Przeglądy i konserwacja

 1. Wszystkie urządzenia drukujące wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Wykonywanie przeglądów zapewnia długą i poprawną pracę urządzenia, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia zacięć, czy pogorszenia jakości druku. Każde z urządzeń posiada elementy mechaniczne, gumowe, które ulegają naturalnemu zużyciu podczas pobierania, transportu papieru, czy też w procesie druku. Ich zużycie w znacznym stopniu zależy od jakości papieru, oraz warunków pracy, dlatego też wydajność tych elementów może odbiegać od założonych, teoretycznych wartości.
 2. Wykaz elementów podlegających wymianie jest przedstawiony w instrukcji obsługi oraz w pliku przeglady. Koszt czyszczenia, wymiany rolek, utrwalaczy, wałków itp. wyszczególnionych, jako elementy eksploatacyjne ponosi kupujący wraz z kosztem części, robocizny transportu lub dojazdu serwisu do klienta. Konserwacje powinny być wykonywane, co określoną liczbę kopii/skanów wskazanych min. w instrukcji obsługi lub w przypadku nie przekroczenia wyznaczonego limitu, co okres 12 miesięcy. Niedostosowanie się do tego może powodować utratę gwarancji. Każdy przegląd musi być wykonany i potwierdzony przez Autoryzowany serwis w karcie gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenia dotyczące wykonania przeglądu można zgłosić za pomocą Centrum Obsługi Klienta 0 801 172 678 / 0 801 1 Samsung, lub bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Samsung. Listę autoryzowanych punktów serwisowych znajdziecie Państwo na stronie www.samsung.com/pl/ w zakładce Wsparcie.

Warunki gwarancji

Aby pobrać kartę gwarancyjną zarejestruj się na stronie www.gwarancja.samsung.pl

Warunki ogólne

 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu, należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. W celu zgłoszenia usterki, potrzeby konserwacji urządzenia, prosimy o kontakt z telefonicznym Centrum Obsługi Klienta 0 801 172 678 / 0 801 1Samsung, w celu weryfikacji przez konsultantów technicznych faktycznego, sprzętowego uszkodzenia urządzenia. Konsultanci pomogą rozwiązać problem lub skierują urządzenie do właściwego Serwisu Samsung.
 3. W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają. W przypadku usterek okresowych i trudnych do wykrycia, serwis może zażądać dokumentacji wskazującej na usterkę w formie zdjęć, wydruków, czy też filmów.
 1. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie, którego, uprawniony z gwarancji, może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski.
 2. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego urządzenia poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.
 3. Karta gwarancyjna bez wpisanego modelu urządzenia, numeru seryjnego, daty sprzedaży, oraz czytelnego podpisu Klienta jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia powyższych danych w karcie gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
 4. Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.
 5. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
 6. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży. Kliknij i sprawdź okres gwarancji swojego produktu. Akcesoria, w tym i materiały eksploatacyjne objęte są 6 miesięcznym okresem gwarancji
 7. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje serwis lub sklep, w którym urządzenie zostało zakupione, po przedstawieniu dowodu zakupu i oryginału akceptacji wymiany wystawionej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 9. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Urządzenia wysyłane do serwisu powinny być właściwie zapakowane wg wskazówek udzielonych w Centrum Obsługi Klienta 0 801 172 678 / 0 801 1Samsung i umieszczonych na stronie www.samsung.com.pl/wsparcie. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej karcie gwarancyjnej, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.
 11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
 12. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia z drukarki numerów fabrycznych, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.
 13. Wszystkie urządzenia drukujące wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Koszt czyszczenia, wymiany rolek, utrwalaczy, wałków itp. wyszczególnionych, jako elementy eksploatacyjne ponosi kupujący wraz z kosztem części, dojazdu i robocizny. Konserwacje powinny być wykonywane, co określoną liczbę kopii/skanów wskazanych min. w instrukcji obsługi. Niedostosowanie się do tego może powodować utratę gwarancji. Wykaz elementów podlegających wymianie jest przedstawiony w instrukcji obsługi, na stronach www.samsung.com.pl/wsparcie oraz w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta 0 801 172 678 / 0 801 1 Samsung. Przegląd musi być wykonany i potwierdzony przez Autoryzowany serwis w karcie gwarancyjnej.
 14. W przypadku, gdy uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia jest wynikiem stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje

 1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
 2. Kosztów obsługi technicznej urządzenia, instalacji (w tym akcesoriów i oprogramowania), a także kosztów wymiany i części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak: materiały eksploatacyjne (bęben, toner, nośnik, zszywki).
 3. Gwarancji nie podlegają przewody, części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.
 4. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzenia poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi.
 5. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.
 6. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).
 7. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów.
 8. Uszkodzeń, pogorszenia parametrów lub skrócenia żywotności urządzenia, powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, nieoryginalnego osprzętu dodatkowego, stosowania niewłaściwych nośników, a także braku lub nieregularnych konserwacji.
 9. Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.
 10. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia lub zmniejszenie żywotności materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia spowodowanych dostaniem się do urządzeń ciał obcych (np. zszywek, spinaczy itp.) lub używania papieru lub innych nośników o niskiej jakości, niezgodnej z zaleceniami producenta.
 11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Przygotowanie urządzeń do wysyłki

Aby prawidłowo zabezpieczyć produkty do wysyłki firma Samsung zaleca stosowanie się do poniższych wskazówek. Dzięki nim Państwa produkty zawsze dotrą do serwisu w nienaruszonym stanie i pozwolą serwisowi na szybszą naprawę urządzenia.

Warunki ogólne

Opakowanie oryginalne.

 1. Tonery proszę pozostawić w drukarce. Urządzenie proszę zapakować w folie oraz umieścić prawidłowo w styropianowych wytłoczkach zabezpieczających przed przemieszczaniem się sprzętu w opakowaniu.

Opakowanie zastępcze.

 1. Tonery proszę pozostawić w drukarce. Opakowanie powinno być właściwie wypełnione (styropian, gąbka, itp.), aby wyeliminować swobodny ruch urządzenia w opakowaniu i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga

 1. W modelach CLP-36x / CLX-33xx / SL-C4xx należy dodatkowo wyjąć z urządzenia zbiornik na zużyty toner i pozostawić w domu w bezpiecznym miejscu ( nie potrzasac, nie przewracać ).
 2. Proszę w żadnym wypadku nie wysyłać zbiornika na zużyty toner do Serwisu!
 3. Informacje o wyjęciu zbiornika na zużyty toner znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi oraz na poniższym rysunku.

skip to content

skip to content