به سامسونگ خوش آمدید. سامسونگ بیش از 70 سال است که با فعالیت در زمینه های مختلف که امروزه فن
آوری های پیشرفته، نیمه هادی ها، آسمان خراش ها و ساخت کارخانجات، مجتمع های پتروشیمی، جهان
مد، داروسازی، مالی، هتل داری و بسیاری زمینه های دیگر را در بر می گیرد سعی دارد جهان را به مکان
بهتری برای زندگی بدل سازد. شرکت اصلی ما سامسونگ الکترونیکز پیشروی جهانی در ساخت تجهیزات
الکترونیکی پیشرفته و رسانه های دیجیتال است.

سامسونگ با اتکا به محصولات و خدمات نوآورانه و قابل اطمینان و نیز پرسنل خود؛ رویکرد مسئولانه در قبال کار و
شهروندی جهانی؛ و همکاری با شرکا و مشتریان خود جهان را به سوی مرزهای جدیدی هدایت می کند.

پروفایل سازمانی

هدف سامسونگ در کلیه زمینه های کاری بهتر کردن جامعه جهانی است.

ادامه مطلب

مشارکت اجتماعی

ببینید سامسونگ چطور به بهتر کردن جوامع کمک می کند.

ادامه مطلب

تدارکات بینالمللی

سامسونگ الکترونیکز در پی پتانسیل های تراز اول جهانی است.

ادامه مطلب

مدیریت

با مدیرانی که رشد سامسونگ مرهون زحمات آنهاست آشنا شوید.

ادامه مطلب
پروفایل سامسونگ. گزارش پروفایل سامسونگ مربوط به سال های 1995 تا 2011 را دانلود کنید
گزارش های توسعه پایدار ما. گزارش توسعه پایدار سامسونگ را دانلود کنید تا با وضعیت کامل عملکرد پایدار ما در سطح جهان آشنا شوید. ادامه مطلب
Business Ethics
شرکت های وابسته. با شرکت هایی که سامسونگ را تشکیل می دهند آشنا شوید. ادامه مطلب