Samsung uPick

APPEN MED UDVALGTE OG SMARTE TILBUD
UPICK SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne Slutbrugerlicensaftale ("EULA") er en juridisk aftale mellem dig (en fysisk eller juridisk person) og Samsung Electronics Nordic AB. (”Samsung”), for softwareprodukter, ejet af Samsung og virksomhedens tilknyttede selskaber, tredjepartsleverandører og licenshavere, der er tilknyttet denne EULA, der omfatter computersoftware og kan omfatte tilknyttede, medier, trykte materialer og ”online” eller elektronisk dokumentation, som er leveret af Samsung til dette produkt (“uPick-applikationen).

Læs denne EULA grundigt før anvendelse af uPick-applikationen. Den indeholder vigtige oplysninger. uPick tilbyder en platform til anbefaling af tilbud, rabatter og andre fordele for brugerne, som eksempelvis rabatter på abonnementer og premium-indhold på mobiltelefonen eller andre enheder, som er godkendt af Samsung og dennes partnere. Samsung kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig for indholdet eller tilbuddene i uPick-softwareproduktet.

Ved at bruge/installere uPick-applikationen accepterer du at være bundet af vilkårene i denne EULA og overholde dem. I modsat fald kan du ikke bruge uPick-applikationen. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i denne EULA, må du ikke installere eller bruge uPick-applikationen.

 1. Generelt

  På betingelse af, at du overholder vilkårene i denne EULA, tildeler Samsung en licens til at bruge softwareproduktet ("uPick-applikationen"). Det betyder, at Samsung ikke sælger uPick-applikationen til dig. Alle ejendoms- og ophavsrettigheder til uPick-applikationen, der ikke udtrykkeligt er identificeret som dine, tilhører Samsung (“Samsung Licensgiveren”). Rettighederne i denne EULA er begrænset til den immaterielle ejendomsret til uPick-applikationen, og andre patentrettigheder eller immaterielle rettigheder er ikke inkluderet. Du ejer enheden, hvor uPick-applikationen er installeret og gemt. Ejendoms- og ophavsrettigheder til uPick-applikationen tilhører Samsung eller Samsungs leverandører. Betingelserne i denne EULA regulerer alle softwareopdateringer fra Samsung, der erstatter og/eller supplerer den oprindelige uPick-applikation, med mindre sådanne opgraderinger er tilknyttet en separat aftale, i hvilket tilfælde betingelserne i den aftale finder anvendelse.

 2. Licenstildeling

  På denne EULA's anførte betingelser tildeles du en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens til installation og anvendelse af uPick-applikationen.

 3. Begrænsning af licensen

  Med undtagelse af det omfang, hvori en sådan begrænsning ikke kan gøres gældende i henhold til den lokale lovgivning, må du ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af uPick-applikationen. Alle forsøg på dette betragtes som en overtrædelse af Samsung og Samsungs leverandørers rettigheder til uPick-applikationen.

 4. Overdragelse

  Du må ikke lease, udleje eller videresælge uPick-applikationen eller licensen.

 5. Samtykke til anvendelse af data, brug og overdragelse

  For at bekræfte, at du anvender uPick-applikationen i henhold til denne EULA og for at give dig softwareopdateringer, produktsupport og andre services, kan Samsung regelmæssigt indsamle oplysninger om følgende: enheden og den software du bruger, teknisk information på netværket, softwarefejl, downloads og kundeinformation, eksempelvis brugermønstre, oplysninger om det land eller den by, hvor du bruger softwaren, driftstid, frekvenser og forbindelsesform. Alle sådanne oplysninger vil være underlagt Samsungs politik for beskyttelse af personlige oplysninger, og har kun til hensigt at yde dig bedre service og applikationsopdateringer. De indsamlede data kan blive overført til en server i et andet land, herunder et land uden for EU/EEA. Ved at acceptere betingelserne i denne EULA betingelser samtykker du til indsamling, anvendelse, lagring og overføring af de tidligere nævnte data. Du kan ophæve dette til enhver tid ved at ændre indstillingerne, også efter du har samtykket til videregivelse af sådanne oplysninger.

 6. uPick-service

  Diverse grafik, billeder, lydklip, tekst eller varemærker, der indgår i de viste tilbud og/eller i uPick-applikationen (“Service”) kan vise oplysninger om Samsung eller individuelle ejerskabsoplysninger om Samsungs leverandør. Da sådanne oplysninger eller materiale er beskyttet af ophavsret, relaterede immaterielle ejendomsrettigheder eller love, har du kun tilladelse til at anvende oplysningerne og materiale i det tilladte omfang heri.

  Du må ikke reproducere noget af Servicen, uanset type eller metode. Du må heller ikke ændre, udleje, lease eller sælge den, eller udføre sekundære arbejder.

  Samsung forbeholder sig ret til at ændre, ophæve, fjerne eller deaktivere adgangen til enhver tid uden varsel. Samsung fraskriver sig ethvert ansvar for fjernelse eller deaktivering af sådanne Services. Samsung kan også begrænse brugen eller adgangen til specifikke Services i alle henseender og uden varsel eller ansvar.

 7. Ophør

  Denne EULA er gældende indtil dens ophør. Du kan bringe denne EULA til ophør ved at slette, fjerne eller afinstallere uPick-applikationen. Dine rettigheder vil blive bragt til ophør omgående og uden varsel fra Samsung, hvis du ikke efterkommer alle vilkår og betingelser i denne EULA. Du skal straks indstille brugen af hele uPick-applikationen ved ophør, og (hvis muligt) afinstallere uPick-applikationen på din enhed.

 8. Begrænsning af garantier.

  I det omfang gældende lovgivning gør det muligt kan Samsung i intet tilfælde give garanti på præcisionen, pålideligheden eller stabiliteten i uPick-applikationen eller Services. Samsung kan heller ikke holdes ansvarlig for tab, der måtte opstå ved brugen eller som følge af manglende mulighed for at bruge uPick-applikationen, eller som følge af alle relaterede sikkerhedsovertrædelser. Samsung kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for indholdet eller tilbuddene i uPick-applikationen og Servicen. Tilbuddene i uPick-applikationen kan være underlagt separate betingelser, fastlagt af udbyderne af sådanne tilbud, og Samsung kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for sådanne betingelser og/eller alle fejl fra din eller udbyderens side.

  Du tilkendegiver og accepterer, at du anvender uPick-applikationen og Servicen på eget ansvar, og at du har det fulde ansvar for den kvalitetsmæssige tilfredshed, ydelse, pålidelighed eller evne.

  Med undtagelse af begrænsede garantier og i den maksimale tilladte udstrækning i henhold til gældende lovgivning, bliver uPick-applikationen og Servicen tilbudt "SOM DEN ER OG FOREFINDES" uden nogen form for garanti. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt fraskriver Samsung og Samsungs leverandører alle andre garantier og betingelser med hensyn til eller hidrørende fra uPick-applikationen, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til specielle formål, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder og eller oplysningernes korrekthed.

  Funktionerne i uPick-applikationen og Servicen opfylder ikke nødvendigvis alle dine krav. Der kan forekomme fejl under driften af uPick-applikationen eller Servicen, men Samsung vil udføre opgradering i henhold til deres programændringsplaner. Det betyder dog ikke, at dette løser alle software- eller servicefejl. Intet mundtligt eller skriftligt råd fra Samsung eller Samsungs leverandør kan gælde for nogen udtrykkelig eller underforstået garanti på uPick-applikationen eller Services.

 9. Begrænsning af ansvar

  I det omfang gældende lovgivning gør det muligt kan Samsung i intet tilfælde holdes ansvarlig for nogen personskader eller indirekte eller pønalt begrundede skader, herunder men ikke begrænset til skader i forbindelse med driftstab, tab af forretningsdata, driftsforstyrrelser eller enhver anden form for økonomisk tab, der opstår som følge af brugen af uPick-applikationen eller Servicen eller for alle fejl under brugen, uanset grundårsagen, der har ført til sådanne problemer. Dette gælder uanset lovgivningsmæssige principper om ansvar (kontrakter, erstatningssager eller andet), også selvom Samsung er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

 10. Gældende lovgivning og vilkårenes uafhængighed

  Denne EULA reguleres af Svensk ret, undtaget dens lovkonfliktregler samt bestemmelserne i “United Nations Convention of Agreements for the International Sale of Goods” (konvention om internationale løsørekøb) som vedtaget i national lovgivning. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne EULA, herunder tvister vedrørende brud på aftalen, ophør eller gyldigheden af denne EULA, skal afgøres ved voldgift ved Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce efter de af Voldgiftsinstituttets vedtagne regler. Voldgiftsretten skal består af tre medlemmer. Hjemstedet for voldgiften er Stockholm. Sproget i voldgiftsretten er engelsk. Parterne skal behandle alle afsagte kendelser og alle øvrige anliggender i forbindelse med tvisten som fortrolige oplysninger. Uanset ovennævnte, har en part ret til at bede om nedlæggelse af forbud eller andre foreløbige retsmidler, og Samsung har ret til at indbringe sager ved domstole og myndigheder ved domstole, der er kompetente til at behandle sager i alle relevante retskredse for at gøre krav gældende eller sikre krav om alle forfaldne beløb for leveringer, der er foretaget i henhold til kontrakten.

 11. Aftalen i sin helhed og gyldigt sprog

  Denne EULA udgør hele aftalen mellem parterne, til hvilke Samsung giver licens og går forud for alle andre aftaler, der er indgået tidligere eller samtidig. Intet tillæg til eller ændringer af denne EULA er bindende, med mindre det er skriftligt og underskrevet af Samsung. Kun den engelske udgave betragtes som bindende, og alle fortolkninger af denne EULA, som betragtes som uofficiel, kan blive tilstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning og forordninger. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og den andre udgaver, har den engelske forrang.

 12. Softwareopdatering

  Hvis uPick-applikationen bliver opdateret, kan Samsung vælge at stille sådanne opdateringer til rådighed for slutbrugerne. Samsung fraskriver sig alt ansvar, der måtte opstå ved din forsømmelighed i installationsprocessen af opdateringen, på grund af ændringer i de nuværende funktioner.

 13. Ophavsret

  Alle ejendoms- og ophavsrettigheder til uPick-applikationen og eventuelle kopier heraf tilhører Samsung eller Samsungs leverandører. Alle ejendoms- og ophavsrettigheder til det indhold, som det er muligt at få adgang til ved at bruge uPick-applikationen, tilhører det respektive indholds ejere og kan være beskyttet i henhold til den relevante ophavsretslovgivning eller andre love og traktater om immateriel ejendom. Denne EULA giver ikke licens til sådant indhold. Samsung har alle rettigheder til det, der ikke udtrykkeligt er givet i licens til tredjeparter.

 14. Bemærkninger

  Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne EULA, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse eller telefonnummer.

Adresse: Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, Torshamnsgatan 27, SE-164 28 Kista, Sverige
Telefon: +46 (0)8 555 05 700