NH沼췕G 휂I沼괣 N沼봊 B梳촖 V沼 CH횒NH S횁CH B梳줠 M梳촖 TH횚NG TIN C횁 NH횂N C沼쪨 SAMSUNG

 • Ph梳죑 vi
  Expand
 • Th척ng tin ch첬ng t척i thu th梳춑
  Expand
 • S沼 d沼쩸g v횪 chia s梳 th척ng tin
  Expand
 • Th척ng tin th챗m v沼 d沼땉h v沼 c沼 th沼
  Expand
 • How to Contact Us
  Expand

Ch챠nh s찼ch B梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n c沼쬪 Samsung

C처 hi沼뇎 l沼켧: [2014.3]

Samsung Vina Electronics Co. Ltd. v횪 c찼c c척ng ty li챗n k梳퓍 c沼쬪 Samsung Vina Electronics Co. Ltd. (쏶amsung, 쐁h첬ng t척i, 쐁沼쬪 ch첬ng t척i) hi沼긳 r천 t梳쬶 quan tr沼뛫g c沼쬪 s沼 b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n c沼쬪 kh찼ch h횪ng v횪 ch첬ng t척i c沼 g梳칗g minh b梳죅h h처a v沼 c찼ch ch첬ng t척i thu th梳춑, s沼 d沼쩸g, ti梳퓍 l沼, chuy沼긪 v횪 l튼u tr沼 th척ng tin c찼 nh창n c沼쬪 b梳죒. Ch챠nh s찼ch B梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y cung c梳쩺 t沼븂g quan v沼 c찼c nguy챗n t梳칌 thu th梳춑 th척ng tin c沼쬪 ch첬ng t척i. Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y 찼p d沼쩸g 휃沼멼 v沼쌻 c찼c thi梳퓍 b沼, trang web ho梳톍 沼쯰g d沼쩸g tr沼켧 tuy梳퓆 c沼쬪 Samsung c처 tham chi梳퓎 휃梳퓆 ho梳톍 li챗n k梳퓍 휃梳퓆 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n (g沼뛦 chung l횪 쏡沼땉h v沼β).

M梳톍 d첫 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y 찼p d沼쩸g 휃沼멼 v沼쌻 t梳쩿 c梳 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i, nh튼ng ch첬ng t척i c크ng s梳 cung c梳쩺 c찼c ph梳쬷 b沼 sung v沼 b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n li챗n quan t沼쌻 c찼c D沼땉h v沼 c沼 th沼. Nh沼칗g ph梳쬷 b沼 sung n횪y 찼p d沼쩸g 휃沼멼 v沼쌻 c찼c D沼땉h v沼 b梳죒 s沼 d沼쩸g 휃튼沼즓 휃i沼걏 ch沼뎝h b沼웙 ph梳쬷 b沼 sung n횪y.

Vui l챵ng l튼u 첵 r梳켷g Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y 휃튼沼즓 찼p d沼쩸g khi b梳죒 s沼 d沼쩸g c찼c thi梳퓍 b沼 Samsung (bao g沼뱈 c찼c D沼땉h v沼 n梳켶 trong Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y, c첫ng v沼쌻 trang web v횪 沼쯰g d沼쩸g tr沼켧 tuy梳퓆 c沼쬪 ch첬ng t척i). Ch챠nh s찼ch n횪y c크ng 찼p d沼쩸g b梳쩿 k沼 b梳죒 s沼 d沼쩸g m찼y vi t챠nh, 휃i沼뇆 tho梳죍 di 휃沼셬g, m찼y t챠nh b梳즢g, TV hay thi梳퓍 b沼 kh찼c 휃沼 truy c梳춑 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i. 휂i沼걏 quan tr沼뛫g l횪 b梳죒 c梳쬷 휃沼뛠 c梳쯰 th梳춏 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n b沼웙 v챙 b梳쩿 k沼 l첬c n횪o b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼, t沼쯢 l횪 b梳죒 휃沼뱊g 첵 v沼쌻 c찼c 휃i沼걏 kho梳즢 m횪 ch첬ng t척i quy 휃沼땙h trong Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n v횪 c찼c ph梳쬷 b沼 sung c沼쬪 n처. N梳퓎 kh척ng 휃沼뱊g 첵 v沼쌻 c찼c 휃i沼걏 kho梳즢 휃처, th챙 b梳죒 kh척ng 휃튼沼즓 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i.

L튼u 첵 l횪 b梳죒 ph梳즜 th튼沼쓓g xuy챗n ki沼긩 tra l梳죍 휃沼 c처 c찼c b梳즢 c梳춑 nh梳춗 cho Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y. Trong tr튼沼쓓g h沼즤 ch첬ng t척i c梳춑 nh梳춗 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n v횪 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 sau khi c梳춑 nh梳춗, 휃i沼걏 휃처 c처 ngh칫a l횪 b梳죒 휃沼뱊g 첵 v沼쌻 (c찼c) 휃i沼걏 kho梳즢 m沼쌻 휃튼沼즓 x찼c 휃沼땙h trong b梳즢 c梳춑 nh梳춗. Ch첬ng t척i s梳 th척ng b찼o cho b梳죒 bi梳퓍 v沼 c찼c thay 휃沼뷼 m횪 ch첬ng t척i coi l횪 quan tr沼뛫g. Phi챗n b梳즢 m沼쌻 nh梳쩿 c沼쬪 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n s梳 lu척n c처 s梳탇 t梳죍 휃창y [https://account.samsung.com/membership/pp]. B梳죒 c처 th沼 ki沼긩 tra 쐍g횪y c처 hi沼뇎 l沼켧 휃튼沼즓 ghi 沼 tr챗n c첫ng 휃沼 xem th沼쓎 휃i沼긩 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n 휃튼沼즓 c梳춑 nh梳춗 sau c첫ng.

Ch첬ng t척i thu th梳춑 th척ng tin g챙 v沼 b梳죒?


Th척ng tin b梳죒 cung c梳쩺 tr沼켧 ti梳퓈

M沼셳 s沼 D沼땉h v沼 cho ph챕p b梳죒 cung c梳쩺 tr沼켧 ti梳퓈 th척ng tin cho ch첬ng t척i. V챠 d沼:


 • M沼셳 s沼 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i cho ph챕p ng튼沼쓎 s沼 d沼쩸g t梳죓 t횪i kho梳즢 ho梳톍 h沼 s퉤. 휂沼 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 c찼c D沼땉h v沼 n횪y, ch첬ng t척i c처 th沼 y챗u c梳쬾 b梳죒 cung c梳쩺 th척ng tin nh梳쩿 휃沼땙h v沼 ch챠nh b梳즢 th창n b梳죒 휃沼 thi梳퓍 l梳춑 t횪i kho梳즢 ho梳톍 h沼 s퉤. V챠 d沼: b梳죒 c처 th沼 g沼춊 th척ng tin c퉤 b梳즢 c沼쬪 m챙nh, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 t챗n v횪 휃沼땇 ch沼 email c沼쬪 b梳죒, khi t梳죓 Samsung Account.
 • N梳퓎 b梳죒 휃梳톞 mua s梳즢 ph梳쯯 ho梳톍 d沼땉h v沼 c처 t챠nh ph챠 t沼 ch첬ng t척i, th챙 ch첬ng t척i c처 th沼 y챗u c梳쬾 t챗n, th척ng tin li챗n h沼, 휃沼땇 ch沼 giao h횪ng v횪 휃沼땇 ch沼 thanh to찼n v횪 th척ng tin th梳 t챠n d沼쩸g c沼쬪 b梳죒 휃沼 x沼 l첵 휃퉤n 휃梳톞 h횪ng c沼쬪 b梳죒.
 • M沼셳 s沼 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i cho ph챕p b梳죒 li챗n l梳죅 v沼쌻 ng튼沼쓎 kh찼c. Nh沼칗g l梳쬷 li챗n l梳죅 휃처 s梳 휃튼沼즓 truy沼걆 qua v횪 l튼u tr沼 tr챗n h沼 th沼몁g c沼쬪 ch첬ng t척i.

Th척ng tin v沼 vi沼놻 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼

Ngo횪i th척ng tin m횪 b梳죒 cung c梳쩺, ch첬ng t척i c처 th沼 thu th梳춑 th척ng tin v沼 vi沼놻 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i th척ng qua ph梳쬷 m沼걅 tr챗n thi梳퓍 b沼 v횪 c찼c ph튼퉤ng ti沼뇆 kh찼c c沼쬪 b梳죒. V챠 d沼: ch첬ng t척i c처 th沼 thu th梳춑:


 • Th척ng tin thi梳퓍 b沼—ch梳쿻g h梳죒 nh튼 ki沼긳 ph梳쬷 c沼쯰g, s沼 IMEI v횪 c찼c nh梳춏 d梳죒g thi梳퓍 b沼 duy nh梳쩿 kh찼c, 휃沼땇 ch沼 MAC, 휃沼땇 ch沼 IP, phi챗n b梳즢 h沼 휃i沼걏 h횪nh v횪 c횪i 휃梳톞 c沼쬪 thi梳퓍 b沼 m횪 b梳죒 s沼 d沼쩸g 휃沼 truy c梳춑 D沼땉h v沼.
 • Th척ng tin 휃훱ng nh梳춑-ch梳쿻g h梳죒 nh튼 th沼쓎 gian v횪 th沼쓎 l튼沼즢g b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼, c沼쩷 t沼 truy v梳쩸 t챙m ki梳퓅 b梳죒 nh梳춑 th척ng qua c찼c D沼땉h v沼 v횪 b梳쩿 k沼 th척ng tin n횪o kh찼c 휃튼沼즓 l튼u tr沼 trong cookie m횪 ch첬ng t척i 휃찾 휃梳톞 tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒.
 • Th척ng tin 휃沼땇 휃i沼긩—ch梳쿻g h梳죒 nh튼 t챠n hi沼뇎 GPS c沼쬪 thi梳퓍 b沼 ho梳톍 th척ng tin v沼 휃i沼긩 truy c梳춑 WiFi 沼 g梳쬷 v횪 th찼p ph찼t s처ng di 휃沼셬g c처 th沼 휃튼沼즓 truy沼걆 휃梳퓆 ch첬ng t척i khi b梳죒 s沼 d沼쩸g nh沼칗g D沼땉h v沼 nh梳쩿 휃沼땙h.
 • Th척ng tin gi沼뛫g n처i—ch梳쿻g h梳죒 nh튼 b梳즢 ghi 창m gi沼뛫g n처i c沼쬪 b梳죒 m횪 ch첬ng t척i th沼켧 hi沼뇆 (v횪 c처 th沼 l튼u tr沼 tr챗n m찼y ch沼 c沼쬪 ch첬ng t척i) khi b梳죒 s沼 d沼쩸g l沼뇆h tho梳죍 휃沼 휃i沼걏 khi沼긪 D沼땉h v沼. (L튼u 첵 r梳켷g ch첬ng t척i l횪m vi沼놻 v沼쌻 nh횪 cung c梳쩺 d沼땉h v沼 b챗n th沼 ba thay m梳톞 ch첬ng t척i cung c梳쩺 d沼땉h v沼 tr챵 chuy沼뇆 chuy沼긪 gi沼뛫g n처i th횪nh v훱n b梳즢. Nh횪 cung c梳쩺 n횪y c처 th沼 nh梳춏 v횪 l튼u tr沼 nh沼칗g l沼뇆h tho梳죍 nh梳쩿 휃沼땙h.)
 • Th척ng tin kh찼c v沼 vi沼놻 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 c찼c 沼쯰g d沼쩸g b梳죒 s沼 d沼쩸g, trang web b梳죒 truy c梳춑 v횪 c찼ch b梳죒 t튼퉤ng t찼c v沼쌻 n沼셢 dung 휃튼沼즓 cung c梳쩺 th척ng qua D沼땉h v沼.

Th척ng tin t沼 c찼c ngu沼뱊 c沼쬪 b챗n th沼 ba

Ch첬ng t척i c처 th沼 nh梳춏 th척ng tin v沼 b梳죒 t沼 c찼c ngu沼뱊 c처 s梳탇 c척ng khai v횪 th튼퉤ng m梳죍 (khi 휃튼沼즓 lu梳춗 ph찼p cho ph챕p) m횪 ch첬ng t척i c처 th沼 k梳퓍 h沼즤 v沼쌻 th척ng tin kh찼c m횪 ch첬ng t척i nh梳춏 휃튼沼즓 t沼 ho梳톍 v沼 b梳죒. Ch첬ng t척i c크ng c처 th沼 nh梳춏 th척ng tin v沼 b梳죒 t沼 c찼c d沼땉h v沼 m梳죒g x찾 h沼셢 c沼쬪 b챗n th沼 ba khi b梳죒 ch沼뛫 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 c찼c d沼땉h v沼 휃처.

Th척ng tin kh찼c m횪 ch첬ng t척i thu th梳춑

Ch첬ng t척i c크ng c처 th沼 thu th梳춑 c찼c th척ng tin kh찼c v沼 b梳죒, thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 ho梳톍 vi沼놻 s沼 d沼쩸g c찼c d沼땉h v沼 theo c찼c c찼ch m횪 ch첬ng t척i m척 t梳 cho b梳죒 v횪o th沼쓎 휃i沼긩 thu th梳춑 ho梳톍 c처 s沼 휃沼뱊g 첵 c沼쬪 b梳죒.

B梳죒 c처 th沼 ch沼뛫 kh척ng cung c梳쩺 cho ch첬ng t척i c찼c lo梳죍 th척ng tin nh梳쩿 휃沼땙h (v챠 d沼: th척ng tin m횪 ch첬ng t척i y챗u c梳쬾 trong khi 휃훱ng k첵 Samsung Account), nh튼ng nh튼 v梳춞 th챙 c처 th沼 梳즢h h튼沼웢g 휃梳퓆 kh梳 n훱ng s沼 d沼쩸g m沼셳 s沼 D沼땉h v沼 c沼쬪 b梳죒.

Ch첬ng t척i s沼 d沼쩸g th척ng tin c沼쬪 b梳죒 nh튼 th梳 n횪o?

Ch첬ng t척i c처 th沼 s沼 d沼쩸g th척ng tin m횪 ch첬ng t척i thu th梳춑 cho c찼c m沼쩭 휃챠ch sau:


 • 휃沼 휃훱ng k첵 D沼땉h v沼 cho b梳죒 ho梳톍 thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒;
 • 휃沼 cung c梳쩺 m沼셳 D沼땉h v沼 ho梳톍 t챠nh n훱ng m횪 b梳죒 y챗u c梳쬾;
 • 휃沼 cung c梳쩺 n沼셢 dung theo 휃沼멼 t튼沼즢g kh찼ch h횪ng v횪 khuy梳퓆 ngh沼 d沼켥 v횪o c찼c ho梳죜 휃沼셬g trong qu찼 kh沼 c沼쬪 b梳죒 tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i;
 • 휃沼 qu梳즢g c찼o, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 cung c梳쩺 qu梳즢g c찼o theo 휃沼멼 t튼沼즢g kh찼ch h횪ng v횪 n沼셢 dung 휃튼沼즓 t횪i tr沼 v횪 g沼춊 cho b梳죒 c찼c th척ng tin khuy梳퓆 m梳죍;
 • 휃沼 휃찼nh gi찼 v횪 ph창n t챠ch th沼 tr튼沼쓓g, kh찼ch h횪ng, s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i (k沼 c梳 h沼뢩 첵 ki梳퓆 c沼쬪 b梳죒 v沼 c찼c s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i c크ng nh튼 th沼켧 hi沼뇆 kh梳즣 s찼t v沼 kh찼ch h횪ng);
 • 휃沼 hi沼긳 c찼ch m沼뛦 ng튼沼쓎 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i 휃沼 ch첬ng t척i c처 th沼 c梳즜 ti梳퓆 v횪 ph찼t tri沼긪 c찼c s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 m沼쌻;
 • 휃沼 cung c梳쩺 d沼땉h v沼 b梳즣 tr챙 cho thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒;
 • 휃沼 th沼켧 hi沼뇆 ch튼퉤ng tr챙nh r첬t th훱m tr첬ng th튼沼웢g, cu沼셛 thi gi횪nh gi梳즜 th튼沼웢g ho梳톍 khuy梳퓆 m찾i, khi 휃튼沼즓 ph찼p lu梳춗 cho ph챕p; v횪
 • cho m沼쩭 휃챠ch kh찼c theo s沼 휃沼뱊g 첵 c沼쬪 b梳죒.

Ch첬ng t척i c처 th沼 k梳퓍 h沼즤 th척ng tin thu th梳춑 t沼 b梳죒 v횪 s沼 d沼쩸g th척ng tin 휃처 cho m沼쩭 휃챠ch ph첫 h沼즤 v沼쌻 Ch챠nh s찼ch B梳즣 m梳춗 Th척ng tin C찼 nh창n n횪y, t첫y theo ch梳쩺 thu梳춏 b沼 sung c沼쬪 b梳죒. Sau khi 휃찾 ch梳쩺 thu梳춏 k梳퓍 h沼즤 th척ng tin 휃처, b梳죒 s梳 c처 c퉤 h沼셢 휃沼 v척 hi沼뇎 s沼 k梳퓍 h沼즤 n횪y qua menu c횪i 휃梳톞 c沼쬪 thi梳퓍 b沼 th챠ch h沼즤 nh梳쩿 휃沼땙h ho梳톍 truy c梳춑 t梳죍 휃창y [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

Ch첬ng t척i ti梳퓍 l沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho ai?

Ch첬ng t척i s梳 kh척ng ti梳퓍 l沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho c찼c b챗n th沼 ba v챙 m沼쩭 휃챠ch kinh doanh ho梳톍 ti梳퓈 th沼 휃沼셛 l梳춑 c沼쬪 ri챗ng h沼 m횪 kh척ng c처 s沼 휃沼뱊g 첵 c沼쬪 b梳죒. Tuy nhi챗n, ch첬ng t척i c처 th沼 ti梳퓍 l沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho c찼c ph찼p nh창n sau:


 • C찼c c척ng ty li챗n k梳퓍. Th척ng tin c沼쬪 b梳죒 c처 th沼 휃튼沼즓 chia s梳 gi沼칊 c찼c c척ng ty li챗n k梳퓍 c沼쬪 Samsung.
 • 휂沼멼 t찼c kinh doanh. Ch첬ng t척i c크ng c처 th沼 chia s梳 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 v沼쌻 휃沼멼 t찼c kinh doanh tin c梳춞, k沼 c梳 c찼c nh횪 m梳죒g di 휃沼셬g. Nh沼칗g ph찼p nh창n n횪y c처 th沼 s沼 d沼쩸g th척ng tin c沼쬪 b梳죒 휃沼 cung c梳쩺 c찼c d沼땉h v沼 m횪 b梳죒 y챗u c梳쬾 (v챠 d沼: n沼셢 dung video 휃튼沼즓 cung c梳쩺 b沼웙 Netflix th척ng qua SmartTV, d沼 휃o찼n s沼 th챠ch c沼쬪 b梳죒 v횪 c처 th沼 cung c梳쩺 cho b梳죒 t횪i li沼뇎 khuy梳퓆 m梳죍, qu梳즢g c찼o v횪 c찼c t횪i li沼뇎 kh찼c.
 • Nh횪 cung c梳쩺 d沼땉h v沼. Ch첬ng t척i c크ng c처 th沼 ti梳퓍 l沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho c찼c c척ng ty cung c梳쩺 d沼땉h v沼 cho ho梳톍 thay m梳톞 ch첬ng t척i, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 c찼c c척ng ty gi첬p ch첬ng t척i thanh to찼n ho梳톍 thay m梳톞 ch첬ng t척i g沼춊 email. Nh沼칗g ph찼p nh창n n횪y b沼 h梳죒 ch梳 kh梳 n훱ng s沼 d沼쩸g th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho c찼c m沼쩭 휃챠ch ngo횪i vi沼놻 cung c梳쩺 d沼땉h v沼 cho ch첬ng t척i.
 • C찼c b챗n kh찼c khi 휃튼沼즓 ph찼p lu梳춗 y챗u c梳쬾 ho梳톍 khi c梳쬷 thi梳퓍 휃沼 b梳즣 v沼 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i. C처 nh沼칗g tr튼沼쓓g h沼즤 m횪 ch첬ng t척i ph梳즜 cung c梳쩺 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho c찼c b챗n kh찼c:
  • 휃沼 tu창n th沼 ph찼p lu梳춗 ho梳톍 휃찼p 沼쯰g quy tr챙nh ph찼p l첵 b梳칣 bu沼셛 (ch梳쿻g h梳죒 nh튼 l沼뇆h kh찼m x챕t ho梳톍 l沼뇆h kh찼c c沼쬪 t챵a);
  • 휃沼 x찼c minh ho梳톍 thi h횪nh vi沼놻 tu창n th沼 c찼c ch챠nh s찼ch 휃i沼걏 ch沼뎝h D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i; v횪
  • 휃沼 b梳즣 v沼 quy沼걆, t횪i s梳즢 ho梳톍 an to횪n c沼쬪 Samsung ho梳톍 c찼c c척ng ty li챗n k梳퓍, 휃沼멼 t찼c kinh doanh hay kh찼ch h횪ng c沼쬪 ch첬ng t척i.
 • C찼c b챗n kh찼c c처 li챗n quan v沼쌻 giao d沼땉h c沼쬪 c척ng ty. Ch첬ng t척i c처 th沼 ti梳퓍 l沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 cho b챗n th沼 ba nh튼 l횪 m沼셳 ph梳쬷 c沼쬪 vi沼놻 h沼즤 nh梳쩿 hay chuy沼긪 nh튼沼즢g ho梳톍 trong tr튼沼쓓g h沼즤 ph찼 s梳즢.
 • C찼c b챗n kh찼c khi c처 s沼 휃沼뱊g 첵 c沼쬪 b梳죒 ho梳톍 theo h튼沼썀g d梳쳌 c沼쬪 b梳죒. Ngo횪i c찼c ti梳퓍 l沼 nh튼 휃튼沼즓 m척 t梳 trong Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y, ch첬ng t척i c처 th沼 chia s梳 th척ng tin v沼 b梳죒 v沼쌻 c찼c b챗n th沼 ba khi b梳죒 휃沼뱊g 첵 ho梳톍 y챗u c梳쬾 vi沼놻 chia s梳 nh튼 v梳춞.

L沼켥 ch沼뛫 c沼쬪 b梳죒

Ch첬ng t척i 휃튼a ra nhi沼걏 s沼 l沼켥 ch沼뛫 kh찼c nhau v沼 c찼ch m횪 ch첬ng t척i s沼 d沼쩸g th척ng tin c沼쬪 b梳죒. B梳죒 c처 th沼 l沼켥 ch沼뛫 vi沼놻 c처 nh梳춏 c찼c b梳즢 truy沼걆 th척ng qu梳즢g c찼o t沼 ch첬ng t척i hay kh척ng b梳켷g c찼ch l횪m theo h튼沼썀g d梳쳌 h沼쭃 휃훱ng k첵 c처 trong th척ng b찼o. Ngo횪i ra, b梳죒 c처 th沼 l沼켥 ch沼뛫 trong ph梳쬷 c횪i 휃梳톞 (Settings) c沼쬪 m챙nh, ho梳톍 b梳켷g c찼ch truy c梳춑 c찼c trang web li챗n quan 휃튼沼즓 li沼뇍 k챗 d튼沼쌻 휃창y;


 • Li챗n quan 휃梳퓆 c찼c qu梳즢g c찼o m沼쩭 ti챗u m횪 b梳죒 c처 th沼 quan t창m, v챠 d沼 AdHub [https://account.samsung.com/membership/service/adsCombination.do]; v횪
 • Li챗n quan 휃梳퓆 s沼 l沼켥 ch沼뛫 휃沼 k梳퓍 h沼즤 c찼c th척ng tin c沼쬪 b梳죒 tr챗n c찼c d沼땉h v沼 v횪 c찼c thi梳퓍 b沼 v沼쌻 m沼쩭 휃챠ch qui 휃沼땙h trong Ch챠nh s찼ch B梳즣 m梳춗 Th척ng tin c찼 nh창n [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do] V횪 b梳죒 c처 th沼 휃튼沼즓 l沼켥 ch沼뛫 c찼c D沼땉h v沼 c沼 th沼 ho梳톍 khi ch첬ng t척i g沼춊 th척ng b찼o cho b梳죒.

Ch첬ng t척i l횪m g챙 휃沼 b梳즣 v沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 an to횪n?

Ch첬ng t척i 휃찾 c처 c찼c bi沼뇆 ph찼p th沼켧 ti沼꿳 v횪 k沼 thu梳춗 h沼즤 l첵 휃沼 b梳즣 v沼 th척ng tin ch첬ng t척i thu th梳춑 c처 li챗n quan 휃梳퓆 D沼땉h v沼. Tuy nhi챗n, l튼u 첵 r梳켷g m梳톍 d첫 ch첬ng t척i th沼켧 hi沼뇆 c찼c b튼沼쌵 h沼즤 l첵 휃沼 b梳즣 v沼 th척ng tin c沼쬪 b梳죒, nh튼ng kh척ng c처 trang web, 휃튼沼쓓g truy沼걆 Internet, h沼 th沼몁g m찼y vi t챠nh hay k梳퓍 n沼멼 kh척ng d창y n횪o l횪 an to횪n tuy沼뇍 휃沼멼.

휂沼뱊g 첵 chuy沼긪 d沼 li沼뇎 ra n튼沼쌵 ngo횪i

B梳켷g c찼ch s沼 d沼쩸g ho梳톍 tham gia b梳쩿 k沼 D沼땉h v沼 n횪o v횪/ho梳톍 cung c梳쩺 cho ch첬ng t척i th척ng tin c沼쬪 b梳죒, t沼쯢 l횪 b梳죒 휃沼뱊g 첵 v沼쌻 vi沼놻 thu th梳춑, chuy沼긪, l튼u tr沼 v횪 x沼 l첵 th척ng tin c沼쬪 b梳죒 ra b챗n ngo횪i qu沼멵 gia m횪 b梳죒 c튼 tr첬 (v챠 d沼: H횪n Qu沼멵), ph첫 h沼즤 v沼쌻 Ch챠nh s찼ch b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n n횪y. Xin l튼u 첵 r梳켷g vi沼놻 b梳즣 v沼 d沼 li沼뇎 v횪 c찼c quy 휃沼땙h b梳즣 m梳춗 kh찼c c沼쬪 c찼c qu沼멵 gia n퉤i th척ng tin c沼쬪 b梳죒 휃튼沼즓 chuy沼긪 giao c처 th沼 kh척ng to횪n di沼뇆 nh튼 沼 Vi沼뇍 Nam.

Truy c梳춑 th척ng tin c沼쬪 b梳죒

B梳죒 c처 quy沼걆 y챗u c梳쬾 chi ti梳퓍 v沼 th척ng tin m횪 ch첬ng t척i thu th梳춑 v횪 ch沼뎝h s沼춁 c찼c 휃i沼긩 kh척ng ch챠nh x찼c trong th척ng tin 휃처. B梳쩿 k沼 quy沼걆 c沼쬪 ng튼沼쓎 d첫ng n횪o n沼칊 theo y챗u c梳쬾 c沼쬪 ph찼p lu梳춗 v梳쳌 gi沼 nguy챗n kh척ng thay 휃沼뷼. N梳퓎 휃튼沼즓 lu梳춗 ph찼p cho ph챕p, ch첬ng t척i c처 th沼 t챠nh m沼셳 kho梳즢 ph챠 nh沼 휃沼 cung c梳쩺 cho b梳죒 kh梳 n훱ng n횪y. Ch첬ng t척i c처 th沼 t沼 ch沼멼 x沼 l첵 nh沼칗g y챗u c梳쬾 kh척ng h沼즤 l첵, 휃챵i h沼뢩 n沼 l沼켧 k沼 thu梳춗 kh척ng c창n x沼쯰g, g창y nguy hi沼긩 휃梳퓆 s沼 b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n c沼쬪 ng튼沼쓎 kh찼c, kh척ng th沼켧 t梳 ho梳톍 truy c梳춑 nh튼 v梳춞 kh척ng 휃튼沼즓 lu梳춗 ph찼p 휃沼땇 ph튼퉤ng cho ph챕p. N梳퓎 b梳죒 mu沼몁 y챗u c梳쬾 truy c梳춑 th척ng tin c沼쬪 m챙nh, vui l챵ng li챗n h沼 v沼쌻 b沼 ph梳춏 d沼땉h v沼 kh찼ch h횪ng c沼쬪 ch첬ng t척i theo http://help.content.samsung.com

L튼u gi沼 d沼 li沼뇎

Ch첬ng t척i th沼켧 hi沼뇆 c찼c b튼沼쌵 h沼즤 l첵 휃沼 휃梳즡 b梳즣 r梳켷g ch첬ng t척i ch沼 l튼u gi沼 th척ng tin v沼 b梳죒 trong th沼쓎 gian c梳쬷 thi梳퓍 cho m沼쩭 휃챠ch m횪 th척ng tin 휃튼沼즓 thu th梳춑 ho梳톍 theo y챗u c梳쬾 c沼쬪 h沼즤 휃沼뱊g ho梳톍 theo lu梳춗 ph찼p hi沼뇆 h횪nh.

C찼c li챗n k梳퓍 v횪 s梳즢 ph梳쯯 c沼쬪 b챗n th沼 ba tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i

D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i c처 th沼 li챗n k梳퓍 휃梳퓆 c찼c trang web v횪 d沼땉h v沼 c沼쬪 b챗n th沼 ba n梳켶 ngo횪i t梳쬶 ki沼긩 so찼t c沼쬪 ch첬ng t척i. Ch첬ng t척i kh척ng ch沼땥 tr찼ch nhi沼뇅 v沼 s沼 an to횪n ho梳톍 b梳즣 m梳춗 c沼쬪 b梳쩿 k沼 th척ng tin n횪o 휃튼沼즓 thu th梳춑 b沼웙 c찼c trang web ho梳톍 d沼땉h v沼 kh찼c. B梳죒 ph梳즜 th梳춏 tr沼뛫g v횪 xem x챕t c찼c quy梳퓍 휃沼땙h v沼 b梳즣 m梳춗 th척ng tin c찼 nh창n 찼p d沼쩸g cho c찼c trang web v횪 d沼땉h v沼 c沼쬪 b챗n th沼 ba m횪 b梳죒 s沼 d沼쩸g.

Ch첬ng t척i c크ng c처 th沼 l횪m cho m沼셳 s沼 s梳즢 ph梳쯯 ho梳톍 d沼땉h v沼 nh梳쩿 휃沼땙h kh梳 d沼쩸g cho b梳죒 (v챠 d沼: c찼c 沼쯰g d沼쩸g kh梳 d沼쩸g th척ng qua Samsung Apps) 휃튼沼즓 ph찼t tri沼긪 b沼웙 c찼c b챗n th沼 ba. Samsung kh척ng ch沼땥 tr찼ch nhi沼뇅 휃沼멼 v沼쌻 c찼c s梳즢 ph梳쯯 ho梳톍 d沼땉h v沼 c沼쬪 b챗n th沼 ba n횪y.

C찼c b챗n th沼 ba cung c梳쩺 n沼셢 dung, qu梳즢g c찼o ho梳톍 ch沼쯢 n훱ng tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i

M沼셳 s沼 n沼셢 dung, qu梳즢g c찼o v횪 ch沼쯢 n훱ng tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i c처 th沼 휃튼沼즓 cung c梳쩺 b沼웙 c찼c b챗n th沼 ba kh척ng li챗n k梳퓍 v沼쌻 ch첬ng t척i. V챠 d沼:


 • Ch첬ng t척i cho ph챕p b梳죒 xem n沼셢 dung video 휃튼沼즓 cung c梳쩺 b沼웙 c찼c c척ng ty nh튼 Netflix th척ng qua SmartTV;
 • C찼c b챗n th沼 ba ph찼t tri沼긪 沼쯰g d沼쩸g v횪 휃튼a l챗n Samsung App Store;
 • C찼c b챗n th沼 ba c처 th沼 ph창n ph찼t qu梳즢g c찼o ho梳톍 ghi nh梳춏 nh沼칗g qu梳즢g c찼o m횪 ng튼沼쓎 d첫ng xem, t梳쬷 su梳쩿 h沼 xem c찼c qu梳즢g c찼o 휃처 v횪 nh沼칗g h횪nh 휃沼셬g t튼퉤ng t찼c l梳죍 qu梳즢g c찼o 휃처; v횪
 • Ch첬ng t척i cho ph챕p b梳죒 chia s梳 c찼c t횪i li沼뇎 nh梳쩿 휃沼땙h tr챗n D沼땉h v沼 v沼쌻 ng튼沼쓎 kh찼c th척ng qua m梳죒g x찾 h沼셢, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 Facebook, Twitter, Google + v횪 LinkedIn.

C찼c b챗n th沼 ba n횪y c처 th沼 thu th梳춑 ho梳톍 nh梳춏 th척ng tin nh梳쩿 휃沼땙h v沼 vi沼놻 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼, k沼 c梳 th척ng qua vi沼놻 s沼 d沼쩸g cookie, beacon v횪 c찼c c척ng ngh沼 t튼퉤ng t沼 v횪 th척ng tin n횪y c처 th沼 휃튼沼즓 thu th梳춑 theo th沼쓎 gian, 휃沼뱊g th沼쓎 휃튼沼즓 k梳퓍 h沼즤 v沼쌻 th척ng tin 휃튼沼즓 thu th梳춑 tr챗n c찼c trang web v횪 d沼땉h v沼 tr沼켧 tuy梳퓆 kh찼c nhau. M沼셳 s沼 c척ng ty n횪y tham gia c찼c ch튼퉤ng tr챙nh ph찼t tri沼긪 c척ng nghi沼뇈 휃튼沼즓 thi梳퓍 k梳 휃沼 cung c梳쩺 cho ng튼沼쓎 ti챗u d첫ng c찼c l沼켥 ch沼뛫 v沼 vi沼놻 c처 nh梳춏 qu梳즢g c찼o kh척ng. Vui l챵ng truy c梳춑 v횪o c찼c trang web 휃튼沼즓 휃i沼걏 h횪nh b沼웙 the Network Advertising Initiative http://networkadvertising.org v횪 Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/ 휃沼 t챙m hi沼긳 th챗m.

N梳퓎 b梳죒 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 d沼땉h v沼 m梳죒g x찾 h沼셢, ch첬ng t척i c처 th沼 nh梳춏 v횪 l튼u tr沼 th척ng tin x찼c th沼켧 t沼 d沼땉h v沼 휃처 휃沼 cho ph챕p b梳죒 휃훱ng nh梳춑, c크ng nh튼 th척ng tin kh찼c m횪 b梳죒 cho ph챕p ch첬ng t척i nh梳춏 khi b梳죒 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 c찼c d沼땉h v沼 휃처.

Ngo횪i ra, l튼u 첵 r梳켷g n梳퓎 b梳죒 ch沼뛫 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 d沼땉h v沼 m梳죒g x찾 h沼셢 tr챗n thi梳퓍 b沼 휃튼沼즓 s沼 d沼쩸g b沼웙 ng튼沼쓎 kh찼c ngo횪i b梳죒, th챙 nh沼칗g ng튼沼쓎 d첫ng kh찼c 휃처 c처 th沼 xem th척ng tin 휃튼沼즓 l튼u tr沼 ho梳톍 휃튼沼즓 hi沼긪 th沼 c처 li챗n quan t沼쌻 t횪i kho梳즢 c沼쬪 b梳죒 tr챗n (c찼c) d沼땉h v沼 m梳죒g x찾 h沼셢 m횪 b梳죒 k梳퓍 n沼멼.

Cookie, Beacon v횪 c찼c c척ng ngh沼 t튼퉤ng t沼

Ch첬ng t척i, c크ng nh튼 c찼c b챗n th沼 ba n횪o 휃처 cung c梳쩺 n沼셢 dung, qu梳즢g c찼o ho梳톍 ch沼쯢 n훱ng kh찼c tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i, c처 th沼 s沼 d沼쩸g cookie, beacon v횪 c찼c c척ng ngh沼 kh찼c 沼 c찼c l칫nh v沼켧 nh梳쩿 휃沼땙h c沼쬪 D沼땉h v沼.

Cookies

Cookie l횪 c찼c t梳춑 tin nh沼 l튼u tr沼 th척ng tin tr챗n m찼y vi t챠nh, TV, 휃i沼뇆 tho梳죍 di 휃沼셬g ho梳톍 thi梳퓍 b沼 kh찼c c沼쬪 b梳죒. Ch첬ng cho ph챕p ph찼p nh창n 휃梳톞 cookie tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 휃沼 nh梳춏 bi梳퓍 b梳죒 tr챗n c찼c trang web, d沼땉h v沼, thi梳퓍 b沼 v횪/ho梳톍 tr챙nh duy沼뇍 web kh찼c nhau. Cookie ph沼쩭 v沼 nhi沼걏 m沼쩭 휃챠ch h沼칤 챠ch. V챠 d沼:


 • Cookie c처 th沼 nh沼 k첵 t沼 휃훱ng nh梳춑 c沼쬪 b梳죒 휃沼 b梳죒 kh척ng ph梳즜 nh梳춑 c찼c k첵 t沼 휃처 m沼뾦 khi b梳죒 휃훱ng nh梳춑 v횪o d沼땉h v沼.
 • Cookie gi첬p ch첬ng t척i v횪 c찼c b챗n th沼 ba hi沼긳 nh沼칗g ph梳쬷 n횪o c沼쬪 D沼땉h v沼 ph沼 bi梳퓆 nh梳쩿 b沼웙 v챙 ch첬ng gi첬p ch첬ng t척i th梳쪅 kh찼ch h횪ng truy c梳춑 v횪o nh沼칗g trang v횪 t챠nh n훱ng n횪o c크ng nh튼 th沼쓎 gian m횪 h沼 s沼 d沼쩸g tr챗n c찼c trang 휃처. B梳켷g c찼ch nghi챗n c沼쯷 lo梳죍 th척ng tin n횪y, ch첬ng t척i c처 th沼 휃i沼걏 ch沼뎝h D沼땉h v沼 cho ph첫 h沼즤 v횪 cung c梳쩺 cho b梳죒 tr梳즜 nghi沼뇅 t沼몋 h퉤n.
 • Cookie gi첬p ch첬ng t척i v횪 c찼c b챗n th沼 ba hi沼긳 nh沼칗g qu梳즢g c찼o n횪o b梳죒 휃찾 xem 휃沼 b梳죒 kh척ng ph梳즜 nh梳춏 c첫ng qu梳즢g c찼o 휃처 m沼뾦 khi b梳죒 truy c梳춑 D沼땉h v沼.
 • Cookie gi첬p ch첬ng t척i v횪 c찼c b챗n th沼 ba cung c梳쩺 cho b梳죒 n沼셢 dung v횪 qu梳즢g c찼o c처 li챗n quan b梳켷g c찼ch thu th梳춑 th척ng tin v沼 vi沼놻 b梳죒 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i c크ng nh튼 c찼c trang web v횪 沼쯰g d沼쩸g kh찼c.

Khi s沼 d沼쩸g tr챙nh duy沼뇍 web 휃沼 truy c梳춑 D沼땉h v沼, b梳죒 c처 th沼 휃沼땙h c梳쪀 h챙nh 휃沼 tr챙nh duy沼뇍 ch梳쩺 nh梳춏 t梳쩿 c梳 cookie, t沼 ch沼멼 t梳쩿 c梳 cookie ho梳톍 th척ng b찼o cho b梳죒 khi n횪o cookie 휃튼沼즓 g沼춊. M沼뾦 tr챙nh duy沼뇍 l횪 kh찼c nhau, v챙 v梳춞, h찾y ki沼긩 tra menu 쏷r沼 gi첬p c沼쬪 tr챙nh duy沼뇍 휃沼 t챙m hi沼긳 c찼ch thay 휃沼뷼 t첫y ch沼뛫 cookie c沼쬪 b梳죒. H沼 휃i沼걏 h횪nh tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 c처 th沼 ch沼쯠 c찼c ki沼긩 so찼t b沼 sung cho cookie.

Tuy nhi챗n, vui l챵ng l튼u 첵 r梳켷g m沼셳 s沼 D沼땉h v沼 c처 th沼 휃튼沼즓 thi梳퓍 k梳 휃沼 s沼 d沼쩸g cookie v횪 r梳켷g vi沼놻 v척 hi沼뇎 cookie c처 th沼 梳즢h h튼沼웢g 휃梳퓆 kh梳 n훱ng b梳죒 s沼 d沼쩸g c찼c D沼땉h v沼 휃처 ho梳톍 c찼c ph梳쬷 nh梳쩿 휃沼땙h c沼쬪 c찼c D沼땉h v沼 휃처.

L튼u tr沼 c沼쩭 b沼 kh찼c

Ch첬ng t척i, c첫ng v沼쌻 c찼c b챗n th沼 ba nh梳쩿 휃沼땙h, c처 th沼 s沼 d沼쩸g c찼c lo梳죍 c척ng ngh沼 l튼u tr沼 c沼쩭 b沼 kh찼c, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 휂沼멼 t튼沼즢g chia s梳 c沼쩭 b沼 (c챵n 휃튼沼즓 휃沼 c梳춑 휃梳퓆 nh튼 l횪 쏤lash cookie) v횪 l튼u tr沼 c沼쩭 b沼 HTML5, c처 li챗n quan v沼쌻 D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i. Nh沼칗g c척ng ngh沼 n횪y t튼퉤ng t沼 v沼쌻 cookie 휃튼沼즓 th梳즣 lu梳춏 沼 tr챗n l횪 ch첬ng 휃튼沼즓 l튼u tr沼 tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 v횪 c처 th沼 휃튼沼즓 s沼 d沼쩸g 휃沼 l튼u tr沼 th척ng tin nh梳쩿 휃沼땙h v沼 c찼c ho梳죜 휃沼셬g v횪 t첫y ch沼뛫 c沼쬪 b梳죒. Tuy nhi챗n, c찼c c척ng ngh沼 n횪y c처 th沼 s沼 d沼쩸g c찼c ph梳쬷 kh찼c nhau c沼쬪 thi梳퓍 b沼 t沼 cookie chu梳쯰 v횪 v챙 v梳춞, b梳죒 kh척ng th沼 ki沼긩 so찼t ch첬ng b梳켷g c척ng c沼 v횪 c횪i 휃梳톞 chu梳쯰 c沼쬪 tr챙nh duy沼뇍. 휂沼 bi梳퓍 th척ng tin v沼 vi沼놻 v척 hi沼뇎 ho梳톍 x처a th척ng tin ch沼쯠 trong Flash cookie, vui l챵ng nh梳쩺 v횪o 휃창y.

Beacon

Ch첬ng t척i, c첫ng v沼쌻 c찼c b챗n th沼 ba nh梳쩿 휃沼땙h, c크ng c처 th沼 s沼 d沼쩸g c찼c c척ng ngh沼 휃튼沼즓 g沼뛦 l횪 Beacon (ho梳톍 쐏ixel) truy沼걆 th척ng tin t沼 thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 휃梳퓆 m찼y ch沼. Beacon c처 th沼 휃튼沼즓 g梳칗 v횪o n沼셢 dung tr沼켧 tuy梳퓆, video v횪 email v횪 c처 th沼 cho ph챕p m찼y ch沼 휃沼뛠 c찼c lo梳죍 th척ng tin nh梳쩿 휃沼땙h t沼 thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒, bi梳퓍 th沼쓎 휃i沼긩 b梳죒 휃찾 xem n沼셢 dung c沼 th沼 ho梳톍 tin nh梳칗 email c沼 th沼, x찼c 휃沼땙h ng횪y v횪 gi沼 b梳죒 xem beacon c크ng nh튼 휃沼땇 ch沼 IP tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒. Ch첬ng t척i v횪 c찼c b챗n th沼 ba nh梳쩿 휃沼땙h s沼 d沼쩸g beacon cho c찼c m沼쩭 휃챠ch kh찼c nhau, k沼 c梳 ph창n t챠ch vi沼놻 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i v횪 (c첫ng v沼쌻 cookie) 휃沼 cung c梳쩺 n沼셢 dung v횪 qu梳즢g c찼o c처 li챗n quan nhi沼걏 h퉤n cho b梳죒.

B梳켷g c찼ch truy c梳춑 v횪 s沼 d沼쩸g D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i, b梳죒 휃沼뱊g 첵 l튼u tr沼 cookie, c찼c c척ng ngh沼 l튼u tr沼 c沼쩭 b沼 kh찼c, beacon v횪 th척ng tin kh찼c tr챗n thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒. B梳죒 c크ng 휃沼뱊g 첵 truy c梳춑 cookie, c척ng ngh沼 l튼u tr沼 c沼쩭 b沼, beacon v횪 th척ng tin nh튼 v梳춞 c沼쬪 ch첬ng t척i v횪 c찼c b챗n th沼 ba 휃튼沼즓 휃沼 c梳춑 沼 tr챗n.

Th척ng tin th챗m

N梳퓎 b梳죒 c처 b梳쩿 k沼 th梳칌 m梳칌 c沼 th沼 n횪o, vui l챵ng li챗n h沼 v沼쌻 ch첬ng t척i theo 휃沼땇 ch沼:

Samsung Vina Electronics Co., Ltd.
T梳쬷g 25, t챵a nh횪 Bitexco, s沼 2 H梳즜 Tri沼걏, Ph튼沼쓓g B梳퓆 Ngh챕, Qu梳춏 1, Tp. H沼 Ch챠 Minh, Vi沼뇍 Nam

[C찼c 휃i沼걏 kho梳즢 Ch챠nh c沼쬪 Hyperlink]

[Cung c梳쩺 n沼셢 dung theo 휃沼멼 t튼沼즢g kh찼ch h횪ng v횪 khuy梳퓆 ngh沼]: Ch첬ng t척i c처 th沼 s沼 d沼쩸g th척ng tin m횪 ch첬ng t척i thu th梳춑 휃沼 cung c梳쩺 cho b梳죒 n沼셢 dung theo 휃沼멼 t튼沼즢g kh찼ch h횪ng v횪 휃沼 ngh沼 d沼켥 v횪o m沼셳 ph梳쬷 ho梳죜 휃沼셬g trong qu찼 kh沼 c沼쬪 b梳죒 tr챗n D沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i. V챠 d沼: Samsung Hub cung c梳쩺 cho b梳죒 휃沼 ngh沼 v沼 video, nh梳죅, 沼쯰g d沼쩸g v횪 n沼셢 dung b챗n th沼 ba m횪 ch첬ng t척i ngh칫 l횪 b梳죒 quan t창m. SmartTV cung c梳쩺 휃沼 ngh沼 v沼 n沼셢 dung video m횪 b梳죒 c처 th沼 th챠ch. Vui l챵ng truy c梳춑 v횪o ph梳쬷 c횪i 휃梳톞 thi梳퓍 b沼 c沼쬪 b梳죒 (Settings) 휃沼 bi梳퓍 th척ng tin v沼 c찼c l沼켥 ch沼뛫 ri챗ng c처 th沼 c처 cho b梳죒 c처 li챗n quan 휃梳퓆 c찼c d沼땉h v沼 n횪y.

[C梳즜 ti梳퓆 v횪 ph찼t tri沼긪 c찼c s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 m沼쌻]: Ch첬ng t척i c처 th沼 s沼 d沼쩸g th척ng tin m횪 ch첬ng t척i thu th梳춑 휃沼 hi沼긳 c찼ch b梳죒 s沼 d沼쩸g c찼c s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 m횪 ch첬ng t척i cung c梳쩺 휃沼 ch첬ng t척i c처 th沼 c梳즜 ti梳퓆 v횪 ph찼t tri沼긪 c찼c s梳즢 ph梳쯯 v횪 d沼땉h v沼 m沼쌻. V챠 d沼: ch첬ng t척i c처 th沼 s沼 d沼쩸g th척ng tin n횪y 휃沼 휃튼a ra c찼c quy梳퓍 휃沼땙h s찼ng su沼몋 h퉤n v沼 thi梳퓍 k梳 c沼쬪 thi梳퓍 b沼 v횪 l沼켥 ch沼뛫 n沼셢 dung c沼쬪 Samsung v횪 b챗n th沼 ba c처 th沼 truy c梳춑 th척ng qua c찼c thi梳퓍 b沼 v횪 d沼땉h v沼 c沼쬪 ch첬ng t척i.

[C찼c c척ng ty li챗n k梳퓍]: C沼쩷 t沼 쁟찼c c척ng ty li챗n k梳퓍 l횪 휃沼 c梳춑 휃梳퓆 c찼c c척ng ty li챗n k梳퓍 c沼쬪 Samsung Vina Electronics Co. Ltd. theo quy沼걆 s沼 h沼칤 ho梳톍 ki沼긩 so찼t chung. C찼c chi nh찼nh c沼쬪 ch첬ng t척i bao g沼뱈 c찼c c척ng ty c처 t챗n Samsung Electronics, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 Samsung Electronics (UK) Limited. C찼c chi nh찼nh c크ng c처 th沼 bao g沼뱈 c찼c c척ng ty kh찼c c처 li챗n quan 휃梳퓆 quy沼걆 s沼 h沼칤 ho梳톍 ki沼긩 so찼t chung, ch梳쿻g h梳죒 nh튼 Samsung Information Systems America.