Sản phẩm cùng dòng (30)

Loại máy giặt

 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV

Công Suất (kg)

 • WA72H4000SG/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV
  WA72H4000SG/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV
 • WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA10J5710SG/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD10J6410AX/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD10J6410AX/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA12J5750SP/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
  WA12J5750SP/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV

Thiết kế Pha Lê

 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV
 • WW75J3283GS/SV
  WW75J3283GS/SV

Công nghệ / Chức năng

 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV
 • WA12J5750SP/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
  WA12J5750SP/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV
 • WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WD10J6410AX/SV|WW10J6413EW/SV
  WD10J6410AX/SV|WW10J6413EW/SV

Công nghệ giặt

 • WA10J5710SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA72H4200SW/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA72H4200SW/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WA72H4000SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4000SW/SV
  WA72H4000SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4000SW/SV

Lồng giặt

 • WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
  WA10J5710SG/SV|WW95H7410EW/SV|WW90H5400EW/SV|WW85H5400EW/SV|WW80J3283KW/SV|WW80H5290EW/SV|WW75J4213IW/SV|WW75J3283KW/SV|WW75J3283GS/SV|WW75J3083KW/SV|WW10J6413EW/SV|WW10H9610EW/SV|WD85J5410AW/SV|WD10J6410AX/SV|WA90J5713SG/SV|WA90J5710SG/SV|WA90F5S3QRW/SV|WA85J5712SG/SV|WA82H4200SW/SV|WA80H4000SW/SV|WA80H4000SG/SV|WA72H4200SW/SV|WA72H4000SW/SV|WA72H4000SG/SV|WA16J6750SP/SV|WA14J6750SP/SV|WA12J5750SP/SV|WA10J5710SW/SV
 • WW10H9610EW/SV
  WW10H9610EW/SV

Cửa Trước (13)

Máy giặt cửa trước Eco Bubble 9kg (WW90H5400EW)

 • Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble
 • Động cơ biến tần Digital Inverter
 • Tự động vệ sinh lồng giặt

Máy giặt cửa trước Eco Bubble 10,5kg (WW10J6413EW)

 • Giặt sạch. Tiết kiệm năng lượng
 • Hoạt động bền bỉ
 • Cửa kính pha lê tuyệt đẹp

Máy giặt cửa trước Eco Bubble 7,5kg (WW75J3083KW)

 • Lồng giặt kim cương
 • Tính năng trì hoãn thời gian kết thúc
 • Chương trình giặt nhanh Quick Wash

Máy giặt cửa trước Eco Bubble 7,5kg (WW75J4213IW)

 • Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble
 • Chế độ ngâm bong bóng Bubble Soak
 • Động cơ biến tần Digital Inverter

Máy giặt cửa trước Eco Bubble 7,5kg (WW75J3283KW)

 • Lồng giặt kim cương
 • Tính năng trì hoãn thời gian kết thúc
 • Chương trình giặt nhanh Quick Wash
Xem nhiều hơn : Cửa Trước (5) Expand

Cửa Trên (17)

Máy giặt cửa trên Lồng giặt kim cương 8kg (WA80H4000SG)

 • Làm sạch tăng cường, nâng niu sợi vải
 • Vắt khô quần áo nhanh chóng
 • Tự động vệ sinh lồng giặt

MỚI

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 8.5kg (WA85J5712SG)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 10kg (WA10J5710SW)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp
 • Hộp đánh tan bột giặt
 • Công giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 9kg (WA90J5713SG)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble

Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 12kg (WA12J5750SP)

 • Công nghệ giặt tay kết hợp Activ Dual Wash
 • Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser
 • Công nghệ giặt chống xoắn rối Wobble
Xem nhiều hơn : Cửa Trên (9) Expand

LỜi Chào Hàng