Sản phẩm cùng dòng (40)

Loại máy giặt

 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV

Công Suất (kg)

 • WA72H4000SG/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV
  WA72H4000SG/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV
 • WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA10J5710SG/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD10J6410AX/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD10J6410AX/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA12J5750SP/SV|WD17J7825KP/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
  WA12J5750SP/SV|WD17J7825KP/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV

Thiết kế Pha Lê

 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV
 • WW10K6410QX/SV|WW90K6410QW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW75J3283GS/SV
  WW10K6410QX/SV|WW90K6410QW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW75J3283GS/SV

Công nghệ / Chức năng

 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV
 • WA12J5750SP/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
  WA12J5750SP/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW90K6410QW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WD17J7825KP/SV
  WD10J6410AX/SV|WW90K6410QW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW12K8412OX/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WD17J7825KP/SV

Công nghệ giặt

 • WA10J5710SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA72H4200SW/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA72H4200SW/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA72H4000SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4000SW/SV
  WA72H4000SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4000SW/SV

Lồng giặt

 • WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV|WD10J6410AX/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90K6410QW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80K5410WW/SV|WW80K5410US/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10K6410QX/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD17J7825KP/SV|WD10J6410AX/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WW10H9610EW/SV
  WW10H9610EW/SV
 • WW12K8412OX/SV
  WW12K8412OX/SV

Cửa Trước (24)

MỚI

Máy giặt cửa trước Digital Inverter 8kg (WW80J4233GW)

 • Động cơ biến tần Digital Inverter
 • Lồng giặt kim cương
 • Chương trình giặt nhanh Quickwash

MỚI

Máy giặt cửa trước Digital Inverter 7.5kg (WW75J4233KW)

 • Động cơ biến tần Digital Inverter
 • Lồng giặt kim cương
 • Chương trình giặt nhanh Quickwash

MỚI

Máy giặt cửa trước Digital Inverter 7.5kg (WW75J4233GS)

 • Động cơ biến tần Digital Inverter
 • Lồng giặt kim cương
 • Chương trình giặt nhanh Quickwash

MỚI

Máy giặt cửa trước AddWash 7.5kg (WW75K5210US)

 • Thêm đồ khi đang giặt với Add Door
 • Smart Check chẩn đoán lỗi tự động
 • Công nghệ Eco Bubble giặt sạch tối ưu

Máy giặt cửa trước AddWash 10.5kg (WD10K6410OS)

 • Thêm đồ khi đang giặt với Add Door
 • Động cơ Digital Inverter
 • Công nghệ Eco Bubble giặt sạch tối ưu

Máy Giặt Cửa Trước AddWash 8.5kg (WD85K5410OX)

 • Thêm đồ khi đang giặt với Add Door
 • Động cơ biến tần kỹ thuật số Digital Inverter
 • Công nghệ Eco Bubble giặt sạch tối ưu

MỚI

Máy giặt cửa trước AddWash 7.5kg (WW75K5210YW)

 • Thêm đồ khi đang giặt với Add Door
 • Hoạt động bền bỉ
 • Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble

MỚI

Máy giặt cửa trước AddWash 9kg (WW90K6410QW)

 • Cửa pha lê trong suốt sang trọng
 • Giặt nhanh tiết kiệm thời gian
 • Giảm tiếng ồn và độ rung
Xem nhiều hơn : Cửa Trước (16) Expand

Cửa Trên (16)

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 16kg (WA16J6750SP)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 14kg (WA14J6750SP)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 12kg (WA12J5750SP)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 10kg (WA10J5710SG)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 10kg (WA10J5710SW)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp
 • Hộp đánh tan bột giặt
 • Công giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 9kg (WA90J5710SG)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 8.5kg (WA85J5712SG)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 9kg (WA90F5S3QRW)

 • Lồng giặt kim cương
 • Lọc cặn bẩn hiệu quả với bộ lọc sinh học Magic Filter
 • Tự động vệ sinh lồng giặt
Xem nhiều hơn : Cửa Trên (8) Expand

LỜi Chào Hàng