Kies

T梳줚 CHO WINDOW

Vui l챵ng ki沼긩 tra ki沼긳 m찼y tr튼沼쌵 khi t梳즜 v沼 ph梳쬷 m沼걅.

Kies

Ki沼긳 m찼y 휃튼沼즓 h沼 tr沼: 휂i沼뇆 tho梳죍 c퉤 b梳즢, 휂i沼뇆 tho梳죍 th척ng minh/M찼y t챠nh b梳즢g tr튼沼쌵 Galaxy Note III (bao g沼뱈 Galaxy S4, Note II,..)

Kies Download

Kies3

Ki沼긳 m찼y 휃튼沼즓 h沼 tr沼: 휂i沼뇆 tho梳죍 th척ng minh/M찼y t챠nh b梳즢g t沼 Galaxy Note III (Phi챗n b梳즢 Android 4.3 ho梳톍 cao h퉤n)

Kies3 Download

T梳줚 CHO MAC OS

T梳즜 xu沼몁g Kies cho m찼y t챠nh Mac c沼쬪 b梳죒

Ch튼퉤ng tr챙nh Kies ho횪n to횪n m沼쌻 v沼쌻 nhi沼걏 thay 휃沼뷼 nh튼 mong 휃沼즜 c沼쬪 b梳죒
H챙nh 梳즢h hi沼긪 th沼 th척ng b찼o n창ng c梳쩺 ph梳쬷 m沼걅, b梳죒 c처 th沼 th梳쪅 휃튼沼즓 khi k梳퓍 n沼멼 휃i沼뇆 tho梳죍 v횪o m찼y t챠nh b梳켷g Kies

휂i沼뇆 tho梳죍 c沼쬪 b梳죒 s梳 lu척n 휃튼沼즓 n창ng c梳쩺

Khi k梳퓍 n沼멼, Kies t沼 휃沼셬g th척ng b찼o cho b梳죒 phi챗n b梳즢 ph梳쬷 m沼걅 m沼쌻 nh梳쩿.
휂i沼뇆 tho梳죍 c沼쬪 b梳죒 s梳 휃튼沼즓 c梳즜 thi沼뇆 v沼쌻 ph梳쬷 m沼걅 m沼쌻 nh梳쩿.

H챙nh 梳즢h m척 t梳 s沼 t튼퉤ng th챠ch c沼쬪 Kies v횪 Mac c처 th沼 h沼 tr沼 b梳죒 truy沼걆 t梳즜 d沼 li沼뇎

Gi沼쌻 thi沼뇎 ch튼퉤ng tr챙nh Kies cho MAC

Kies cho Mac 휃찾 t沼뱊 t梳죍 ! H찾y k梳퓍 n沼멼 휃i沼뇆 tho梳죍 c沼쬪 b梳죒 v沼 Mac v횪 qu梳즢 l첵 m沼셳 c찼ch thu梳춏 ti沼뇆.

C찼c y챗u c梳쬾 c梳쬷 thi梳퓍

Kies

OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8**
CPU
Intel Core 2 Duo 2.0GHz ho梳톍 cao h퉤n
B沼 nh沼 t沼멼 thi沼긳 (RAM)
1.00GB
Dung l튼沼즢g 沼 c沼쯰g c챵n tr沼몁g
챠t nh梳쩿 l횪 500MB
휂沼 ph창n gi梳즜 m횪n h챙nh.
1024 x 768(32 bit ho梳톍 cao h퉤n)
Y챗u c梳쬾 v沼 ph梳쬷 m沼걅
.Net Framework 3.5 SP1 ho梳톍 cao h퉤n
Windows Media Player 10 ho梳톍 cao h퉤n
DirectX 9.0C ho梳톍 cao h퉤n

* V沼쌻 thi梳퓍 b沼 Windows Mobile 6, s沼 d沼쩸g ActiveSync 4.5(Windows XP)
ho梳톍 Windows Mobile Device Center 6.1(Windows Vista/7)
** Windows 8 bao g沼뱈 Windows Media Player.

L튼u 첵 1.
Phi챗n b梳즢 Windows 8 N v횪 Windows8 KN y챗u c梳쬾 Microsoft's
"Media Feature Pack" bao g沼뱈 Windows Media Player v횪 ph梳쬷 m沼걅 h沼 tr沼 t튼퉤ng th챠ch.
"Media Feature Pack" c처 th沼 휃튼沼즓 t梳즜 v沼 t沼 Microsoft. (Trang ch沼; www.microsoft.com).

L튼u 첵 2:
N梳퓎 s沼 d沼쩸g Kies v沼쌻 h沼 휃i沼걏 h횪nh Windows 8, vui l챵ng l튼u 첵
r梳켷g hi沼뇆 t梳죍 ch沼 h沼 tr沼 cho c찼c thi梳퓍 b沼 휃i沼뇆 tho梳죍 s沼 d沼쩸g h沼 휃i沼걏 h횪nh Android v횪 BADA c沼쬪 Samsung.

Kies3

OS
Windows XP(SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8**
CPU
Intel Core i5 3.0 GHz ho梳톍 cao h퉤n
B沼 nh沼 t沼멼 thi沼긳 (RAM)
512MB
Dung l튼沼즢g 沼 c沼쯰g c챵n tr沼몁g
챠t nh梳쩿 l횪 200MB
휂沼 ph창n gi梳즜 m횪n h챙nh.
1024 x 768(32 bit ho梳톍 cao h퉤n)
Y챗u c梳쬾 v沼 ph梳쬷 m沼걅
※Windows XP : Windows Media Player 11 ho梳톍 cao h퉤n
※Windows 7, 8 OS N, KN : Windows Media Feature Pack
"Media Feature Pack" t沼 trang ch沼 c沼쬪 Microsoft
(www.microsoft.com)

MAC

OS
MacOS X version 10.5 ho梳톍 m沼쌻 h퉤n
CPU
1.8GHz Intel ho梳톍 cao h퉤n
B沼 nh沼 t沼멼 thi沼긳 (RAM)
512MB ho梳톍 h퉤n
Dung l튼沼즢g 沼 c沼쯰g c챵n tr沼몁g
횒t nh梳쩿 100MB

C찼ch s沼 d沼쩸g Kies

휂o梳죒 phim h튼沼썀g d梳쳌 cho b梳죒 c찼ch s沼 d沼쩸g Kies

Kies Tutorial