspartnere skal levere en tjeneste til oss, eller for å utføre en funksjon på våre vegne (blant annet behandle ordre for produkter og tjenester bestilt gjennom dette nettstedet, behandle debet- eller kredittkortkjøp knyttet til dette, for å gi markedsføringshjelp, gjennomføre markedsundersøkelser eller yte kundetjenester og for å håndtere kontoen din, forsyne deg med produkter eller tjenester som vi leverer til deg nå eller i fremtiden, eller for å gjennomføre utlodninger, konkurranser eller reklamefremstøt)
   hvor vi er av den oppfatning at bekjentgjøring av din informasjon til andre bedrifter, finansielle organisasjoner eller rettshåndhevelsesmyndigheter er nødvendig eller ønskelig;
   til våre profesjonelle rådgivere
   til kjøpere eller potensielle kjøpere av rettighetene og forpliktelsene våre i tilknytning til dette nettstedet
   der det er nødvendig for å beskytte våre rettmessige interesser, eller
   hvis loven krever det eller gir oss tillatelse til det

Hvis vi formidler dine personopplysninger til en nøye utvalgt tredjepart eller til en tredjepart på den ovennevnte listen, skal vi følge personopplysningslovgivningen ved å forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler for å påse at tredjeparten:

   ikke bruker personopplysningene til andre formål enn til de formålene som vi spesifiserer, og i samsvar med formålene
skissert i disse Retningslinjene, og sørger for å ha tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å verne mot uautorisert eller ulovlig behandling av dine Personopplysninger og mot tilfeldig tap eller ødeleggelse av dine Personopplysninger.

Hvis vi formidler dine Personopplysninger til et selskap i Samsunggruppen eller til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, kommer vi ikke til å gjøre det før vi har forsikret oss om at personopplysningene får like god beskyttelse som det personopplysningslovgivningen krever av oss.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og ansatte som blir spesielt gitt tilgang til opplysninger om deg, har fått adekvat opplæring for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med disse Retningslinjene og våre forpliktelser ifølge personvernlovgivningen. Vi kan iverksette disiplinærsanksjoner mot våre medarbeidere og ansatte dersom dette ikke overholdes, dersom vi finner dette formålstjenlig.

Du er kjent med og samtykker til at alle Personopplysninger som du sender inn/avgir til våre tjenester eller Nettstedet som typisk vil være synlige for andre (f.eks. blogger, forum og diskusjonssider) kan resultere i at slik informasjon blir publisert og blir tilgjengelig for andre. Du bør benytte fornuftige tiltak in relasjon til de Personopplysninger du gjør tilgjengelig i slike miljøer og aksepterer at dine Personopplsyninger vil bli publisert på denne måten for andre.

Direkte markedsføring og dine valg

1.Direct marketing

Vi kan bruke opplysningene om deg som vi har, for å gi deg informasjon om produkter, reklame og annen slik informasjon som vi tror kan være av interesse for deg.

Vi kan sende deg slik informasjon via:

   Epost,
   Telefon (også via automatiske oppringninger som innebærer en oppringning som leverer en forhåndsinnspilt melding med markedsføringsinnhold til din telefon),
   Post,
   Fax, eller
   Enhver annen metode som kan komme til å være relevant på et tidspunkt

2.Dine preferanser med hensyn til direkte markedsføring

Vi vil bare bruke informasjon som vi samler inn fra deg til direkte markedsføring når du har gitt ditt samtykke til at vi kan gjøre det. Når du gir oss informasjon om deg selv vil du få valget å la oss få vite om du ikke ønsker at informasjonen skal brukes for direkte markedsføringsformål om det skulle være av oss eller av en tredjepart (herunder våre forretningspartnere). Vi vil bare bruke informasjonen for direkte markedsføringsformål i samsvar med dine valg eller der vi eller skulle ha anledning til det i henhold til loven. Der ditt samtykke kreves vil du vanligvis bli bedt om å krysse av i en valgboks på de sidene på nettstedet der vi ber om informasjon om deg, samtidig som vi også har anledning til å be om ditt samtykke på andre måter. Valgboksen kan være delt på forskjellige klasser av informasjon eller forskjellige markedsføringsmåter.

Med ”preferanser” mener vi om du har samtykket eller ikke, og derav om vi kan eller ikke kan sende direkte markedsføring til deg.

Ved behov kan du ombestemme deg og oppgi andre preferanser (som definert ovenfor) med hensyn til direkte markedsføring ved å logge deg inn på din konto på nettstedet (når dette er tilgengelig) og endre innstillingene selv. I tillegg, dersom du mottar direkte markedsføring fra oss på epost vil du der bli gitt mulighet for å velge ikke å motta ytterligere direkte markedsføring. Dersom du skulle ombestemme deg mht. preferansene dine kommer vi ikke til å fjerne personopplysningene dine fra databasen(e) vår(e) dersom du ikke uttrykkelig ber oss om det, men vi skal merke oss dine endrede preferanser så snart vi kan.

Hvordan få kopier eller endre informasjonen om deg som vi har samlet inn

I henhold til personopplysningslov rett til å kreve detaljer om Personopplysninger om deg som vi har. Vi vil imøtekomme ditt krav raskt. Dersom du ønsker å fremme et slikt krav ber vi deg skrive til vår Data Privacy Officer på Kontakt oss.

Vi ber deg hjelpe oss å sikre at den informasjonen som vi har om deg er nøyaktig og oppdatert. Dersom du tror at noe informasjon som vi har om deg er feil eller ufullstendig ber vi deg skrive til vår Data Privacy Officer slik det fremgår ovenfor. Vi vil rette eller oppdatere informasjonen om deg så snart som mulig. Dersom du har en konto på nettstedet kan du logge inn og oppdaterte informasjonen selv.

Hva gjør vi for å sikre opplysningene?

Vi er opptatt av å sørge for at personopplysningene er sikre. For å hindre uautorisert tilgang, bruk, endring, sletting eller avsløring har vi innført rimelige fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å verne og sikre de opplysningene vi innhenter via nettstedet. Dette er gjort for å hindre uautorisert eller ulovlig behandling av personopplysninger og utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på personopplysningene dine. Selv om vi har gjort alt dette, kan vi ikke garantere at opplysningene dine er sikre. Vi beskytter informasjonssikkerheten ved:

   å bruke kryptering der det er relevant
   å bruke passordbeskyttelse der det er relevant, og
   ved å begrense tilgangen til personopplysningene

Vi ber deg hjelpe oss å sikre informasjonen ved å ikke bruke et opplagt påloggingsnavn eller passord, ved å endre passord med jevne mellomrom og ved å påse at du ikke oppgir passordet ditt til andre.

Lenking

Dette nettstedet kan ha lenker til andre nettsteder som er utenfor vår kontroll, og nettsteder utenfor vår kontroll kan ha lenker til dette nettstedet. Vi prøver å påse at vi bare har lenker til nettsteder som har samme retningslinjer for personvern og sikkerhet som vi, men når du forlater dette nettstedet, har vi ikke ansvar for å beskytte og verne opplysninger som du eventuelt gir på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og gjennomgå retningslinjene for personvern som gjelder på det aktuelle nettstedet.

Behandling av identifikasjonsdata knyttet til elektronisk kommunikasjon

Ved din bruk av dette nettstedet kan Samsung bli pålagt å samle inn ”identifikasjonsdata” som består av informasjon som behandles i nettverket (for eksempel overføring av protokoller) ved overføring eller distribusjon av meldinger (inkludert å yte tjenester via meldinger) og slik informasjon kan bli knyttet til deg (”identifikasjonsdata”). Vi vil bare bruke slike identifikasjonsdata i den grad det er nødvendig for formålet å yte tjenester og/eller for markedsføring av våre produkter og tjenester. Videre kan vi behandle identifikasjonsdata for teknisk utvikling av tjenestene våre, påvisning og forebygging av misbruk av noen tjeneste eller nettverk og for å oppdage tekniske feil og/eller andre feil.

I alle tilfeller behandler vi identifikasjonsdata bare så langt det er nødvendig for å yte de relevante tjenestene og vi gjør alle nødvendige tiltak for å beskytte identifikasjonsinformasjon.

Cookies, informasjonskapsler, web-beacons osv.

Vi bruker informasjonskapsler på enkelte områder av nettstedet.

Hva er cookies?

Informasjonskapsler er filer som lagrer informasjon på harddisken eller nettleseren din. De gjør det mulig for dette nettstedet å forstå at du har besøkt det tidligere. Informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvilke deler av dette nettstedet som er mest populære, fordi de gjør det mulig å se hvilke sider de besøkende går inn på, og hvor mye tid de bruker på dem. Ved å studere disse kan vi bedre tilpasse dette nettstedet til dine ønsker og gi deg en mer skreddersydd brukeropplevelse. For eksempel gjør informasjonskapslene det mulig for oss å påse at den informasjonen som vises på det neste besøket ditt på dette nettstedet, passer til dine brukerpreferanser.

Hvilken typer cookies som brukes på samsung.com/no kan du se nedenfor, sammen med instruksjoner om hvordan man hindrer dem tilgang til din datamaskin. Hvis du velger å ikke lagre cookies på datamaskinen, kan det hende at du ikke kan bruke alle tjenestene på samsung.com/no og at siden ikke vises som den skal i nettleseren.

Hvilke cookies brukes på samsung.com/no?

Det finnes hovedsakelig fire sorter cookies, og alle brukes på Samsung.com/no. Disse er:

Strengt nødvendige cookies:

Noen cookies er strengt nødvendige for at du skal kunne navigere på webområdet og benytte deg av funksjonene der. For eksempel når du sammenlignet to produkter på webområdet, bruker vi en cookie for å huske hvilke produkter du har sammenlignet.

Brukervennlighetscookies:

Vi bruker disse på webområdet til interne formål for at du skal få en bedre opplevelse. Informasjonen vi får, viser oss hvordan websiden brukes og gjør slik at vi kan forbedre webområdet og de ulike websidene.

Funksjonalitetscookies:

Dette er cookies som gjør at vi kan huske hvilke valg du gjør (f.eks. brukernavn, språk eller regionen du befinner deg i) slik at du kan få en mer personlig opplevelse. Disse cookies brukes av Samsung og tredjepartsleverandører som tilbyr tjenester på webområdet.

Tilpasningscookies:

Disse cookies lagrer besøket ditt på webområdet, hvilke sider du har besøkt og hvilke koblinger du har trykket på. Hvis cookien er plassert av en tredjepart (f.eks. en reklame), kan den brukes slik at du får en reklame som er mer relevant for deg og dine interesser. Den kan f.eks. brukes slik at du ser reklame for Samsung-produkter når du besøker andre webområder. De brukes også til å begrense hvor mange ganger du ser en bestemt reklame samt til å måle effektiviteten til kampanjer. Denne typen cookie kan også brukes til å se hvordan du navigerer mellom webområder.

Noen av de ovennevnte cookiene kan legges på vårt webområde av tredjeparter etter vårt samtykke. Disse er f.eks. facebook.com, twitter.com og youtube.com. Tredjeparten gir enten informasjon til oss eller tilbyr tjenester og individualisering til deg.

Mer spesifikt brukes følgende cookies på Samsung.com/no:Navn på cookie Beskrivelse Utløpstid
recentlyItems Styring av "sist viste" i GNB-området 365 dager
  Denne cookien lagrer informasjon om nylig viste varer for visning i hovednavigasjonsfeltet.  
compareBackUrl Styring av forrige url-informasjon når produkter sammenlignes Slettes etter bruk i serverens system
  Denne cookien lagrer informasjon som gjør at du kan gå tilbake til forrige side når du bruker "start på nytt"-lenken i funksjonen produktsammenligning.  
dotcomSiteCode Styring av koden til et standard nettsted for start av hvert lands cookie. 365 dager
  Denne informasjonskapselen lagrer opplysninger om den besøkendes land/språk basert på valgt landskode og valg av nettsted.  
DocType Informasjon for avvikende DOCTYPE av HTML5 eller XHTML basert på kontroll av type nettleser. Når sesjonen er over
  Denne cookien lagrer informasjon om nettleseren til den besøkende støtter HTML5 eller XHTML, slik at nettstedet bare viser støttede funksjoner.  
PreferBandwidth Informasjon om høyhastighets eller lavhastighets bredbånd 2,5 år
  Denne informasjonskapselen lagrer den besøkendes valg om å bruke versjon av nettstedet med høy eller lav hastighet. Den vil lagre valget til neste besøk som standard inntil den besøkende endrer dette.  Web-beacons

Dette nettstedet og kommunikasjonen som genereres ved å bruke og/eller registrere seg på dette nettstedet, f.eks. e-postreklame, kan inneholde elektroniske bilder som kalles "web beacons". Generelt er det slik at web beacons samarbeider med informasjonskapsler, og vi kan bruke dem for å (for eksempel):

   telle antall besøkende på dette nettstedet,
   se om du har respondert på en epost eller klikket på en lenke, for eksempel der hvor dette er en forutsetning for å delta i en konkurranse,
   finne ut hvor vellykket en spesiell markedsføringskampanje eller konkurranse har vært,
   opprette interessenivåer vedrørende spesielle objekter eller aspekter ved dette nettstedet, eller spesielle produkter eller tjenester som er tilgjengelige på nettstedet;
   vurdere om annonser eller konkurranser resulterer i salg, eller
   forstå hvor populær et produkt eller tjeneste er, og hvordan interessen varierer mellom forskjellige Samsung produkter og tjenester.Hvordan konfigurerer jeg nettleseren?
Du kan konfigurere nettleseren din til å godta alle informasjonskapsler, avvise alle informasjonskapsler eller varsle deg når en informasjonskapsel blir sendt. Alle nettlesere er forskjellige så undersøk hjelpmenyen på nettleseren din for å finne ut hvordan du kan endre preferansene for informasjonskapslene. På Microsoft Internet Explorer for eksempel kan du deaktivere eller slette informasjonskapsler ved å velge "Verktøy/Internett-alternativer" og gjenomgå personverninnstillingene eller velge "slett informasjonskapsler". Du bør imidlertid merke deg at dette nettstedet er utviklet for å bruke informasjonskapsler, og hvis du deaktiverer dem, kan det påvirke bruken av dette nettstedet og hindre deg i få fullt utbytte av det.

Cookies-innstillinger i Internet Explorer

Cookies-innstillinger i Firefox

Cookies-innstillinger i Chrome

Cookies-innstillinger i Safari web och iOS.

I tillegg til cookies kan du også kontrollere lokale Adobe-objekter, såkalte ”flash cookies”. Det kan du gjøre ved hjelp av Adobes programvare eller via nettstedet deres, som du finnerher.

Vennligst merk at nettstedet er tilpasset for bruk av cookies. Velger du å deaktivere cookies, kan det få innvirkning på din bruk av nettstedet og hindre deg i å utnytte det maksimalt.


Kontakta oss

E-post: dataprivacynordic@samsung.com
Telefon: 815 56 480 – be om å bli satt over til Data Privacy Officer.